Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0044

Ta strona została uwierzytelniona.


ROZDZIAŁ XXXVI.
Ezaw dla wielkiéj obfitości z żoną i z dziećmi odszedł od Jakóba, brata swego. Ród téż wszystek Ezaw w książętach i w królach opisuje.

A te są rodzaje Ezawowe, ten jest Edom.

2.Ezaw pojął żony z córek Chananejskich: Adę, córkę Elona Hethejskiego, i Oolibamę, córkę Any, córki Sebeona Hewejskiego:

3.I Basemath, córkę Ismaelowę, siostrę Nabajathowę. [1]

4.I urodziła Ada Eliphaza: a Basemath urodziła Rahuela.

5.Oolibama urodziła Jehus, i Ihelon, i Kore. Ci synowie Ezawowi, którzy się urodzili w ziemi Chananejskiéj.

6.I wziął Ezaw żony swoje, i syny i córki, i wszystkie dusze domu swego, i majętność, i bydło, i wszystko, co mógł mieć w ziemi Chananejskiéj: i poszedł do inszéj krainy, i odszedł od brata swego Jakóba.

7.Bo byli bardzo majętni, a mieszkać pospołu nie mogli: i nie mogła ich znieść ziemia pielgrzymowania ich, dla mnóstwa trzód. [2]

8.I mieszkał Ezaw na górze Seir, ten jest Edom. [3]

9.A te są pokolenia Ezawa, ojca Edom na górze Seir,

10.I te imiona synów jego: Eliphaz, syn Ady, żony Ezaw: Rahuel zaś syn Basemath, żony jego. [4]

11.I byli synowie Eliphazowi: Theman, Omar, Sepho, i Gatham, i Cenez.

12.A Thamna była nałożnica Eliphaza, syna Ezaw: która mu urodziła Amalecha. Ci są synowie Ady, żony Ezawowéj.

13.A synowie Rahuel: Nahath, i Zara, Samma, i Meza. To synowie Basemath, żony Ezawowéj.

14.Ci téż byli synowie Oolibamy, córki Any, córki Sebeonowéj, żony Ezawowéj, które mu urodziła: Jehus, i Ihelon, i Kore.

15.Te książęta synów Ezawowych: synowie Eliphaza, pierworodnego Ezawowego: książę Theman, książę Omar, książę Sepho, książę Kenez,

16.Książę Kore, książę Gatham, książę Amalech. Ci synowie Eliphaz w ziemi Edomskiéj, i ciż synowie Ady.

17.Ci zaś synowie Rahuela, syna Ezawowego: książę Nahath, książę Zara, książę Samma, książę Meza. A te książęta Rahuela w ziemi Edomskiéj. Ci synowie Basemath, żony Ezawowéj.

18.Ci lepak synowie Oolibamy, żony Ezawowéj: książę Jehus, książę Ihelon, książę Kore: te książęta Oolibamy, córki Any, żony Ezawowéj.

19.Ci są synowie Ezawowi, i ci książęta ich: Ten jest Edom.

20.Ci zaś synowie Seir Horrejczyka, mieszkańcy w ziemi: Lotan, i Sobal, i Sebeon, i Ana. [5]

21.I Dyson, i Eser, i Dysan. Te książęta Horrejskie, synowie Seir w ziemi Edom.

22.I byli synowie Lotan: Hory, i Heman. A siostra Lotanowa była Thamna.

23.A ci synowie Sobalowi: Aluan, i Manahat, i Ebal, i Sepho, i Onam.

24.Ci zaś synowie Sebeon: Aja i Ana. Ten jest Ana, który wynalazł cieplice na puszczy, gdy pasł osły Sebeona, ojca swego.

25.A miał syna Dysona, i córkę Oolibamę.

26.A ci synowie Dyson: Hamdan, i Eseban, i Jethram, i Charan.

27.Ci zaś synowie Eserowi: Balaan, i Zawan, i Akan.

28.A Dysan miał syny: Husa i Arama.

29.Te książęta Horrejczyków: książę Lotan, książę Sobal, książę Sebeon, książę Ana,

30.Książę Dyson, książę Eser, książę Dysan: te książęta Horrejczyków, którzy rozkazowali w ziemi Seir.

31.A królowie, którzy królowali w ziemi Edom, pierwéj, niźli mieli króla synowie Israelscy, byli ci:

32.Bela, syn Beorów, a imię miasta jego Denaba.

33.A umarł Bela, i królował miasto niego Jobab, syn Zarego z Bosry.

34.A gdy umarł Jobab, królował miasto niego Husam z ziemie Themanczyków.

35.Po tego téż śmierci, królował miasto niego Adad, syn Badadów, który poraził Madyana w krainie Moab: a imię miasta jego Awith.


  1. 1. Par. 1, 29.
  2. Wyżéj 13, 6.
  3. Jos. 24, 4.
  4. 1. Par. 1, 34.
  5. 1. Par. 1, 38.