Śpiewnik kościelny/Dzieciątko się narodziło

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Dzieciątko się narodziło
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni na Boże Narodzenie
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ IV.\relative c {\clef tenor
\key c \major

\autoBeamOff
c4 c c g' |
g a f e \fermata |
a a g a \fermata |
a a a g |
a f e d \fermata |
f e f g |
a f e d \fermata \bar "." 
}
\addlyrics { \small {
Dzie -- ciąt -- ko się na -- ro -- dzi -- ło,
na -- ro -- dzi -- ło,
Wszy -- stek świat u -- we -- se -- li -- ło,
wszy -- stek świat u -- we -- se -- li -- ło.
} }MELODYJA
DRUGA.


\relative c {\clef tenor
\key f \major

\autoBeamOff

f4 
^\markup {  Kantorowie  }
  f f f |
c f g  
a \fermata \bar ":|:"
\stemDown c ^\markup {  Chór  }
 c4.( bes8) a4 |
bes4 bes4.( a8) g4 \fermata |
c4 c4.( bes8) a4 |
bes4 bes4.( a8) g4 \fermata |
a2 g4( bes) |
a2 r2 \bar ":|" 
}
\addlyrics { \small {
Dzie -- ciąt -- ko się na -- ro -- dzi -- ło,
We -- so -- ła no -- wi -- na,
Po -- wi -- ła nam sy -- na
Ma -- ry -- ja.
} }
\addlyrics { \small {
Wszy -- stek świat u -- we -- se -- li -- ło,
} }

MELODYJA
TRZECIA.


\relative c {\clef tenor
\key f \major
\time 2/4

\autoBeamOff
\stemDown a'4 bes |
c4. bes8 |
a[ c] bes a |
\stemUp a4( \grace g) r4 |
\stemDown a8[ c] bes a |
\stemUp a4 g |
\stemDown a8 c bes a |
\stemUp a4 g |
\stemDown a a8 bes |
c4. bes8 |
a[ c] bes a |
\stemUp a4( \grace g ) r4 \bar "." 
}
\addlyrics { \small {
Dzie -- ciąt -- ko się na -- ro -- dzi -- ło,
Hej nam pa -- ste -- rze  
graj -- cie Pa -- nu szcze -- rze,
Na -- ro -- dzo -- ne -- mu
Dzie -- cią -- tecz -- ku.
} }
\addlyrics { \small {
Wszy -- stek świat u -- we -- se -- li -- ło,
} }

Dzieciątko się narodziło, narodziło,
Wszystek świat uweseliło, wszystek świat uweseliło.
Wesoła nowina,
Powiła nam Syna Maryja.

Hej nam pasterze grajcie Panu szczerze,
Narodzonemu Dzieciąteczku.

Wzięło na się człowieczeństwo,
Co pokryło jego Bóstwo.

Poznałci to wół i osieł,
Iż to był niebieski Poseł.

Trzej Królowie przyjechali,
Troje mu dary dawali.

Wchodząc do szopy klękali,
Bogu cześć, chwałę oddali.

Przynieśli mu dary, oto:
Mirę, kadzidło i złoto.

Na to Boże Narodzenie,
Wesel się wszystko stworzenie.

Świętą Trójcę wyznawajmy,
Bogu cześć i chwałę dajmy.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).