Śpiewnik kościelny/Już Chrystus życie zakończył

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Już Chrystus życie zakończył
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni postne
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ X.
Na wielki Piątek w czasie Processyi do Grobu.\relative c' {
  \clef tenor
  \key c \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff
  
  \stemDown c2 b2 | c2 e2 | d2 c4 b4 | c2 \fermata r2 | e2 d2 | e2 g2 | \break
  f2 e4 d4 | e2 \fermata r2 | f2 e2 | d2 c2 | b2 b2 | c1 | \break
  \repeat volta 2 {
    g'2. f4 | f4 (e4) e2 \fermata | f2. e4 | e4 (d4) d2 \fermata | g2. f4 | f4 (e4) e2 \fermata | \break
    f2. e4 | e4 (d4) d2 \fermata | f2 e2 | d2 c2 | b2 c2 | d1 | \break
    f2 e2 | d2 c2 | b2 b2 | c2 \fermata r2 } s1
}
\addlyrics { \small {
  Już Chry -- stus ży -- cie za -- koń -- czył,
  Już się w_gro -- bie z_śmier -- cią złą -- czył;
  Płacz -- cie nie -- ba mie -- szkań -- cy!
  Wzrusz się zie -- mio, krusz twe ska -- ły,
  Po -- kryj cie -- mno -- ścią świat ca -- ły;
  Płacz -- cie zie -- mi wy -- gnań -- cy.  
  Płacz -- cie zie -- mi wy -- gnań -- cy!
}}


Już Chrystus życie zakończył,
Już się w grobie z śmiercią złączył;
Płaczcie nieba mieszkańcy!
Wzrusz się ziemio, krusz twe skały,
Pokryj ciemnością świat cały;
Płaczcie ziemi wygnańcy.

Grzeszniku zlewaj się łzami,
Tyś go umorzył grzechami,
Tyś go tu w grobie złożył.
Żałuj teraz należycie,
Przestań grzeszyć, popraw życie,
Abyś razem z nim ożył.

Tu grzeszniku pokalany,
Skrapiaj łzami jego Rany,
Tu masz łaskę dla siebie.
Tu możesz twych grzechów zmazy,
Zmyć w krwi Baranka bez skazy,
Który umarł dla ciebie.

Tu już Jezu przemieszkiwać,
Tu pragnę z tobą spoczywać,
Tu mię Panie złącz z sobą:
Aż śmierć zwyciężysz waleczny,
Do dnia trzeciego bezpieczny,
Niech mam spoczynek z tobą.

Tu ja płakać będę ciebie,
Póki cię nie ujrzę w niebie,
Jezu w dobroci stały:
Zniszcz już Grobu twego wściekłą
Straż, już zwycięż śmierć i piekło,
A mnie weź do twej chwały.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).