Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0397

Ta strona została uwierzytelniona.


29.I odmienił szaty jego, które miał w ciemnicy, i jadał chleb zawsze przed obliczem jego po wszystkie dni żywota swego.

30.Obrok mu téż naznaczył bez przestanku, który mu téż dawano od króla na każdy dzień po wszystkie dni żywota jego.KSIĘGI
PIERWSZE PARALIPOMENON.


ROZDZIAŁ I.
Ród Adamó waż do Abrahama, także Abrahamów i Ezaw: o królech i książętach Edomskich, piérwéj niźli nastali królowie Izraelscy.

Adam, Seth, Enos. [1]

2.Kainan, Malaleel, Jared.

3.Henoch, Methusale, Lamech.

4.Noe, Sem, Cham i Japhet.

5.Synowie Japhet: Gomer i Magog i Madai i Jawan, Thubal, Mosoch, Thiras.

6.A synowie Gomer: Ascenes i Ryphat i Thogorma.

7.A synowie Jawan: Eliza i Tharsys, Cethim i Dodanim.

8.Synowie Cham: Chus i Mesraim i Phut i Chanaan.

9.A synowie Chus: Saba i Hewila, Sabbatha i Regma i Sabbathacha. A synowie Regmy: Saba i Dadan.

10.Chus lepak zrodził Nemrod: ten począł być możny na ziemi. [2]

11.A Mesraim zrodził Ludym i Ananim i Laabim i Nephtuim,

12.Phetrusym téż i Kasluim, z których wyszli Philistynowie i Kaphtorymowie.

13.Chanaan zaś zrodził Sydona, pierworodnego swego: Hetejczyka téż;

14.I Jebuzejczyka i Amorrejczyka i Gergezejczyka:

15.I Hewejczyka i Aracejczyka i Synejczyka.

16.Aradyczyka téż i Samarajczyka i Hamathejczyka.

17.Synowie Sem: Elam i Assur i Arphaxad i Lud i Aram i Hus i Hul i Gether i Mosoch. [3]

18.A Arphaxad zrodził Sale, który téż zrodził Heber.

19.A Heberowi urodzili się dwaj synowie, imię jednemu Phaleg, iż za czasów jego rozdzielona jest ziemia, a imię brata jego Jektan.

20.A Jektan zrodził Elmodad i Saleph i Asarmoth i Jare,

21.Adoram téż i Huzal i Dekla.

22.Hebal téż i Abimael i Saba.

23.I Ophir i Hewila i Jobab. Ci wszyscy synowie Jektan.

24.Sem, Arphaxad, Sale.

25.Heber, Phaleg, Ragau.

26.Sarug, Nachor, Thare.

27.Abram, ten jest Abraham. [4]

28.A synowie Abrahamowi: Izaak i Ismahel.

29.A te rodzaje ich: Pierworodny Ismahelów Nabajoth i Cedar i Adbeel, Mabsan: [5]

30.I Masma i Duma, Massa, Hadad i Thema,

31.Jetur, Naphis, Kedma. Ci są, synowie Ismahelowi.

32.A synowie Cetury, nałożnice Abrahamowéj, które porodziła: Zamran, Jeksan, Madan, Madyan, Jesbok i Sue. A synowie Jeksanowi:

  1. Gen. 2, 7.4, 25. - 5, 6. 9.
  2. Genes. 10, 8.
  3. Gen. 10, 22.11, 10.
  4. Genes. 11, 26.
  5. Gen. 25, 12.