Radujcie się, bracia mili (1904)

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Radujcie się, bracia mili
Pochodzenie Kantyczki. Kolędy i pastorałki w czasie Świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane z dodatkiem pieśni przygodnych w ciągu roku używanych
Redaktor Karol Miarka
Wydawca Karol Miarka
Data wyd. 1904
Miejsce wyd. Mikołów — Warszawa
Źródło Skany na Commons
Inne Cały dział II
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron
PIEŚŃ  140.

lVarA = \lyricmode { Ra -- duj -- cie się, bra -- cia mi -- li, Gdyż dziw nad dzi -- wy, Swe -- go Sy -- na ze -- słał na świat,
  Bóg do -- bro -- tli -- wy,
  Bóg do -- bro -- tli -- wy;
  W_staj -- ni li -- chej, w_żłó -- bku ma -- łym,
  na sian -- ku le -- ży,
  Choć nasz Zba -- wca po -- śród by -- dląt,
  bie -- dnych pa -- ste -- rzy,
  bie -- dnych pa -- ste -- rzy. }

sVarA = { a8 a c4 bes | g8. fis16 g4 a | bes8. a16 bes4 d | c r r \repeat volta 2 {
   \bar ".|:" f8. e16 f4 a, | d8. cis16 d4 bes |
  }
  \alternative {
   { g8. a16 bes 4 c | a4 r r \bar ":|." }
   { g8. a16 bes4 e, | f4 r r }
  }
  \repeat volta 2 {
   \bar ".|:" g8. g16 a4 b | c8. e16 c4 g |
   a8. g16 f'4 b, | c2( cis4) | d8. cis16 d4 e4 | f8. e16 f4 a, |
  }
  \alternative {
   { d8. c16 bes4 bes | a4 r r \bar ":|." }
   { d8. c16 bes4 e, | f4 r r \bar "|." }
  } }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\new Staff { \clef "violin" \key f \major \time 3/4 \autoBeamOff \relative a' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA } }

Radujcie się, bracia mili, * Gdyż dziw nad dziwy, * Swego Syna zesłał na świat, * Bóg dobrotliwy. * W stajni lichej, w żłóbku małym, * na sianku leży, * Choć nasz Zbawca pośród bydląt, * Biednych pasterzy.

Nię na puchach, ani w złocie, * Ani w purpurze, * Zimno cierpi Pan Bóg dla nas * W ludzkiej naturze. * Przyszedł na świat, by wybawić * Nas ludzkie plemię, * Z mocy grzechu przez to zesłał * Radość na ziemię.

Spełniły się obietnice * Od Boga dane, * Gdy to Dziecię dla nas nędznych, * Z nieba zesłane. * Przy Dziecinie Matka Jego, * Panna Marya, * I Opiekun, starzec święty, * Józef, lilia.

Aniołowie się radują, * I tak śpiewają: * Bogu chwała, dobrzy ludzie, * Niech pokój mają. * Gwiazda dziwna nad stajenką * W obłokach płonie, * Ale większa miłość ku nam, * W dzieciny łonie.

Chociaż wieki upłynęły, * Jednak te chwile, * Tak radosne w sercach ludzkich * Zawsze brzmią mile. * Wszak Zbawiciel dla nas zstąpił * Na ziemskie niwy, * Z tronu Swego niebieskiego, * Choć Bóg prawdziwy.

Więć z ufnością, z wiarą wielką,* Śpiewajmy Jemu: * Chwała Tobie w wysokości! * Ludowi Twemu. * Pozwól użyć tego szczęścia, * Byśmy na ziemi, * Mogli Tobie śpiewać „Chwała“, * Będąc wolnemi.

Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: anonimowy, Karol Miarka (syn).