Biblia Wujka (1923)/Pierwsza Księga Kronik 2


Poniżej znajduje się Pierwsza Księga Kronik podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Pierwsza Księga Kronik

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29


ROZDZIAŁ II.
Ród Jakóbów i Judy patryarchy aż do Isai, ojca Dawidowego, i braci i sióstr jego.

A synowie Izraelowi: Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Issachar i Zabulon. [1]

Dan, Józeph, Benjamin, Nephthali, Gad i Aser.

Synowie Judowi: Her, Onan i Sela. Ci trzéj urodzili się mu z córki Sue Chananitki. A był Her, pierworodny Judy, zły przed Panem: i zabił go. [2]

Lecz Thamar, niewiastka jego, urodziła mu Phares i Zara. A tak wszystkich synów Juda pięć. [3]

A synowie Phares; Hesron i Hamul.

Synowie téż Zary: Zambry i Ethan i Eman, Chalchal téż i Dara, pospołu pięć.

Synowie Charmi: Achan, który strwożył Izraela, i zgrzeszył kradzieżą rzeczy przeklętych. [4]

Synowie Ethan: Azaryasz.

A synowie Hesron, którzy się mu urodzili: Jerameel i Ram i Kalubi. [5]

10 Ale Ram zrodził Aminadab: a Aminadab zrodził Nahasson, książę synów Juda.

11 A Nahasson téż zrodził Salmona, z którego poszedł Booz.

12 Booz lepak zrodził Obed, który téż zrodził Izai.

13 A Izai zrodził pierworodnego Eliaba, wtórego Aminadaba, trzeciego Symaa,

14 Czwartego Nathanaela, piątego Raddaja,

15 Szóstego Asoma, siódmego Dawida.

16 Którego siostry były Sarwia i Abigail. Synowie Sarwii: Abisai, Joab i Asael, trzéj.

17 Abigail zaś urodziła Amasę, którego ojciec był Jether, Ismaelczyk.

18 A Kaleb, syn Hesron, wziął żonę imieniem Azuba, z któréj zrodził Jeryothę. A synowie jéj byli: Jaser i Sobab i Ardon.

19 A gdy umarła Azuba, pojął Kaleb żonę Ephratę: która mu urodziła Hur.

20 Hur lepak zrodził Ury, a Ury zrodził Bezeleela.

21 Potem wszedł Hesron do córki Machira, ojca Galaad, i pojął ją, gdy mu było sześćdziesiąt lat: która mu urodziła Seguba.

22 Ale i Segub zrodził Jaira, a osiadł dwadzieścia i trzy miasta w ziemi Galaad.

23 I wziął Gessur i Aran, miasteczka Jair, i Kanath i wsi jego, sześćdziesiąt miast: wszyscy ci synowie Machira, ojca Galaad.

24 A gdy umarł Hesron, wszedł Kaleb do Ephraty. Miał téż Hesron żonę Abią, która mu urodziła Assura, ojca Thekui.

25 A narodzili się synowie Jerameela, pierworodnego Hesron: Ram pierworodny jego i Buna i Aram i Asom i Achia.

26 Pojął téż drugą żonę Jerameel, imieniem Atarę, która była matka Onam.

27 Ale i synowie Ram, pierworodnego Jerameel, byli Moos, Jamin i Achar.

28 A Onam miał syny: Semei i Jada. A synowie Semei: Nadab i Abisur.

29 A imię żony Abisur, Abihail, która mu urodziła Ahobbana i Molida.

30 A synowie Nadabowi byli: Saled i Apphaim: lecz Saled umarł bez dziatek.

31 A syn Apphaimów, Jesy: który Jesy zrodził Sesan: a Sesan zrodził Oholaj.

32 A synowie Jady, brata Semei: Jether i Jonathan: lecz i Jether umarł bez synów.

33 A Jonathan zrodził Phaleth i Zyza. Cić byli synowie Jerameel.

34 A Sesan nie miał synów, ale córki, a służebnika Egiptyanina, imieniem Jeraa.

35 I dał mu córkę swą za żonę, która mu urodziła Etheja.

36 A Ethej zrodził Nathana, a Nathan zrodził Zabada.

37 Zabad téż zrodził Ophiala, a Ophial zrodził Obeda.

38 Obed zrodził Jehua, Jehu zrodził Azaryasza.

39 Azaryasz zrodził Hellesa, a Helles zrodził Elasa.

40 Elas zrodził Sysamoj, Sysamoj zrodził Sellum.

41 Sellum zrodził Ikamią, Ikamia zrodził Elisama,

42 A synowie Kaleb, brata Jerameela: Mesa, pierworodny jego, ten jest ojciec Zyph i synów Maresa, ojca Hebron.

43 A synowie Hebron: Kore i Thaphua i Recem i Samma.

44 A Samma zrodził Rahama, ojca Jerkaam, a Recem zrodził Samai.

45 Syn Samai, Maon: a Maon ojciec Bethsur.

46 A Epha, nałożnica Kaleb, urodziła Haran i Mosa i Gezez. A Haran zrodził Gezez.

47 A synowie Jahaddai: Regom i Joathan i Gesan i Phalet i Epha i Saaph.

48 Nałożnica Kalebowa, Maacha urodziła Saber i Tharana.

49 A Saaph, ojciec Madmena, zrodził Suę, ojca Machbena i ojca Gabaa: a córka Kalebowa była Achsa.

50 Ci byli synowie Kaleb, syna Hur, pierworodnego Ephrata: Sobal, ojciec Karyathyarym.

51 Salma, ojciec Bethlehem, Haryph, ojciec Bethgader.

52 A byli synowie Sobala, ojca Karyathyarym, który doglądał połowicę odpoczynków.

53 A z rodu Karyathyarym, Jetrejowie i Aphuthejowie i Semathejowie i Maserejowie. Z tych wyszli Saraitowie i Esthaolitowie.

54 Synowie Salmy: Bethlehem i Netophaty, korony domu Joabowego, a połowica odpoczynku Sarai.

55 Rodziny téż pisarzów mieszkających w Jabes, śpiewający i brzmiący i w namieciech mieszkający. Ci są Cyneowie, którzy poszli od ciepła ojca domu Rechab.Przypisy