Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/1032

Ta strona została uwierzytelniona.

aniśmy wzięli listów o tobie z Żydowskiéj ziemi ani nam żaden z braciéj przyszedłszy, oznajmił, ani mówił o tobie co złego.

22.A żądamy od ciebie słyszeć, co rozumiesz; albowiem o téj sekcie jawno nam jest, iż się jéj wszędy sprzeciwiają.

23.A postanowiwszy mu dzień, przyszło ich bardzo wiele do niego do gospody, który świadectwo wydawając przepowiadał królestwo Boże, i namawiając ich o Jezusie z zakonu Mojżeszowego i z proroków od poranku aż do wieczora.

24.A jedni wierzyli temu, co powiadał, a drudzy nie wierzyli.

25.A będąc niezgodni między sobą, odchodzili, a Paweł mówił jedno słowo: Iż dobrze Duch Święty mówił przez Izajasza proroka do ojców naszych,

26.Mówiąc: Idź do ludu tego, a mów do nich: Uchem usłyszycie, a nie zrozumiecie, a widząc widzieć będziecie, a nie ujrzycie. [1]

27.Albowiem zatyło serce ludu tego, a ciężko uszyma słuchali i zamrużali oczy swe, aby snadź oczyma nie widzieli, a uszyma nie słyszeli i sercem nie zrozumieli; i nawrócili się, a uzdrowiłbym je.

28.Niechże wam tedy jawno będzie, iż poganom posłane jest to zbawienie Boże, a oni słuchać będą.

29.A gdy to on mówił, odeszli Żydowie od niego, mając między sobą wielki spór.

30.I mieszkał Paweł przez całe dwie lecie w swym najętym domu, a przyjmował wszystkich, którzy wchodzili do niego,

31.Opowiadając królestwo Boże i ucząc, co jest o Panu Jezusie Chrystusie ze wszelkiem bezpieczeństwem bez zakazania.LIST

BŁOGOSŁAWIONEGO
PAWŁA APOSTOŁA
DO
RZYMIAN.


ROZDZIAŁ I.
Ukazuje miłość swoję ku Rzymianom, i jako nienawidzi złości ich.

Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany Apostół, odłączony na Ewangelią Bożą, [2]

2.Którą był przed tem obiecał przez proroki swoje w Piśmiech świętych,

3.O Synu swoim, który się stał jemu z nasienia Dawidowego wedle ciała,

4.Który jest przeznaczony Synem Bożym w mocy, wedle Ducha poświęcenia i powstania z martwych Jezusa Chrystusa, Pana naszego,

5.Przez którego wzięliśmy łaskę i Apostolstwo ku posłuszeństwu wiary

  1. Isai. 6, 9. Matth. 13, 14. Marc. 4, 12. Luc. 8, 10. Jan. 12, 40. Rzym. 11, 8.
  2. Dzie. 13, 2.