Pastorałki i kolędy/W Betleem mieście Jezus się narodził

KOLĘDA 95.


\relative c {
\clef tenor
\key f \major
\time 3/4
\autoBeamOff

\stemUp f4 \stemDown c'8[ bes] \stemUp a[ g] | \stemDown a[ g a bes] c4 | \stemUp f,8. e16 f8[ g] \stemDown a[ bes] |

\stemUp g2 f4 \bar ":|" \stemDown a4 bes8[ a] \stemUp g[ f] | g8[ f g a] g4 |

\stemDown a4 bes8[ a] \stemUp g[ f] | g4 \stemDown a8[ b] c4 | bes8[ a] \stemUp g4 g8[ a] | g2 f4 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
W_Be -- tle -- em mie -- ście Je -- zus się na -- ro -- dził,
We -- so -- ło te -- dy, je -- że -- li kie -- dy,
Dziś być po -- trze -- ba.
} }
\addlyrics { \small {
Tę -- skli -- we ser -- ca z_ża -- lu o -- swo -- bo -- dził:
} }W Betleem mieście Jezus się narodził,
Tęskliwe serca z żalu oswobodził:
Wesoło tedy, jeżeli kiedy,
Dziś być potrzeba.

Pasterze jemu wesoło śpiewali,
Wół z osłem parą w zimnie zagrzewali:
My z wesołością, z szczerą miłością,
Czołem mu bijmy.

Królowie wschodni za gwiazdy powodem
Zjechali z dary, poddaństwa dowodem:
My mu za złoto, z wielką ochotą
Serca oddajmy.

Maryja karmi, a Józef piastuje,
Małej dziecinie pilnie usługuje:
Więc ich przykładem, wierności śladem,
Służmy dziecinie.

Spraw to dziecino Jezu nasz kochany,
Niech w twojej łasce nie znamy odmiany:
Niech w doczesności, potem w wieczności,
Zawsze ci służym.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).