Śpiewnik kościelny/Ciebie na wieki wychwalać będziemy

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Ciebie na wieki wychwalać będziemy
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ XIII.\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
   \stemDown a2 a4 bes4 | c2 bes2 | a4 c4 a4 \stemUp f4 | g2 c,2 | \break
  \stemDown a'2 a4 bes4 | c2 bes2 | a2 a2 | \stemUp g2 r2 }
  g2 a4 g4 | g2 f2 | \break
  \stemDown c'4 d4 c4 bes4 | a2 g2 | \stemUp g2 a4 g4 | g2 f2 | \break
  \stemDown c'4 d4 c4 bes4 | a2 g2 | c2 d2 | c4 bes4 a2 | c2. bes4 | a1 \bar "|."
  }
\addlyrics { \small {
  Cie -- bie na wie -- ki wy -- chwa -- lać bę -- dzie -- my,
  Kró -- lo -- wo nie -- ba Ma -- ry -- ja;
  Wdzię -- czna E -- ste -- ro o Pa -- nien -- ko świę -- ta!
  Tyś przez A -- nio -- łów jest do nie -- ba wzię -- ta,
  Nie -- po -- ka -- la -- nie po -- czę -- ta!
}}
\addlyrics { \small {
  W_two -- jej o -- pie -- ce nie -- chaj zo -- sta -- je -- my,
  Śli -- czna bez zma -- zy li -- li -- ja;
}}


Ciebie na wieki wychwalać będziemy,
Królowa nieba Maryja;
W twojej opiece niechaj zostajemy,
Śliczna bez zmazy lilika;
Wdzięczna Estero o Panienko święta!
Tyś przez Aniołów jest do nieba wzięta,
Niepokalanie poczęta!

Na każdy moment, na każdą godzinę,
Twojej pomocy żądamy;

Pani Anielska odproś naszą winę,
Do ciebie grzeszni wzdychamy:
O fórto Rajska! ucieczko grzeszników!
O Matko Boska! ratuj niewolników,
Niepokalanie poczęta!

Obróć swe oczy, pospiesz w utrapieniu,
Maryja Matko miłości;
Kto służy tobie nie daj go zginieniu,
Broń nas od czartowskiej złości;
Pokaż łaskę swą Matko litościwa,
Najświętsza Panno bądźże szczodrobliwa,
Niepokalanie poczęta!

Masz berło w ręce znać żeś Monarchinią,
Masz drugie Syna swojego;
Zjednaj nam łaskę w ostatnią godzinę,
W on dzień skonania naszego;
Niech cię chwalimy z twym Synem społecznie,
Jak teraz w życiu, tak i potem wiecznie,
Niepokalanie poczęta!

Przybądź o Matko w ostatnim terminie,
Ciebie my grzeszni wzywamy,
Na pomoc naszą w śmiertelnej godzinie,
Niechaj przy tobie skonamy:
Ubłagaj Syna niechaj się zmiłuje,
A żywot wieczny po śmierci daruje,
Niepokalanie poczęta!


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).