Śpiewnik kościelny/Niech będzie Bóg nasz pochwalony w świętym Mikołaju

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Niech będzie Bóg nasz pochwalony w świętym Mikołaju
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni o Świętych Pańskich
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ X.
O Świętym Mikołaju Biskupie.\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff
  
  \repeat volta 2 {
    \stemDown a4 c4 bes4 | a8 c8 \stemUp g8 f8 g8 c,8 | \stemDown a'4 c4 bes4 | a8 c8 \stemUp g2 } \break
  \stemDown c4 a8 c8 c16 [bes16] a8 | bes4 g8 bes8 bes16 [a16] g8 | c4 a8 c8 c16 [bes16] a8 | \break
  bes4 g8 bes8 bes16 [a16] g8 | a4 c4 bes4 | a8 c8 \stemUp g2 \bar "|." s2.
}
\addlyrics { \small {
  Niech bę -- dzie Bóg nasz po -- chwa -- lo -- ny w_świę -- tym Mi -- ko -- ła -- ju,
  Ot -- war -- ta dro -- ga, kto się do Bo -- ga U -- da przez nie -- go,
  doj -- dzie wiecz -- ne -- go Por -- tu szczę -- śli -- wo -- ści.
}}
\addlyrics { \small {
  Gdy w_wszy -- stkie nie -- bie -- skie try -- um -- fy do gór -- ne -- go kra -- ju
}}


Niech będzie Bóg nasz pochwalony w świętym Mikołaju,
Gdy w wszystkie niebieskie tryumfy do górnego kraju
Otwarta droga, kto się do Boga
Uda przez niego, dojdzie wiecznego
Portu szczęśliwości.

Wielkiemi Patryjarcho cudy wsławiony na świecie,
Zdradzieckie widziawszy obłudy w niewinności kwiecie;
Wnet czynisz dobrze, gdy rzucasz szczodrze
Trzy bryły złota, ażeby cnota
Jaśniała przed niebem.

Młodzieńcom odebrane życie, niewinność gdy widzi,
Mikołaj przywraca sowicie, tyrana zawstydzi,
Zrąbanych sztuki, dla swej nauki,
Prawdziwej wiary, Bogu ofiary,
Wolny przystęp czyni.

Kto tylko do jego opieki uda się serdecznie,
Ten nigdy nie zginie na wieki, żyć może bezpiecznie;
Przy jego pieczy w każdej mu rzeczy,
Szkoda się wróci, on zabezpieczy,
Obroni od złego.

Do ciebie cnót obrońco wielki, w dobytkach strażniku,
Z ufnością garnie się człek wszelki, sierot miłośniku,
Broń nas każdego przypadku złego,
Którzy do ciebie w każdej potrzebie,
Garniem się sieroty.

Ciebie Bóg obrał za Patrona wszelkiemu ludowi,
Wzywa cię każda świata strona obcy i domowi,
Abyś w ich sprawie pomógł łaskawie,
Stawał w obronie wielki Patronie,
Święty Mikołaju!


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).