Biblia Wujka (1923)/Pierwsza Księga Kronik 1


Poniżej znajduje się Pierwsza Księga Kronik podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Pierwsza Księga Kronik

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29


ROZDZIAŁ I.
Ród Adamów aż do Abrahama, także Abrahamów i Ezaw: o królech i książętach Edomskich, piérwéj niźli nastali królowie Izraelscy.

Adam, Seth, Enos. [1]

Kainan, Malaleel, Jared.

Henoch, Methusale, Lamech.

Noe, Sem, Cham i Japhet.

Synowie Japhet: Gomer i Magog i Madai i Jawan, Thubal, Mosoch, Thiras.

A synowie Gomer: Ascenes i Ryphat i Thogorma.

A synowie Jawan: Eliza i Tharsys, Cethim i Dodanim.

Synowie Cham: Chus i Mesraim i Phut i Chanaan.

A synowie Chus: Saba i Hewila, Sabbatha i Regma i Sabbathacha. A synowie Regmy: Saba i Dadan.

10 Chus lepak zrodził Nemrod: ten począł być możny na ziemi. [2]

11 A Mesraim zrodził Ludym i Ananim i Laabim i Nephtuim,

12 Phetrusym téż i Kasluim, z których wyszli Philistynowie i Kaphtorymowie.

13 Chanaan zaś zrodził Sydona, pierworodnego swego: Hetejczyka téż;

14 I Jebuzejczyka i Amorrejczyka i Gergezejczyka:

15 I Hewejczyka i Aracejczyka i Synejczyka.

16 Aradyczyka téż i Samarajczyka i Hamathejczyka.

17 Synowie Sem: Elam i Assur i Arphaxad i Lud i Aram i Hus i Hul i Gether i Mosoch. [3]

18 A Arphaxad zrodził Sale, który téż zrodził Heber.

19 A Heberowi urodzili się dwaj synowie, imię jednemu Phaleg, iż za czasów jego rozdzielona jest ziemia, a imię brata jego Jektan.

20 A Jektan zrodził Elmodad i Saleph i Asarmoth i Jare,

21 Adoram téż i Huzal i Dekla.

22 Hebal téż i Abimael i Saba.

23 I Ophir i Hewila i Jobab. Ci wszyscy synowie Jektan.

24 Sem, Arphaxad, Sale.

25 Heber, Phaleg, Ragau.

26 Sarug, Nachor, Thare.

27 Abram, ten jest Abraham. [4]

28 A synowie Abrahamowi: Izaak i Ismahel.

29 A te rodzaje ich: Pierworodny Ismahelów Nabajoth i Cedar i Adbeel, Mabsan: [5]

30 I Masma i Duma, Massa, Hadad i Thema,

31 Jetur, Naphis, Kedma. Ci są, synowie Ismahelowi.

32 A synowie Cetury, nałożnice Abrahamowéj, które porodziła: Zamran, Jeksan, Madan, Madyan, Jesbok i Sue. A synowie Jeksanowi: Saba i Dadan. A synowie Dadan: Assurym i Latusym i Laomim.

33 Synowie lepak Madyan: Epha i Epher i Henoch i Abida i Eldaa. Ci wszyscy synowie Cetury. [6]

34 A zrodził Abraham Izaaka, którego byli synowie: Ezaw i Izrael. [7]

35 Synowie Ezawowi: Eliphaz, Rahuel, Jehus, Ihelom i Kore. [8]

36 Synowie Eliphaz: Thenan, Omar, Sephi, Gathan, Cenez, z Thamny Amalek.

37 Synowie Rahuelowi: Nahath, Zara, Samma, Meza.

38 Synowie Seir: Lotan, Sobal, Sebeon, Ana, Dyson, Eser, Dysan.

39 Synowie Lotan: Hory, Homam. A siostra Lotan była Thamna.

40 Synowie Sobal: Alian i Manabath i Ebal, Sephi i Onam. Synowie Sebeon: Aja i Ana. Synowie Ana: Dyson.

41 Synowie Dyson: Hamdan i Eseban i Jethran i Charan.

42 Synowie Eser: Balaan i Zawan i Akan. Synowie Dysan: Hus i Aran.

43 Ci są królowie, którzy rozkazowali w ziemi Edom, przedtem niźli był król nad synmi Izrael: Bale, syn Beor: a imię miasta jego Denaba.

44 A umarł Bale, i królował miasto niego Jobab, syn Zare, z Bosra.

45 A gdy i Jobab umarł, królował miasto niego Husam z ziemie Themanów.

46 Umarł téż i Husam, a królował miasto niego Adad, syn Badad, który poraził Madyan w ziemi Moab: a imię miasta jego Awith.

47 A gdy i Adad umarł, królował po nim Semla z Masreki.

48 Ale i Semla umarł, i królował miasto niego Saul z Rohoboth, które leży nad rzeką.

49 A gdy umarł Saul, królował miasto niego Balanan, syn Achobor.

50 Ale i ten umarł, i królował miasto niego Adad, którego miasta imię było Phau, a żonę jego zwano Meetabel, córka Metred, córki Mezaab.

51 Lecz po śmierci Adad książęta miasto królów w Edom być poczęli: książę Thamna, książę Alua, książę Jethet.

52 Książę Oolibama, książę Ela, książę Phinon.

53 Książę Kenez, książę Theman, książę Mabsar.

54 Książę Magdyel, książę Hiram: te książęta Edom.