Do Betleemu pełni radości (1904)

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Do Betleemu pełni radości
Pochodzenie Kantyczki. Kolędy i pastorałki w czasie Świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane z dodatkiem pieśni przygodnych w ciągu roku używanych
Redaktor Karol Miarka
Wydawca Karol Miarka
Data wyd. 1904
Miejsce wyd. Mikołów — Warszawa
Źródło Skany na Commons
Inne Cały dział II
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron
PIEŚŃ  42.

lVarA = \lyricmode { Do Be -- tle -- e -- mu peł -- ni ra -- do -- ści, Spie -- szmy po -- wi -- tać Je -- zu -- sa ma -- łe -- go, Któ -- ry dziś dla nas cu -- dem mi -- łoś -- ci, Zstą -- pił na zie -- mię, z_Nie -- ba wy -- so -- kie -- go. }

sVarArep = { b4 a8 a | gis4 b\fermata | b4 a8 a | gis[b] e4 | e e8 e | e[cis] a[fis] | e e cis' b | a4 a\fermata }

sVarAp = { e4 e8 e | cis'4 a | e e8 e | cis'4 a\fermata | e a8 cis | e4 cis | d8 d b gis | \stemUp a8[cis] \stemNeutral a4 }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\new Staff { \clef "violin" \key a \major \tempo \markup { \small "Moderato." } \time 2/4 \autoBeamOff \relative e' { \sVarAp \repeat volta 2 { \sVarArep } } }
  \addlyrics { \small \lVarA } }

Do Betleemu pełni radości, * Spieszmy powitać Jezusa małego, * Który dziś dla nas cudem miłości, * Zstąpił na ziemię, z Nieba wysokiego.

Spieszmy się, spieszmy, On na nas woła, * On na to przyszedł, aby nas zbawił, * Otoczmy, otoczmy żłóbek Jego dokoła, * Aby nas Swą rączką błogosławił.

Czysta Panienka Pana zrodziła, * W stajni powiwszy, w pieluszki okryła, * O witaj Jezu, Panie nasz kochany, * Dla winy naszej z nieba nam zesłany.

Witaj nam, witaj, Panie nasz drogi, * My Tobie dzisiaj kładziem hołd pod nogi. * Daj nam, abyśmy Twej łaski doznali, * Z Tobą na wieki razem królowali.Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: anonimowy, Karol Miarka (syn).