Śpiewnik kościelny/Melodyje dodatkowe

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Melodyje dodatkowe
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Indeks stron

Melodyje dodatkowe.


Melodyja I do Pieśni: Wstał P. Chrystus, na str. 132.
Starodawna.

\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major

  \autoBeamOff

  \stemUp d2 a' | \stemDown d c | bes a | bes4( c) a2 | c bes | \break
  \stemUp a g \bar "." g a | g f | e1 | f2 g | a1 | d,1 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Wstał Pan Chry -- stus zmar -- twych ni -- nie, Al -- le -- lu -- ja.
Po -- chwal -- my Bo -- ga, Al -- le -- lu -- ja.
} }


Melodyja I do Pieśni: Ciebie na wieki, na str. 192.

\relative f {
  \clef tenor
  \key f \major

  \autoBeamOff

  \stemUp g8[ a] g f e[ g] \stemDown c4 | \stemUp g8 g \stemDown f'8. e16 | e4 d | \break
  \stemUp g,8[ a] g f e[ g] \stemDown c4 | d bes c2 \bar ":|" \stemUp g4 \stemDown f'8. bes,16 c4 a | \break
  \stemUp g8 g \stemDown f'8. e16 e4 d | \stemUp g, \stemDown f'8. bes,16 c4 a | \stemUp g8 g \bar "" \break
  \stemDown f'8. e16 e4 d | \stemUp g,8[ a] g f e[ g] \stemDown c4 | d bes c2 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  Cie -- bie na wie -- ki wy -- chwa -- lać bę -- dzie -- my,
  Kró -- lo -- wa nie -- ba Ma -- ry -- ja;
  Wdzię -- czna E -- ste -- ro, o Pa -- nien -- ko świę -- ta,
  Tyś od A -- nio -- łów jest do nie -- ba wzię -- ta,
  Nie -- po -- ka -- la -- nie po -- czę -- ta.
} }
\addlyrics { \small {
  W_two -- jej o -- pie -- ce nie -- chaj zo -- sta -- je -- my,
  Śli -- czna bez zma -- zy li -- li -- ja:
} }

Melod. II do Pieśni o Ś. Winc. Wielki ozdobo, na str. 237.

\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major

  \autoBeamOff

  \partial 2 \stemUp c2 | f e | d c | f4 e f g | a2 a | \break
  \stemDown c2 c4 a | bes( a) \stemUp g2 | f4 g a b | \stemDown c2 c \bar "." \break
  a2 bes4 \stemUp g | \stemDown a2 a | a4 bes c a | bes( a) \stemUp g2 | \break
  \stemDown a2 bes | a \stemUp g | f \bar "|." 
}
\addlyrics { \small {
Wiel -- ki o -- zdo -- bo za -- cho -- dnie -- go kra -- ju,
Nie -- zwię -- dły kwie -- cie nie -- bie -- skie -- go Ra -- ju:
Przy -- bądź Win -- cen -- ty, ku na -- szej o -- bro -- nie,
No -- wy Pa -- tro -- nie.
} }


Melodyja do Pieśni o Ś. Łazarzu.

\relative f {
  \clef tenor
  \key f \major

  \autoBeamOff

  \stemUp g2 g | \stemDown a4 bes2. | \stemUp g2 a | f1 | \stemDown c'2. d4 | \break
  c2 bes | a c | bes1 \bar "." \stemUp a2 a | g f | \break
  \stemDown c'2. bes4 | g1 | \stemUp g2 g | \stemDown a4 bes2. | \stemUp g2 a | f1 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Co się sta -- ło przed la -- ty!
Czło -- wiek je -- den bo -- ga -- ty,
Z_zło -- ta, sre -- bra miał sza -- ty,
Z_zło -- ta, sre -- bra miał sza -- ty.
} }

Melodyja do Mszy: Z pokorą upadamy, w miejsce
Melodyi drugiej w Śpiewniku, na str. 307.

\relative f {
  \clef tenor
  \key f \major

  \autoBeamOff

  \partial 4 \stemUp f4 | \stemDown a c f( e8) d | d4 c r d | c d8[ bes] \stemUp a4 g | \break
  f2 r2 \bar ":|" \partial 4 g4 | g g \stemDown c4. bes8 | bes4 a r \stemUp g | \break
  g4 g \stemDown c4.( bes8) | bes4 a r \stemUp f |\stemDown a c f( e8) d | \break
  d4 c r d | c d8[ bes] \stemUp a4 g | f2 r2 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Z_po -- ko -- rą u -- pa -- da -- my, przed to -- bą o Bo -- że;
Przyj -- mij od nas ła -- ska -- wie, pod -- czas tej o -- fia -- ry,
Zło -- żo -- ne ku twej sła -- wie, wraz z_nią w_pie -- śniach da -- ry.
} }
\addlyrics { \small {
Niech nas gdy ci śpie -- wa -- my, twa ła -- ska wspo -- mo -- że:
} }
[1]


Melodyja do Mszy: Z pokorą upadamy, na str. 307.

