Pastorałki i kolędy/Wesołą nowinę dziś ogłaszamy


Wesoła nowina, porodziła Syna Wesołą nowinę dziś ogłaszamy Wiole i wdzięczne lutnie
Wesoła nowina, porodziła Syna Wesołą nowinę dziś ogłaszamy Wiole i wdzięczne lutnie
Kolędy

KOLĘDA 103.


\relative c {
\clef tenor
\key f \major
\time 3/4
\autoBeamOff

\stemUp f4 a \stemDown bes | c bes a |
\stemUp a g f | g c,2 |

f4 a \stemDown bes | c d c|
f d b | c2. \bar ":|:"

f4 c  a | bes d \stemUp g, |
a g f | e g c, |

f a \stemDown bes | c2 a4 |
c2 a4 | \stemUp g2 a4 | f2. \bar ":|"
}
\addlyrics { \small {
We -- so -- łą no -- wi -- nę dziś o -- gła -- sza -- my,
Z_ra -- do -- ścią serc na -- szych któ -- rą ma -- my;
A -- niel -- skie o -- krzy -- ki, ró -- żne -- mi ję -- zy -- ki
Wo -- ła -- ją: da -- lej! da -- lej! do szo -- py.
} }
\addlyrics { \small {
Bo sło -- wo przed -- wie -- czne z_nie -- ba ze -- sła -- ne,
W_Be -- tle -- em w_pie -- lu -- szki skrę -- po -- wa -- ne:
} }Wesołą nowinę dziś ogłaszamy,
Z radością serc naszych którą mamy;
Bo słowo przedwieczne z nieba zesłane,
W Betleem w pieluszki skrępowane:
Anielskie okrzyki, różnemi języki
Wołają: dalej! dalej! do szopy.

Zlękli się pasterze tego hałasu,
Zbiegać się poczęli wszyscy z lasu,
Radząc się co by to takiego było,
Że się tak jak we dnie rozwidniło:
Jedni się zlęknąwszy, drudzy poklęknąwszy,
Krzyczeli: gwałtu! gwałtu! świat gore.

Ale wnet powstali gdy się postrzegli
Do szopy czemprędzej wszyscy biegli.
Witali Jezusa narodzonego,
Na sianku we żłobie złożonego.
Dali mu ofiary, a drudzy bez miary
pląsali hoc hoc, hoc hoc, mazurka.

A z tej się ochoty dziecina śmiała,
Na dudki paluszkiem skazowała;
Wtem Maciek porwawszy dudy wielkośne,
Dzieciątku piosneczki grał rozkoszne:
Jedni tańcowali, w podkówki krzesali,
A drudzy hola! hola! śpiewali.

A gdy się tak wszyscy rozochocili,
Caluchną szopeczkę zakurzyli,
Dzieciątku się też już lulać chciało,
Oczęta maluchne zamrużało:
Józef do batoga skoczył, my dla Boga!
Czempredzej w nogi! w nogi! z Betleem.

Chwała, cześć niech będzie Bogu naszemu,
Z Maryi dziewicy zrodzonemu;
Za to że nawiedził stworzenie swoje,
Opuściwszy niebieskie pokoje,
Aby nas pozyskał, których grzech uciskał,
Spiewajmy: Święty! Święty! na wieki.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).