Śpiewnik kościelny/Męczenniczko i Dziewico

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Męczenniczko i Dziewico
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 

Cały tekst

Indeks stron

PIEŚŃ XXV.
O Ś. Filomenie Pannie i Męczenniczce.\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff
  
  \stemDown a8. bes16 c4 f4 | a,8. bes16 c4 a4 | \stemUp g8 a8 \stemDown bes4 d4 | \break
  c8 bes8 a4 a4 \bar "." | a8. bes16 c4 f4 | a,8. bes16 c4 a4 | \break 
  \stemUp g8 a8 \stemDown bes4 d4 | c8 f8 e4 f4 \fermata | \stemUp g,8 a8 bes4 g4 | \break
  \stemDown a8 bes8 c4 a4 | \stemUp g8 a8 \stemDown bes4 d4 | c8 f8 e4 f4 \fermata \bar "|."
}  
\addlyrics { \small {
  Mę -- czen -- ni -- czko i Dzie -- wi -- co! Wia -- ry świę -- tej
  za -- szczyt, sła -- wa: Fi -- lo -- me -- no łask skarb -- ni -- co,
  Proś -- by na -- sze przyjm ła -- ska -- wa. Fi -- lo -- me -- no
  łask skarb -- ni -- co, Proś -- by na -- sze przyjm ła -- ska -- wa.
}}

Męczenniczko i Dziewico!
Wiary świętej zaszczyt, sława:
Filomeno łask skarbnico,
Prośby nasze przyjm łaskawa.
Filomeno łask skarbnico,
Prośby nasze przyjm łaskawa.

Niebieskiej córko światłości,
Rodziców wiary nadgrodo:
Oddal od nas dusz ciemności,
Co do zguby wiecznej wiodą.

Dobrześ w rannej życia porze,
Torem cnoty iść wybrała:
Nie daj błądzić nam w wyborze,
Dóbr prawdziwych duszy, ciała.

Próżno rodzice skargami,
Chęć twą świętą zmienić chcieli:
Twym przykładem, niech wzgędlami
Na złych ludzi, gardzim śmieli.

Próżno cię poganin swemi
Nęcił skarby, koronami:
Ucz nas, jako dobra ziemi,
Są dla człeka próżnościami.

Strzałą, pęty i więzieniem,
Nie odniósł z ciebie zwycięstwa:
Filomeno, twem cierpieniem,
Dar nam jednak twego męztwa.

Tyś Męczennic palmę złotą
Z liliją Panien złączyła:
Spraw, aby z miłości cnotą,
Czystość duszy nas zdobiła.

Tyś Maryi córko luba,
Szczęsnaś była w jej obronie:
To niech nasze szczęście, chluba,
Będzie w życiu i przy zgonie.

Jaśniejąc w niebie koroną,
Widzeniem Boga szczęśliwa:
Naszą zawsze bądź obroną,
Niebo jednaj nam życzliwa.

Śpiewać będziem razem wiecznie:
Chwała Ojcu i Synowi,
W niebie, na ziemi, społecznie
Chwała świętemu Duchowi.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).