Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/1097

Ta strona została uwierzytelniona.

się co innego zdrowéj nauce sprzeciwia,

11.Która jest wedle Ewangelii chwały błogosławionego Boga, która mnie jest zwierzona.

12.Dziękuję temu, który mię umocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, iż mię za wiernego poczytał, na usługowanie postanowiwszy.

13.Którym był pierwéj bluźnierzem i prześladowcą, i łżywym; alem dostąpił miłosierdzia Bożego, żem niewiedząc czynił w niewierności.

14.Lecz bardzo obfitowała łaska Pana naszego z wiarą i z miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.

15.Wierna mowa i wszelkiego przyjęcia godna, iż Chrystus Jezus przyszedł na ten świat grzeszne zbawić, z których jam jest pierwszym. [1]

16.Alem dlatego miłosierdzia dostąpił, aby we mnie najprzód okazał Jezus Chrystus wszelaką cierpliwość na naukę tym, którzy mu mają uwierzyć ku żywotowi wiecznemu.

17.A królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, samemu Bogu, cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

18.To rozkazanie poruczam tobie, Tymotheuszu! według uprzedzających o tobie proroctw, abyś w nich bojował dobry bój,

19.Mając wiarę i dobre sumnienie, które odrzuciwszy niektórzy, z strony wiary rozbili się,

20.Z których jest Himeneusz i Alexander, którem oddał szatanowi, aby się nauczyli nie bluźnić.


ROZDZIAŁ II.
Przełożeni mają niższe ludzie napominać ku modlitwie i ku dziękowaniu Bogu, który chce wszystkie zbawić. By téż tak mężowie, jako i niewiasty, poczciwie się sprawowali.

Proszę tedy najpierwéj, aby były czynione prośby, modlitwy, przyczyniania, dziękowania za wszystkie ludzie:

2.Za króle i wszystkie, którzy są na wyższem miejscu, abyśmy cichy i spokojny żywot wiedli we wszelakiéj pobożności i czystości.

3.Albowiem to jest dobra i przyjemna przed Zbawicielem naszym, Bogiem,

4.Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i przyszli ku uznaniu prawdy.

5.Bo jeden Bóg, jeden i Pośrednik Boga i ludzi, człowiek Chrystus Jezus,

6.Który samego siebie dał odkupienie za wszystkie, świadectwo czasów swych.

7.Na które ja jestem postanowion kaznodzieją i Apostołem, (prawdę mówię, nie kłamam), nauczycielem poganów w wierze i w prawdzie. [2]

8.Chcę tedy, aby mężowie modlili się na każdem miejscu, podnosząc czyste ręce bez gniewu i sporów.

9.Także i niewiasty w ubiorze ochędożnym, ze wstydem i miernością ubierając się, nie z trefionemi włosy, albo złotem, albo perłami, albo w kosztownéj szacie;

10.Ale jako przystoi niewiastom, obiecującym pobożność przez uczynki dobre.

11.Niewiasta niech się uczy w milczeniu z wszelakiem poddaństwem.

12.A nauczać niewieście nie dopuszczam, ani panować nad mężem; ale być w milczeniu. [3]

13.Bo Adam pierwszy stworzon jest, potem Ewa. [4]

14.I Adam nie jest zwiedzion, lecz niewiasta zwiedziona w przestępstwie była. [5]

15.Ale zbawiona będzie przez rodzenie dziatek: jeźliby trwała w wierze i w miłości i w świętobliwości z trzeźwością.


ROZDZIAŁ III.
Naucza o biskupiech, jacy mają być w domostwie swem i w kościele.

Wierna mowa: Jeźli kto biskupstwa pożąda, dobrego dzieła pożąda.

2.Ma tedy biskup być nienaganiony, jednéj żony mąż, trzeźwy, roztropny, obyczajny, wstydliwy, goście ochotnie przyjmujący, ku nauczaniu sposobny; [6]

3.Nie winopilca, nie bijący, ale skromny, nie swarliwy, nie chciwy;

4.Ale w domu swym rządny, mający syny poddane z wszelaką czystością.

5.A jeźli kto nie umie domu swego rządzić, jakóż pieczą będzie mógł mieć o kościele Bożym?

6.Nie nowotny, aby podniósłszy

  1. Matth. 9, 13. Marc. 2, 17.
  2. 2.Tim. 1, 11.
  3. 1.Kor. 14, 34.
  4. Gen. 1, 27.
  5. Gen. 3, 6.
  6. Tit. 1, 7.