Śpiewnik kościelny/Nieogarniony w darach twoich Boże

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Nieogarniony w darach twoich Boże
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 

Cały tekst

Indeks stron

PIEŚŃ XVII.
O Świętym Józefie Kalasantym.\relative c' { \clef tenor \key c \major
\time 2/2
\autoBeamOff
\stemDown c4 \stemUp g4 \stemDown a8 [b8 c8 a8] | \stemUp g4 (f4 g4) e4 | g4 g4 \stemUp a8 [g8] f8 [e8] | d2 c2 | \break
\stemDown c'4 \stemUp g4 \stemDown a8 [b8 c8 a8] | \stemUp g4 (f4 g4) e4 | g4 g4 \stemUp a8 [g8] f8 [e8] | d2 c2 | \bar "." \break
d4 d4 (a'4) g4 | f4 (g4) e2 | d4 d4 a'4 g4 | f4 (g4) e2 | \break
\stemDown c'4 \stemUp g4 \stemDown a8 [b8 c8 a8] | \stemUp g4 (f4 g4) e4 | g4 g4 \stemUp a8 [g8] f8 [e8] | d2 c2 | \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Nie -- o -- gar -- -- -- nio__ -- ny "w da" -- rach two_ -- ich_ Bo -- że,
Co gar -- dzisz -- -- -- du__ -- mą a sprzy -- jasz_ po_ -- ko -- rze:
Twej ła_ -- ski dzie_ -- ło, Jó -- zef świa -- ta cu_ -- dem,
Któ -- re -- go -- -- -- "w to" -- -- -- bie dziś wiel -- bi_ -- my_ "z lu" -- dem.
}
}

Nieogarniony w darach twoich Boże,
Co gardzisz dumą a sprzyjasz pokorze:
Twej łaski dzieło, Józef świata cudem,
Którego w tobie dziś wielbimy z ludem.
Wyrzuć z serc naszych tę to niemoc lichą,
Co się w pokorę zmienia będąc pychą:
Niech nas nie miesza ta burzliwa fala,
Co serce psuje a rozum obala.
Dałeś nam przykład, jak być mądrym trzeba,
Jak ciebie prosić o twe łaski z nieba:
Jak słuchać pilnie wnętrznego wołania,
By się twe przez nas działy przykazania.
Józef potrafił świat pogodzić z niebem,
Solą mądrości, już dzieląc się chlebem:
Przez nie nienawiść i błędy poznosił,
Miłość praw twoich i naukę głosił.
Pomocą z nieba kościołowi dany,
Nauki, męztwa cudem był nazwany.
Pożytku bliźnich szczególny przykładzie,
Umiejętności i zdrowych rad składzie:
Niech twą opieką z ciemnoty ruszeni,
W sercu się naszem miłość rozkorzeni,

A umysł w piękne odziany ozdoby,
Poważa cnotę, a kocha osoby.
Na temeś prawie, Kościół rozprzestrzenił,
Gdyś rozkaz pański nad twe zdrowie cenił:
Niech za twą sprawą serca i rozumy,
To trwa bez złości, a tamte bez dumy.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).