Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0155

Ta strona została skorygowana.


Bądź chwała Panu naszemu,
Z Dziewice narodzonemu,
Ojcu, Duchowi świętemu,
Bogu w Trójcy jedynemu. Amen.


PIEŚŃ II.
Przy schowaniu Najśw. Sakramentu.[1]\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff

  \stemUp f4. g8 g8 [a8] a4 | g8 a8 bes4 (a8 [g8]) f4 | a4 g8 [a8] bes4 a4 | \break
  g4. f8 f4 r4 \bar "." | \stemDown a4. bes8 c4 c4 | d4 d4 b4 c4 | \break
  c4 d8 [e8] f8 [e8] c4 | d4. c8 c4 r4 \bar "." | \stemUp a4 g8 [bes8] a4 a4 | \break
  g4 \stemDown c8 [bes8] \stemUp a8 [g8] f4 | a4 g8 [a8] bes4 a4 | g4. f8 f4 r4 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  Przed tak wiel_ -- kim Sa -- kra -- men__ -- tem, U -- pa_ -- daj -- my na twa -- rzy;
  Niech u -- stą -- pią z_Te -- sta -- men -- tem No -- wym_ spra -- wom już sta -- rzy;
  Wia -- ra_ bę -- dzie su -- ple_ -- men_ -- tem,
  Co się_ zmy -- słom nie zda -- rzy.
}
}


Przed tak wielkim Sakramentem,
Upadajmy na twarzy;
Niech ustąpią z Testamentem
Nowym sprawom już starzy;
Wiara będzie suplementem
Co się zmysłom nie zdarzy.

Ojciec z Synem niech to sprawi,
By mu dzięka zabrzmiała;
Niech Duch święty błogosławi,
By się jego moc stała;
Niech nas nasza wiara stawi,
Gdzie jest wieczna część, chwała. Amen.

 1. Przez Oktawę Bożego Ciała śpiewa się podług Melodyi: Sław języku, str. 161.