\relative f {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 3/4

  \autoBeamOff

  \stemUp g8 a g4 f | e8 g \stemDown c2 | d8 e f4 e | e d2 | \break
  \stemUp g,8 a g4 f | e8 g \stemDown c2 | d8 e f4 bes, | d c2 \bar "." \break
  \stemUp g4 \stemDown e' c8 a | bes c d2 | d8 e f4 e | e d2 | \break
  \stemUp g,8 a g4 f | e8 g \stemDown c2 | d8 e f4 bes, | d c2 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Z_po -- ko -- rą u -- pa -- da -- my, przed to -- bą o Bo -- że;
Niech nas gdy ci śpie -- wa -- my, twa ła -- ska wspo -- mo -- że:
Przyj -- mij od nas ła -- ska -- wie, pod -- czas tej o -- fia -- ry,
Zło -- żo -- ne ku twej sła -- wie, wraz z_nią w_pie -- śniach da -- ry.
} }

Melod. do Litanii o NMP. ktrórą lud razem śpiewa.

\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major
  \autoBeamOff
  \cadenzaOn
%  \override Staff.NoteHead.style = #'baroque
  
  c\breve c8 c f4.( d8) d4( c) \bar "|" bes\breve bes8 bes \bar "" \break 
  d4.( c8) c4 \fermata | c4 c d8 bes a4( g) f2 \bar"|."
}
\addlyrics { \small {
Kyri -- e e -- lej -- son, Chry -- ste e -- lej -- son, Kyri -- e e -- lej -- son.
} }
\addlyrics { \small {
_ Chry -- ste u -- słysz_nas, Chry -- ste wy -- słu -- chaj_nas, Chry -- ste wy -- słu -- chaj nas.
} }
\addlyrics { \small {
Ojcze z_nie -- ba Bo -- że, Zmiłuj się nad na -- mi, Zmi -- łuj się nad na -- mi.
} }
\addlyrics { \small {
_ _ _ _ _ _ _ _ _ i_t._d. i_t._d. Módl się za na -- mi.
} }
Za pozwoleniem Cenzury Rządowej.

Melodyje dodatkowe.

Melodyja do Pieśni Cerkiewnej na Boże Narodz. Góry Syońskie, patrz na str. 588. — Taż sama melodyja do Pieśni o NMP. Z gór wiekuistych, na str. 621.\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major

  \autoBeamOff

  f2 e4 f | g2 f | f4 a c bes | g2 f4 r4 \bar ":|" \break
  g2 e4 g | g2 f | c4 c' c4. bes8 | a2 g4 r4 | \break
  g2 e4 g | g2 f | c4 c' c4. bes8 | a2 g4 r4 | \break
  f'2 e4 d | d2 c | bes4 bes c d | d2 c4 r4 | \break
  f,2 f4 g | a2 bes | d4 c c e, | g2 f4 r4 \bar "|." \break  
}
\addlyrics { \small {
Gó -- ry Sy -- oń -- skie, do -- mie wie -- cznej chwa -- ły,
Jak no -- wa gwia -- zda bie -- gła gdzie Ba -- ra -- nek,
Z_któ -- re -- go słoń -- ce bie -- rze swój za -- ra -- nek,
Wym -- knął się z_Tro -- nu z_Pa -- nien -- ką do szo -- pki,
Gdzie mu świat ca -- ły ście -- le się pod sto -- pki.
} }
\addlyrics { \small {
Gmi -- ny A -- nio -- łów, czy -- li -- ście wi -- dzia -- ły:
} }

Melodyja do pieśni Cerkiewnej o NMP. Dziś ludu Maryjański, patrz na str. 618.


\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 3/4

  \autoBeamOff

  \stemUp f4 f f | e8 f g4 f | f8 a a4. g8 | g4 f4. r8 \bar ":|.:" \break
  c8 \stemDown bes' bes4 bes8 a | \stemUp a2 g4 | c,8 g' \stemDown bes4. a8 | \stemUp a8[ g] g4. r8 | \break
  c,8. f16 \stemDown a8[ bes] \stemUp a g | g4 f2 | e8 g bes4. e,8 | g4 f4. r8 \bar ":|." \break
}
\addlyrics { \small {
Dziś lu -- du Ma -- ry -- jań -- ski Stwór -- cy o -- bie -- tni -- cę
Że wpo -- śród wszy -- stkich wie -- ków je -- dnej Pan -- ny o -- ko,
Z_głę -- bin swo -- jej po -- ko -- ry, spoj -- rzy tak wy -- so -- ko.
} }
\addlyrics { \small {
Wspo -- mnij, któ -- ra cie -- szy -- ła naj -- pier -- wsze Ro -- dzi -- ce:
} }


Melodyja do Pieśni Cerkiewnej o Ś. Wincentym à Paulo: Ożyjcie, patrz na str. 643.

Wolno.


