Śpiewnik kościelny/O! której berła ląd i morze słucha

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł O! której berła ląd i morze słucha
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie II
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ XII.
Pieśń Żeglarska o Najśw. M. P.\relative c' {
  \clef tenor
  \key c \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff
  
  \stemUp g4 \stemDown a8 b8 c4 c4 | c8 d8 b8 \stemUp g8 \stemDown e'4 c4 | \break
  c4 d8 e8 g4 f8 d8 | f4 e8 c8 e4 d4 | \break
  \repeat volta 2 {
    \stemUp g,4 g8 g8 \stemDown f'4 d4 | \stemUp g,8 g8 a8 g8 \stemDown e'4 c4 | \break
    c4 b8 a8 \stemUp g4 \stemDown c8 e8 | g4 f8 b,8 d4 c4 }
}
\addlyrics { \small {
  O! któ -- rej ber -- ła ląd i mo -- rze słu -- cha,
  Je -- dy -- na mo -- ja po Bo -- gu o -- tu -- cha:
  O gwia -- zdo mor -- ska! o świę -- ta dzie -- wi -- co!
  Na -- dzie -- i mo -- ich nie -- bie -- ska ko -- twi -- co.
}}


O! której berła ląd i morze słucha,
Jedyna moja po Bogu otucha:
O gwiazdo morska! o święta dziewico!
Nadziei moich niebieska kotwico.

Ciebie na pomoc błędny żeglarz wzywa,
Spojrzyj po jakiem strasznem morzu pływa:
Jedni rozbici na dnie morskiem giną,
Drudzy do ciebie po ratunek płyną.

Szczęśliwi którzy ominęli skały,
A przepłynąwszy pełne zdrady wały,
Na brzeg bezpiecznie zdrowie swe unoszą,
I padłszy na twarz dzięki ci zanoszą.

Noc mnie obeszła, biją zewsząd trwogi,
Już nie wiem jakiej mam się trzymać drogi:
Lecz gdy twe spuścisz na mą łódź promienie,
Świecić mi będą same nocne cienie.

O jaka ufność w mem się sercu rodzi,
Że cię zwać Matką, zwać synem się godzi:
Na srogich gniewach fal morskich popłynę,
Pewien twej łaski, wśród zguby nie zginę.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).