Biblia Wujka (1923)/Pierwsza Księga Kronik 3


Poniżej znajduje się Pierwsza Księga Kronik podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Pierwsza Księga Kronik

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29


ROZDZIAŁ III.
Naród króla Dawida i królów Judzkich z rodu Dawidowego, z syny i z córami ich.

A Dawid miał te syny, którzy się mu urodzili w Hebron: Pierworodnego Amnona z Achinoam, Jezrahelitki, wtórego Daniela z Abigail, Karmelitki. [1]

Trzeciego Absaloma, syna Maachy, córki Tholmaja, króla Gessur: czwartego Adoniasza, syna Aggithy.

Piątego Saphatyasza z Abitale: szóstego Jethrahama z Egle, żony jego.

A tak sześć mu się urodziło w Hebronie, gdzie królował siedm lat i sześć miesięcy. A trzydzieści i trzy lata królował w Jeruzalem.

A w Jeruzalem urodzili mu się synowie: Symmaa i Sobab i Nathan i Salomon, czteréj z Bethsabee, córki Amielowéj. [2]

Jebaar téż i Elisama

I Eliphaleth i Noge i Nepheg i Japhia.

I Elisama i Eliada i Elipheleth, dziewięć.

Ci wszyscy synowie Dawidowi, oprócz synów nałożnic: a mieli siostrę Thamar.

10 A syn Salomonów Roboam, którego syn Abia zrodził Asę. Z tego téż zrodził się Jozaphat,

11 Ojciec Joram: który Joram zrodził Ochozyasza, z którego poszedł Joas.

12 A tego syn Amazyasz zrodził Azaryasza. A Joathan, syn Azaryaszów,

13 Zrodził Achaza, ojca Ezechiaszowego, z którego urodził się Manasses.

14 Ale i Manasses zrodził Amona, ojca Jozyaszowego.

15 A synowie Jozyaszowi byli: pierworodny Johanan, wtóry Joakim, trzeci Sedecyasz, czwarty Sellum.

16 Z Joakim urodził się Jechoniasz i Sedecyasz. [3]

17 Synowie Jechoniaszowi byli: Asyr, Salathiel,

18 Melchiram, Phadaja, Senneser i Jecemia, Sama i Nadabia.

19 Z Phadaja poszli Zorobabel i Semei. Zorobabel zrodził Mosollama, Hananiasza i Salomitę, siostrę ich:

20 Hasabana téż i Ohola i Barachiana i Hasadyana i Josabheseda, piąci.

21 A syn Hananiaszów: Phaltyas, ojciec Jesejaszów, którego syn Raphaja. Tego téż syn, Arnan, z którego poszedł Obdya, którego syn był Secheniasz.

22 Syn Secheniaszów, Semeja: którego synowie Hattus i Jegaal i Barya i Naarya i Saphat, liczbą sześć.

23 Syny Naaryaszowe: Elioenaj i Ezechiasz i Ezrykam, trzéj.

24 Synowie Elioenaj: Odwia i Eliasub i Pheleja i Akkub i Johanan i Dalaja i Anani, siedm.


Przypisy