Pastorałki i kolędy/Wiole i wdzięczne lutnie

KOLĘDA 104.


\relative c' {
\clef tenor
\key f \major
\autoBeamOff

\stemDown c8 d c c c d c c |
c c16 bes a16[ c] 

bes16[ a] \stemUp g4 f8 \bar ":|"
g8 g g a bes8. a16 g8 c, |

g'8 g g a bes8. a16 g8 c, |
\stemDown c'8 a d c 
bes8. a16 \stemUp g4 | 
\stemDown a8 bes16 c d8 \stemUp a8 g4 f8 r8 \bar "|."

}
\addlyrics { \small {
Wi -- o -- le i wdzię -- czne lu -- tnie, mu -- zy -- ki ziem -- skiej czo -- ło,
Bo nie mó -- wiąc Sło -- wo mó -- wne,
Naj -- wyż -- sze -- mu w_Bó -- stwie ró -- wne, 
In -- to -- nu -- je we -- se -- le, 
W_dzie -- cin -- nem mil -- cząc cie -- le.
} }
\addlyrics { \small {
Mil -- cząc graj -- cie i wy -- graj -- cie, głos bez gło -- su we -- so -- ło:
} }Wiole i wdzięczne lutnie, muzyki ziemskiej czoło,
Milcząc grajcie i wygrajcie, głos bez głosu wesoło:
Bo nie mówiąc Słowo mówne,
Najwyższemu w Bóstwie równe,
Intonuje wesele,
W dziecinnem milcząc ciele.

Wiola żłób, siano strony, Słowo na nich milczeniem,
Wdzięczną ludziom pieśń wygrywa, Bóg się zjawił wcieleniem:
Formuje głos miłość z nieba,
Serca nie uszu potrzeba,
Do słuchania wdzięczności,
Melodyjnej piękności.

Miłość nasza niech miłości odpowiada niebieskiej,
Niech się łączą w duszach naszych głosy muzyki ziemskiej:
Wygrywajmy na przemiany,
Wiwat, wiwat Pan nad Pany,
Wiwat Bóg nasz wcielony,
Wiwat Bóg narodzony.

Lutnia serce, strony zmysły, głos od nich uderzony,
Pójdzie w niebo kochającej woli afekt wzruszony:
Echo słychać na przemiany,
Wiwat Jezus ukochany,
Wiwat Bóg nasz wcielony,
Wiwat Bóg narodzony.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).