Śpiewnik kościelny/Boże w dobroci nigdy nieprzebrany

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Boże w dobroci nigdy nieprzebrany
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni przygodne
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ III.
Zawierająca Akt Skruchy.\relative c {
  \clef tenor
  \key d \minor
  \time 2/2
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
   \stemUp f4 f2 g4 | g4 (bes4) a2 | \stemDown a4 c2 bes4 | a4 g4 (bes4) a4 \fermata } \break
  \repeat volta 2 {
   \time 3/4 \stemUp
   a4 a4 a4 | a4. (g8) f4 | g4 g4 g4 | a4 g2 | \break
   g4 \stemDown bes2 a4 | \stemUp g4 f8 [e8] d2 } s1
}
\addlyrics { \small {
  Bo -- że w_do -- bro -- ci ni -- gdy nie -- prze -- bra -- ny!
  Ty je -- steś go -- dzien, ty jes -- teś go -- dzien
  wsze -- la -- kiej mi -- ło -- ści:
}}
\addlyrics { \small {
  Ża -- dnym ję -- zy -- kiem nie -- wy -- po -- wie -- dzia -- ny;
  Po -- sza -- no -- wa -- nia, po -- sza -- no -- wa -- nia,
  chwa -- ły, ucz -- ci -- wo -- ści.
 }}


Boże w dobroci nigdy nieprzebrany!
Żadnym językiem niewypowiedziany;
Ty jesteś godzien wszelakiej miłości;
Poszanowania chwały, uczciwości.

Ciebie chcę, pragnę, i ważę samego,
Nad wszystkie dobra tyś u serca mego;
Najwyższe dobro, tyś w największej cenie,
Sam jeden u mnie, nad wszystko stworzenie.

Choćbyś mnie nigdy za grzechy mój Panie!
Nie karał, przecież żałowałbym za nie;
A żałowałbym dla tego samego,
Żem cię obraził, Pana tak dobrego.

Więc o mój Boże! i teraz żałuję,
Dla tego że cię nad wszystko miłuję;
I to u siebie statecznie stanowię,
Że grzechów moich nigdy nie ponowię.

Mam mocną wolą spowiadać się szczerze,
I zawsze trzymać z tobą to przymierze;
Co gdy uczynię, spodziewam się ciebie
Widzieć z radością, i żyć z tobą w niebie.

O Boże dobry! Boże litościwy!
Racz być mej duszy nędznej miłościwy;
Jakoś ją stworzył, pomóż do zbawienia,
Użycz twej łaski, broń od potępienia.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).