Śpiewnik kościelny/Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni na Boże Narodzenie I
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ XIII.
\relative c {
\clef tenor
\key f \major
\time 2/4

\autoBeamOff

\stemUp f4 a | g bes | 
a \stemDown c | d8[ c] bes[ a] | \break

\stemUp f4 a | g bes | a g |
f2 \bar ":|"
\stemDown d'8[ c] bes[ a] |
c8[ bes] \stemUp a[ g] | \break

bes8[ a] g[ f] | 
f[ a] \stemDown c4 |
d8[ c] bes[ a] |
c[ bes] \stemUp a[ g] | \break

bes8[ a] g[ f] |
f4 f | f a |
g bes | a g |
f2 \bar "|." 
}
\addlyrics { \small {
Bóg się ro -- dzi, gwiaz -- da wscho -- dzi, 
Trzej Kró -- lo -- wie od wscho -- du, 
Do Be -- tle -- em gdzie zło -- żo -- ny,
Z_Pan -- ny Chry -- stus na -- ro -- dzo -- ny,
Ja -- dą z_li -- czne -- mi dwo -- ry. 
} }
\addlyrics { \small {
Tu z_da -- ra -- mi, o -- fia -- ra -- mi, 
Każ -- dy swe -- go na -- ro -- du,
} }


Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi,
Trzej Królowie od wschodu,
Tu z darami, ofiarami,
Każdy swego narodu,
Do Betleem gdzie złożony,
Z Panny Chrystus narodzony,
Jadą z licznemi dwory.

Murzynowie, Arabowie,
Z Tarsu to są królowie;
Nauczeni, oświeceni,
Ci święci trzej Magowie
Przez Proroka Balaama,
Co potwierdza gwiazda sama,
Prowadząca do szopy.

Nie leniwi lecz skwapliwi,
Swoje kraje rzucają,
A w te strony swe korony,
W szopie Panu składają;
Jeruzalem nawiedzając,
I Heroda się pytając,
Gdzie Król Chrystus narodzon.

Herod wita, Królów pyta,
Co to za Król na świecie,
Obiecany i przysłany,
W którym Judzkim powiecie:
Na co rzekną, że Prorocy
O niebieskiej jego mocy,
Piszą z Ducha świętego.

Pozdrowiwszy, nawiedziwszy
Jeruzalem żegnają,
A bez zwłoki spieszne kroki
Do Betleem wraz dają:
Melchiori z Baltazarem,
Gaspar z znacznym złota darem,
W szopie raczą Chrystusa.

Lubo w żłobie jednak sobie
Dziecię Boga szacują;
Otworzywszy skarb złożywszy,
Wonność, mirę darują:
A w najczystsze Panny ręce
Matki Bożej swe panience,
Wdzięczne dary złożyli.

Złoto Pana, a kapłana
Kadzidło oznaczało,
Mira znakiem mękę smakiem
W tych darach wyrażało:
Co Królowie gdy oddali,
Pana w żłobie pożegnali,
Z matką jego Maryją.

Więc w krainę, w swą dziedzinę
Święci spieszą Panowie,
A w spocznieniu i zaśnieniu
Z nieba stają posłowie:

Świętych Królów proste drogi,
Rozkazują w domu progi
Inszym wracać gościńcem.

I tak święci w łaskę wzięci,
Od Pana wcielonego,
Przy radości, wesołości,
Dla nas narodzonego,
Wierni będąc wyznawali,
Że Bóg zrodzon ogłaszali.
Aby zbawił narody.

I my dary, z serc ofiary
Dajmy Panu z Królami,
Miłość w złocie, zapach w cnocie,
Mirę gorzką i z nami:
Prosząc Pana poznanego,
Boga w żłobie złożonego,
By nas niebem darował.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).