Pastorałki i kolędy/Zjawiło się nam dziś

KOLĘDA 119.


\header {
   tagline = ##f
}
\version "2.14.2"

\score {
\relative g { \clef tenor \key d \minor
\time 3/4
\repeat volta 2 {
f4 a c | a4.( g8) f4 | f' f f | e f2
}
f4 c d8 e | f4.( e16) d c4 | d d d | c4.( bes8) a4 |
c a c | bes g bes | a2 g4 | f2 r4 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Zja -- wi -- ło się nam dziś cóś no -- we -- go,
Któ -- ry \skip 1 gło -- si -- \skip 1 li i roz -- no -- si -- li,
A -- nie -- li, A -- nie -- li, A -- nie -- li.
}
}
\addlyrics { \small {
Po -- kój na ten świat przy -- no -- szą -- ce -- go
}
}
\layout {
  indent = #0
  line-width = #150
}
\midi { }
}

Zjawiło się nam dziś cóś nowego,
Pokój na ten świat przynoszącego
Który głosili i roznosili,
Anieli, Anieli, Anieli.
 
Chwała bądź Bogu na wysokości,
A ludziom pokój na tej nizkości:
Dziwna nowina, zrodziła Syna, . . Maryja.

Lecz to dziwniejsza iże dziewica,
Zrodziła Syna a bez rodzica:
Jego powiwszy, w żłobek włożywszy, Całuje.

Takie radości są ogłoszone.
Ażeby światu były wiadome:
Co gdy słyszeli, wnet pobieżeli . . Pasterze.

A bieżąc w drogę pilno spieszyli,
Aż do Betleem miasta przybyli:
Tam wraz witali, dary składali . . Dzieciątku.

Oto przynosim dary dla ciebie,
Nie gardź lecz przyjmij wszystkich do siebie:
Odpuść nam winy, Synu jedyny . . Maryi.

Bogiem cię prawym być wyznawarmy,
Maryją Pannę za Matkę mamy;
Za ojca twego domniemanego . . . Józefa.

Teraz padamy do nóżek twoich,
Nie racz opuszczać pastuszków swoich:
Oddajem siebie gdy już od ciebie . . Idziemy.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).