Biblia Wujka (1923)/Pierwsza Księga Kronik 5


Poniżej znajduje się Pierwsza Księga Kronik podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Pierwsza Księga Kronik

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29


ROZDZIAŁ V.
Rodzaj Ruben, Gad, a pół Manasse, i mieszkania ich.

Synowie téż Ruben, pierworodnego syna Izraelowego; (ten bowiem był pierworodny jego: ale gdy zgwałcił łoże ojca swego, dano pierworództwo jego synom Józepha, syna Izraelowego, a onego nie poczytano za pierworodnego. [1]

Lecz Judas, który był najmocniejszy między bracią swą; z plemienia jego książęta się rodziły: ale pierworództwo było poczytane Józephowi.)

Synowie tedy Ruben pierworodnego Izraelowego: Enoch i Phallu, Esron i Charmi. [2]

Synowie Joel: Samia, syn jego: Gog, syn jego: Semei, syn jego.

Micha, syn jego: Reja, syn jego, Baal, syn jego.

Beera, syn jego, którego wziął w niewolą Theglath Phalasar, król Assyryjski: a był książęciem w pokoleniu Ruben.

A bracia jego i wszystek ród jego, gdy ich policzano według familii ich, mieli książęta Jehiela i Zacharyasza.

A Bala, syn Azaz, syna Summa, syna Joel, ten mieszkał w Aroer, aż do Nebo i Beelmeon.

Na wschodnią téż stronę mieszkał aż do wejścia w puszczą i do rzeki Euphrates; bo wielką liczbę mieli dobytków w ziemi Galaad.

10 A za czasów Saula walczyli z Agarejczykami i pobili je, i mieszkali miasto nich w ich przybytkach, na wszystkiéj stronie, która patrzy na wschód słońca Galaad.

11 A synowie Gad mieszkali przeciwko im w ziemi Bazan, aż do Selcha.

12 Joel na przodku, a Saphan wtóry: a Janai i Saphat w Bazan.

13 A bracia ich według domów rodzajów ich: Michael i Mosollam i Sebei i Jorai i Jacham i Zye i Heber, siedm.

14 Ci synowie Abihail, syna Hury, syna Jara, syna Galaad, syna Michael, syna Jesesy, syna Jeddo, syna Buz.

15 Bracia téż syna Abdyel, syna Guni, książęta domu w familiach ich,

16 I mieszkali w Galaad i w Bazan i w miasteczkach jego i we wszech przedmieściach Saron, aż do granic.

17 Ci wszyscy byli policzeni za dni Joathana, króla Judzkiego, i za dni Jeroboama, króla Izraelskiego.

18 Synowie Ruben i Gad i pół pokolenia Manasse, mężowie waleczni, noszący tarcze i miecze, i ciągnący łuk, i wyćwiczeni ku bojowi, czterdzieści i cztery tysiące i siedmset i sześćdziesiąt wychodzących ku bitwie.

19 Wiedli wojnę przeciw Agarejczykom: a Iturejczycy i Naphis i Nodab

20 Dodali im pomocy: i przyszli w ręce ich Agarejczycy i wszyscy, którzy z nimi byli; bo wzywali Boga, gdy się potykali: i wysłuchał ich przeto, iż wierzyli weń.

21 I pobrali wszystko, co mieli, wielbłądów pięćdziesiąt tysięcy, a owiec dwakroć sto tysięcy i pięćdziesiąt tysięcy, i osłów dwa tysiące, i dusz człowieczych sto tysięcy.

22 Wiele téż rannych poległo; bo była Pańska wojna. I mieszkali miasto nich aż do przeniesienia.

23 Synowie téż pół pokolenia Manasse posiedli ziemię od granic Bazan aż do Baal Hermon i Sanir i góry Hermon; bo wielka liczba była.

24 I te były książęta domu rodu ich: Epher i Jesy i Eliel i Ezryel i Jeremia i Odoja i Jedyel, mężowie bardzo mocni i możni, i sławni wodzowie w familiach ich.

25 A opuścili Boga ojców swych, i cudzołożyli z bogami ludzi ziemie, które zniósł Bóg przed nimi.

26 I pobudził Bóg Izraelów ducha Phula, króla Assyryjskiego, i ducha Theglath Phalasara, króla Assur, i przeniósł Ruben i Gad i pół pokolenia Manasse, i zaprowadził je do Lahela i do Habor i do Ara i rzeki Gozan, aż do dnia tego.


Przypisy