\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 3/4

  \autoBeamOff

  \stemDown c4 bes8[ c] a4 | a8 c c bes bes a \bar ":|." \stemUp g8 g g \bar "" \break
  \stemDown a8 bes \stemUp g | \stemDown a a a bes c a | \stemUp g g g \stemDown a bes \stemUp g | \break
  \stemDown a a a bes c a | c c d c e c | d d c \bar "" \break 
}
\addlyrics { \small {
O -- żyj -- cie u -- pły -- nio -- ne wie -- ki,
Któ -- re ka -- płan świę -- ty, à Pau -- lo Win -- cen -- ty,
Roz -- siał w_świa -- ta ko -- ńce, ra -- tu -- jąc ty -- sią -- ce
Na du -- szy, na cie -- le, w_na -- u -- ce 
} }
\addlyrics { \small {
Wspo -- mnij -- cie dla sie -- rot o -- pie -- ki,
} }


\relative c'{
  \clef tenor
  \key f \major

  \autoBeamOff

  \partial 8 \stemDown bes8 \bar "" \partial 4 c a | \time 2/4 f'4 e8 d | c4 bes8 a | c4 d8 e | \break
  f2 | f4 e8 d | c4 bes8 a | \stemUp a4 g8 g | f2 \bar "|." \break
}
\addlyrics { \small {
i w_dzie -- le. O świę -- ta mi -- ło -- ści! gdzie -- żeś te -- raz?
Świat cię już nie wi -- dząc, ję -- czy te -- raz.
} }


Melodyja nieco odmienna od tej co jest w Śpiewniku do Pieśni o NMP. Perło droga, patrz na str. 196.


\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major

  \autoBeamOff

  \stemUp f2 e | f4( c) c2 | a'2 g4( bes) | a( g) f2 | \stemDown c'2 bes | \break
  a4( bes) c( d) | c2 bes | a1 \bar ":|.|:" \stemUp f4( g) a( bes) | \stemDown c2 c | \break
  c2. a4 | bes2 \stemUp g | f4( g) \stemDown a( bes) | c( a) \stemUp f( a) | \break
  g2 g | f1 \bar ":|." \break
}
\addlyrics { \small {
Per -- ło dro -- ga, Ma -- tko Bo -- ga, od wie -- ków u -- ko -- cha -- na,
Słyń ludz -- kie -- mi, A -- niel -- skie -- mi
Nie -- gdyś u -- sty wiel -- bio -- na!
} }
\addlyrics { \small {
Co po -- czę -- ta, za -- raz świę -- ta, za -- wsze nie -- po -- ka -- la -- na:
} }

Melodyja do Pieśni za Umarłych.


\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 3/4

  \autoBeamOff

  c4 c d | c2 a4 | c4 bes2 | g4 a f \fermata \bar ":|." \break
  g4 g g | a bes2 | g4 a f \fermata | g4 g g | \break
  a4 bes2 | g4 a f \fermata | c'4 bes2 | g4 a f \fermata \bar ":|." \break
}
\addlyrics { \small {
Za -- czy -- nam la -- ment wię -- źniów ję -- czą -- cych,
U -- waż ży -- ją -- cy czło -- wie -- cze,
Co za stra -- szny o -- gień pie -- cze,
Prze -- wi -- nia -- ją -- cych.
} }
\addlyrics { \small {
W_czy -- szczo -- wych mę -- kach po -- ku -- tu -- ją -- cych:
} }Melodyja do Prozy Dies iræ, lub Dzień on. str. 908.
Cantores lentè


<<
 \new Voice = "melody" {
  \relative c' {
  \clef tenor

  \autoBeamOff

 \repeat volta 2 { 
\stemDown c4 \stemUp g a g | f8[ e] a[ g] f4 e 
} 

g4 a b c | \break
  e,4. d8 d4 c

  \repeat volta 2 { 
\time 3/4 \stemDown c'8 c e4 g | f8 e e4 d 
} \break

\time 4/4 d4 d d8[ e] f4 | e8 d e4( d) c \fermata \bar "|." \break  

  }
 } 
\new Lyrics {
 \lyricsto "melody" {
<<
   { Die -- es i -- ræ di -- es il -- la,}
   \new Lyrics {
    \set associatedVoice = "melody"
    Sol -- vet sæ -- clum in fa -- vil -- la,
   }
 >>
 
Te -- ste Da -- vid cum Sy -- bil -- la.
 
  <<
   { Quan -- tus tre -- mor est fu -- tu -- rus,}
   \new Lyrics {
    \set associatedVoice = "melody"
    Quan -- do Ju -- dex est ven -- tu -- rus,
   }
 >>
Cun -- cta stri -- cte dis -- cuſ -- su -- rus.
 }
}
>>

 1. Przypis własny Wikiźródeł W takcie pierwszym i dziewiątym (nie licząc przedtaktów), grupa ósemek e i d rozbita (zamiast połączenia belką e8[ d], nuty z osobnymi chorągiewkami: e8 d). Zmiany wprowadzone dla zachowania ułożenia tekstu względem nut. W taktach czwartym i dwunastym pauzy ćwierćnutowe zamienione na półnutowe.