Śpiewnik kościelny/Idąc w przykrą górę krzyżem przywalony

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Idąc w przykrą górę krzyżem przywalony
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni postne II
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ I.
O upadku P. Jezusa pod krzyżem.\relative c' {
  \clef tenor
  \key c \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff
  
  \repeat volta 2 {
    \stemDown c4 b4 a4 | \stemUp g4 f4 e4 | \stemDown e'4 d4 c4 | b4 a4 \stemUp g4 } \break
  g4 \stemDown c4 d4 | e8 [d8] e4 d4 | \stemUp g,4 \stemDown f'4 e4 | d4 e4 d4 | \break
  e4 d4 c4 | b4 a4 \stemUp g4 | g4 \stemDown c4 d4 | e4 d4 c4 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  I -- dąc w_przy -- krą gó -- rę krzy -- żem przy -- wa -- lo -- ny,
  O Je -- zu, mój Je -- zu! tak bar -- dzo spo -- dlo -- ny,
  Bądź od wszy -- stkich lu -- dzi go -- dnie u -- wiel -- bio -- ny.
}}
\addlyrics { \small {
  Grze -- biesz się po zie -- mi zmę -- czo -- ny, zel -- żo -- ny:
}}


Idąc w przykrą górę krzyżem przywalony,
Grzebiesz się po ziemi zmęczony, zelżony:
O Jezu, mój Jezu! tak bardzo spodlony,
Bądź od wszystkich ludzi godnie uwielbiony.

Już to po raz trzeci pod krzyżem upadasz,
Zraniony, strudzony, nic sobą nie władasz:
O Jezu cudowny w troistym upadku,
Podźwignij nas z grzechów, a broń w złym przypadku.

Któż cię to mój Jezu tak często obala,
Moich grzechów nałóg, ten cię to z nóg zwala:
O Jezu w potrójnym upadku łaskawy,
W grzechach znałożonym daj łaskę poprawy.

Naszeć to sprosności tak cię obciążyły,
Że aż tyle razy z krzyżem obaliły:
O Jezu mój Jezu, bądźże dobrotliwym,
Pokaż moc twej łaski do grzechu skwapliwym.

O jak wiele darów z twej szczodrobliwości,
Sypiesz na nas hojnie dla twej łaskawości:
O Jezu cudowny w tym świętym obrazie,
Ratujże nas ratuj, w każdym ciężkim razie.

Tyś nasza zasługa, tyś za nas dość czynił,
Zniosłeś to swą męką, coś sam nie przewinił:
O Jezu mój Jezu, dobrotliwy Panie,
Odpuść że nam winy, daruj ukaranie.

Pod krzyżem upadły, najłaskawszy Boże,
Daj niech nas twa łaska w cnoty zapomoże:
O Jezu mój Jezu, Boże utajony,
Niechaj przez cię każdy zostanie zbawiony.

Tobie się kłaniamy, tobie się oddajem,
Ciebie my za Pana i Boga uznajem:
Ratujże nas ratuj w wszelakiej potrzebie,
Spraw byśmy cię wiecznie wychwalali w niebie.

Raczże nas wysłuchać Jezu dobrotliwy,
Przepuść nam, zmiłuj się, Panie miłościwy;
O Jezu mój Jezu, Boże litościwy,
Nie racz być za grzechy nasze wiecznie mściwy.

Pobłogosław Jezu nas lud twój ubogi,
Ciesz, wspomagaj, ratuj, oddal gniew twój srogi:
O Jezu mój Jezu, w potrójnym upadku,
Pociesz nas, wspomóż nas, w każdym złym przypadku.

Broń nas od pożarów, oddal głód, mor, wojny,
Strzeż od wszego złego, daj nam czas spokojny:
Przenajświętszy Jezu w potrójnym upadku,
Ratuj nas najbardziej przy życia ostatku.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).