Pastorałki i kolędy/Wesoła nowina, porodziła Syna


Weselcie się ludzie Wesoła nowina, porodziła Syna Wesołą nowinę dziś ogłaszamy
Weselcie się ludzie Wesoła nowina, porodziła Syna Wesołą nowinę dziś ogłaszamy
Kolędy

KOLĘDA 102.


\relative c' {
\clef tenor
\key f \major
\time 3/4
\autoBeamOff

\stemDown a8[ bes] c4 c |
d bes4. a8 |
a8[ bes] c4 c |
d bes4. a8 \bar "|:"

\stemUp a8 a g4 \stemDown c |
\stemUp a8 g a2 |
\stemDown c8 d c4 bes |
\stemUp a8 g f2 \bar ":|"
}
\addlyrics { \small {
We -- so -- ła no -- wi -- na, po -- ro -- dzi -- ła Sy -- na,
Ma -- tka Bo -- ża prze -- czy -- sta i Pan -- na wie -- ku -- i -- sta.
} }Wesoła nowina, porodziła Syna,
Matka Boża przeczysta i Panna wiekuista.

Anieli śpiewają, Boga wychwalają,
Że się z swojej miłości, spuścił na te nizkości.

Lecz i pastuszkowie, kiedy ci duchowie
Ze snu ich pobudzili, z niemi się weselil.

I zaraz powstawszy, z miejsca się porwawszy,
Do Betleem pobiegli, dziecię w żłobie znaleźli.

Dzieciątko miluchne, nader nadobniuchne,
W pieluszki uwinione, na sianku położone.

Widzą Pannę godną, Aniołom podobną,
Z radością jej winszują, co mają ofiarują.

Także Józefowi, cnemu staruszkowi,
Z ochotą pomagają, stajenkę uprzątają.

Co raz do dzieciątka, jako do paniątka,
Ochotni powracają i na twarz upadają.

Potem mu śpiewają, Boga wychwalają,
Że się człowiekiem zrodził, nas z piekła wyswobodził.

My też z pastuszkami, oraz z bydlątkami,
Przywitajmy dzieciątko, nadobne pacholątko.

Jemu podziękujmy i z nim się radujmy,
Iż się tak upokorzył, co nas z niczego stworzył.

Bądźże pochwalony, o Boże wcielony!
Daj byśmy ci służyli, twoją wolę pełnili.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).