Pastorałki i kolędy/W Betleem przy drodze

W Betleem mieście Jezus się narodził W Betleem przy drodze W Betleem się narodziło
Kolędy
Polska kolęda z muzyką w metrum 4/4 wg. zbioru M.M. Mioduszewszkiego z 1843 r. Utwór ten opisany został w dziele Na Godnie Święta przez W. Orkana.

KOLĘDA 96.


\relative f {
\clef tenor
\key f \major
\time 4/4
\autoBeamOff

\stemUp f4 e8[ a] f2 | a4 g8[ bes] a2 | f4 e8[ a] f2 |

a4 g8[ bes] a2 \bar "|." \stemDown a8 c c c c[ d] bes \stemUp g |

\stemDown a c c c c[ d] bes \stemUp g | \stemDown a a bes bes 

\stemUp a4 g | f2 r2 \bar "|."
}
\addlyrics{ \small {
W_Be -- tle -- em przy dro -- dze, jest szo -- pa zła sro -- dze:
A tam się roz -- go -- ści -- ła, 
Ma -- tka Je -- zu -- sa mi -- ła, 
Ma -- tka Je -- zu -- sa mi -- ła.
} }W Betleem przy drodze, jest szopa zła srodze:
A tam się rozgościła,
Matka Jezusa miła.

Z Boskiego zrządzenia, przyszedł czas rodzenia
Synaczka przedwiecznego,
Światu pożądanego.

Wnet Anioł to sprawił, pasterzom objawił:
Pasterze co się stało,
Bóg przyjął ludzkie ciało.

Spiesznie pobieżycie, w Betleem ujrzycie,
Dzieciątko pod jasłkami,
Uwite pieluszkami.

A tam osioł z wołem, pod nieba okołem,
Parą nań swą puchają[1],
Dzieciątko zagrzewają.

Wejdę w szopę, mali Anieli strugali
Złotą wierzbę i lipkę,
Dzieciątku na kolebkę.

Jeden kąpiel grzeje, a drugi się śmieje,
Trzeci pieluszki suszy,
Każdy rad służy z duszy.

Czwarty jeść gotuje, piąty usługuje,
Szósty po szopie tupta,
Sprzęty do kąta sprząta.

I my też małemu, Dzieciątku dobremu,
Z radością usługujmy
Serca swe ofiarujmy.

Dajmy mu ofiary, każdy swoje dary,
Ty daj Kuba kukiełkę,
Ja dam masła osełkę.

A ja Grzela prosię, zaraz mu zaniosę,
I czubatą kokosię,
Przyjmij śliczny Jezusie.

Ja Wojtal Barana, zaniosę do Pana,
Weź odemnie chudego,
Barana tłuściuchnego.

Teraz ci zagramy, na czem tylko mamy,
Na skrzypkach i na dudkach,
Także i na multankach[2],

Graj ty Wojtal w dudy, boćżeś bardzo chudy,
A ty Grzelo w skrzypeczki,
Ty Kuba w multaneczki.

Ty Witku w cymbały, dodaj Panu chwały,
Ucieszmy Panienkę,
Kochaną Matuleńkę.

Jużeśmy zagrali, i dary oddali,
Teraz ci dziękujemy,
Do stada odchodzimy.

Miej nas w swej obronie, przeciwko złej stronie
Paniąteczko nad Pany,
Dla nas z nieba zesłany.


Przypisy

  1.   puchać - chuhać
  2.   multanki - piszczałki drewniano-skórzane, Fletnia Pana


 
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).