Śpiewnik kościelny/Boże i Królu jakież twoje trony

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Boże i Królu jakież twoje trony
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni na Boże Narodzenie I
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ XIV.\relative c {
\clef tenor
\key f \major
\autoBeamOff

\partial 4 f4 |
c f8[ a] c4. bes8 |
a8[ bes] c[ d] c4. bes8 |
a4 g r4 \bar ":|"
g4 | \break

g4 g8[ a] bes4. g8 |
a4 f c'4. bes8 |
a4 g r4 f | \break

c f8[ a] c4. a8 |
bes8 g f4 e( g) |
g4 f r \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Bo -- że i Kró -- lu ja -- kież two -- je tro -- ny! 
Szop -- ka i żło -- bek i ni -- kczem -- ne sia -- no, 
Wszy -- stkie do -- stat -- ki któ -- re ci tu da -- no. 
} }
\addlyrics { \small {
Ja -- kież o -- zdo -- by, ja -- kie masz ko -- ro -- ny? 
} }


Boże i Królu jakież twoje trony!
Jakież ozdoby, jakie masz korony?
Szopka i żłobek i nikczemne siano,
Wszystkie dostatki które ci tu dano.

Gdzie się zostały szaty purpurowe,
Gdzie są szkarłaty, gdzie tkania perłowe?
Mizerne siano! o jak ostra trawa!
Czemu się miększą pościołką nie stawa.

Schowaj pod ziemię skarby swoje świecie,
Schowaj włodarzu rozkoszne twe kwiecie:
Milszy jest Bogu żłobek siankiem słany,
Niźli szpalerów złota pełne ściany.

Wyjdźcie xiążęta z ozdobnych pokoi,
Patrzcie czy Bogu tak leżyć przystoi:
Żadnych się bogactw od was nie doprasza,
Niech go okryje siankiem ręka wasza.

Wynijdźcie wszyscy co wygód pragniecie,
Patrzcie jak w nędzy leży Boskie dziecię,
Jako pogardza świata dostatkami,
Jako naucza gardzić rozkoszami.

Boże! coś zstąpił z niebios wysokości,
Nie pragniem bogactw, trzymaj nas w mierności:
Wolimy cnoty nad bogate mienie,
Przy którem trudno otrzymać zbawienie.

Twoja to łaska i upodobanie,
Za skarb na świecie największy nam stanie:
O nią prosimy i onej pragniemy,
Bo z nią szczęśliwość wieczną osiqgniemy.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).