Encyklopedyja powszechna (1859)/Apostoł

<<< Dane tekstu >>>
Autor Walerian Serwatowski,
Leon Rogalski
Tytuł Encyklopedyja powszechna
Tom Tom II
Rozdział Apostoł
Wydawca S. Orgelbrand
Data wyd. 1859
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na Commons
Indeks stron

Apostoł. Wyraz ten w Kościele Chrystusowym wiele oznaczający, przedstawia nam najprzód dwunastu towarzyszy Zbawiciela Pana, od niego wybranych i na cały świat do nawrócenia wszystkich narodów rozesłanych. Powtóre, zaś tych, których pracą i narażeniem się całe narody do religii Chrystusa włączonemi zostały. I tak np.: śś. Cyryl i Metody zwani są Apostołami Słowian, św. Bonifacy, Apostołem Niemiec i t. d. X. V. S. — Jezus Chrystus wybrał dwunastu apostołów do opowiadania jego nauki i założenia jego Kościoła. Byli nimi: Symon Piotr, Andrzej jego brat, Jakób, syn Zebedeusza, Jan, jego brat, Filip, Bartłomiej, Tomasz, Mateusz, celnik, Jakób, syn Alfeusza, Thdeusz, Symon Chananejczyk i Judasz Iskaryjota. W miejsce ostatniego, losem powołany został później Maciej. Paweł szczególnie wezwany został na apostoła narodów, to jest pogan (Rzym. 11, 13). Byli naprzód posłani do Żydów, a ich posłannictwo rozszerzyło się do wszystkich narodów, po Wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa. Duch święty, który już był ich natchnął i przemawiał w nich, napełnił ich wszystkiemi darami swemi, w dzień Zielonych Świątek, według danej im obietnicy. Otrzymali wtedy moc związywania i rozwiązywania. Opuściwszy wszystko swoje i poszedłszy za Chrystusem, spełniali swe posłannictwo czyniąc cuda, wyganiając czartów, uzdrawiając chorych, wskrzeszając umarłych. Nazwisko apostołów często zastępują inne wyrażenia, objaśniające znaczenie pierwszego. Apostołowie mianowani są w Piśmie świętem: „Poselstwo sprawującymi miasto Chrystusa, szafarzami tajemnic Bożych, sługami Bożymi, sługami, uczniami Chrystusa, przyjaciółmi, domownikami Boga, świadkami Chrystusa i t. d.“ Jednem z najwybitniejszych ich nazwisk jest: „rybitwowie ludzi.“ Dla skuteczności swego posłannictwa, Apostołowie zwani są: „solą ziemi, światłością świata.“ Łagodność i pokora, czystość i prostota serca, które im dawały pojęcie Chrystusa i jego dzieł, a razem wywyższały ich nad mędrców i uczonych spółczesnych, są powodem, że ich nazywano „gołębiami i owcami.“ Wierność i miłość, z jakiemi poświęcali się dla zbawienia ludzi, czyniły ich podobnymi do „matek, ogrzewających syny swoje,“ a przez wiarę niezachwianą byli „filarami Kościoła.“ Nietylko apostołowie składali, pod widzialną głową swoją Chrystusem, pierwszy Kościół; ale szczególnem ich posłannictwem było rozszerzenie Kościoła po wszystkiej ziemi, byli więc pierwszemi narzędziami pierwiastku boskiego, który zakładał i utrzymywał Kościół. Chrystus chciał aby byli dla świata całego, w jego imieniu i w miejscu jego tem, czem byli dla pierwotnego Kościoła, to jest wiecznymi pośrednikami jego nauki, w osobie ich następców, przekazywanej drogą podania czyli tradycyi. Apostołowie własnemi oczyma widzieli chwałę Pana, jak się wyraża jeden z nich: „To było od początku, cośmy słyszeli, cośmy widzieli oczyma naszemi, cośmy oglądali, i ręce nasze dotykały o Słowie żywota i żywot oznajmiony jest; i widzieliśmy i świadczymy i opowiadamy wam żywot wieczny, który był u Ojca i zjawił się nam. Cośmy widzieli i słyszeli, wam opowiadamy, abyście i wy towarzystwo mieli z nami: a towarzystwo nasze było z Ojcem i z Synem Jego Jezusem Chrystusem.“ (I List ś. Jana, 1, 2—4). Z tego powodu wszyscy, jako chrześcijanie, jesteśmy „wybudowani na fundamencie apostołów“ (Efez., 2, 20) i prawdziwy Kościół chrześcijański jest koniecznie Kościołem apostolskim. Apostolstwo jest jedném z czterech głównych znamion Kościoła chrześcijańskiego. L. R.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: Walerian Serwatowski, Leon Rogalski.