Śpiewnik kościelny/Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie II

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie II
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚNI
O NAJŚW. MARYI PANNIE.


PIEŚŃ I.
Gdy Kompanija wychodzi do Częstochowy.


Uwaga. Po odprawionej spowiedzi ś. aby podróż była zasługującą na zbawienie, i po wysłuchaniu Wotywy w kościele Parafijalnym lub innym, Kompanija wychodząc z kościoła, którą zwykli wyprowadzać uroczyście z chorągwiami a nawet i z muzyką, zaczyna Pieśń następującą, której każdą strofę muzyka przegrywa.  \relative c {
   \clef "tenor"
   \key f \major

   \autoBeamOff

   \repeat volta 2 { c4 f f g | a a g g | c2 bes | \break
   a4 a f2 }
   \repeat volta 2 { c'2 a | c4 c bes a | bes2 g | \break
   bes4 bes a g | f2 a | c4 bes a2 }
  }
  \addlyrics { \small {
  Pom -- nij -- my że z_ła -- ski Bo -- ga ku Czę -- sto -- cho -- wie
  Któ -- rą wy -- chwa -- la -- my, mi -- le po -- zdra -- wia -- my,
   Zdro -- waś Ma -- ry -- ja.
  } }
  \addlyrics { \small {
  I -- dzie -- my, do Pa -- ni co się Ma -- tką nam zo -- wie:
  } }


Pomnijmy że z łaski Boga ku Częstochowie
Idziemy, do Pani co się Matką nam zowie:
Którą wychwalamy, mile pozdrawiamy,
Zdrowaś Maryja.

Tej się wszyscy polecajmy w drogę zebrani,
Wyznając żeśmy jej słudzy oraz poddani.
Którą wychwalamy i t. d.

Boże Ojcze wspomóż chęci, gdy się wznosimy
Sercem ku twej świętej córze, strzeż nas prosimy.
Którą wychwalamy i t. d.

Prowadźże nas Synu Boży do twojej matki,
Jako w drodze obłąkane jej nędzne dziatki.
Którą wychwalamy i t. d.

Kieruj Duchu święty Boże, serca skruszone,
Ku czci twej oblubienicy przysposobione.
Którą wychwalamy i t. d.

Domów naszych strzeż od szkody ręki zawziętej,
Oblubieńcze matki Boga, Józefie święty.
Którą wychwalamy i t. d.

Ratuj prosim nasz dobytek w nieszczęścia toni,
Sługo Syna Boskiej matki święty Antoni.
Którą wychwalamy i t. d.

Aniołowie święci którym straż nasza dana,
Usuńcie nam ku tej w drodze zdrady szatana,
Którą wychwalamy i t. d.

Idźmyż przeto podróżnicy w drogę szczęśliwie,
W jak największej spokojności ku tej skwapliwie,
Którą wychwalamy i t. d.

A gdy jej przybytek święty zdala ujrzymy,
W największej ducha pokorze na twarz padniemy.
Którą wychwalamy i t. d.

Tymczasem jej obraz święty w myśli stawiajmy,
I jak pełen cudnych wdzięków dobrze zważajmy.
Którą wychwalamy i t. d.

Oto z pięknych farb złożona postać jej święta,
Wszechmocnej mocy prawicą twarz jej wytknięta.
Którą wychwalamy i t. d.

Patrzmy w duchu na jej lice, ach jak ozdobne!
Blask księżyca przewyższają, słońcu podobne.
Którą wychwalamy i t. d.

Głowę świętą ma skłonioną, by nas grzeszników
Mogła słuchać, chociaż wielkich jej niewdzięczników.
Którą wychwalamy i t. d.

Wejrzyjmy na piersi święte, któremi karmi
Stwórcę świata, szczęście nasze, cieszmy się marni.
Którą wychwalamy i t. d.

Ręką świętą, co unosi dziedzica nieba,
Czyliż nie da nam ta Pani, czego potrzeba.
Którą wychwalamy i t. d.

Oto na znak że uprosi Pana naszego,
Palce święte przyłożyła do serca swego.
Którą wychwalamy i t. d.

Oczy święte pełne pociech tej dobrej matki,
Nie zginiemy, bo je zwraca na swoje dziatki.
Którą wychwalamy i t. d.

Owo zgoła większych pociech jak w jej obrazie,
Nie dozna człek w swych przykrościach i w smutnym razie.
Którą wychwalamy i t. d.

I jakże jej nie dziękować za wszystkie dary,
Które na nas Pani świata sypie bez miary.
Którą wychwalamy i t. d.

O Panienko Częstochowska błagaj nam Syna,
Niech nas w prośbach zawsze dojdzie słodka nowina.
Którą wychwalamy i t. d.

Twa przyczyna wielowładna, któż wątpić może,
Że tak w życiu jak przy śmierci wielce pomoże.
Którą wychwalamy i t. d.

 
Nie masz jak na Jasnej Górze u twego tronu,
Gdziebyśmy życzyli sobie być aż do zgonu.
Którę wychwalamy i t. d.

Woda owa co jest w studni świętej Barbary,
Nie wskazujeż twoich cudów i łask bez miary.
Którą wychwalamy i t. d.

Prawda Pani iż pogłoska takowa słynie,
Że twa łaska tak jak dawniej więcej nie płynie.
Którą wychwalamy i t. d.

Lecz to mówi głów przewrotnych język swawolny,
A ty masz łask tak jak dawniej szafunek wolny.
Którą wychwalamy i t. d.

Żaden pewnie z bezbożników nie chce znać tego,
Który ma chęć znów krzyżować Syna twojego.
Którą wychwalamy i t. d.

Niech zły bogacz z nas się śmieje, tyś nam fortuna,
Ty nas Pani przyjm ubogich do twego łona.
Którą wychwalamy i t. d.

Oto wszystko opuściwszy idziem do ciebie,
Niosąc serca i co mamy, przyjm to dla siebie.
Którą wychwalamy i t. d.

W tej to myśli wspólnie idziem, abyśmy tobie
Choć raz w życiu hołd oddali, niż legniem w grobie.
Którą wychwalamy i t. d.


Uwaga. Skończywszy tę pieśń, Kompanija śpiewa potem inne pieśni o NMP. czyniąc przestanki między pieśnią a pieśnią, albo między strofą a strofą. Dalej śpiewa Godzinki, Różaniec lub Koronkę o NMP. Nareszcie i inne pieśni, tak dalece, że całą podróż przepędza częścią na śpiewaniu, częścią na rozmyślaniu nabożnem. — Gdy zaś powraca, wychodzą przeciwko niej z chorągwiami, tak jak ją wyprowadzali.

PIEŚŃ II.
Gdy Komp. wychodzi do Częstochowy lub na Kalwar.<<
 \new Staff {
 \new Voice = "mel" {
  \relative c {
   \clef "tenor"
   \key f \major
   \time 3/4

   \autoBeamOff

   \stemUp c8 f f4 a | g8 f g2 | g8 a \stemDown bes4 bes | \break
   \stemUp a8 g a2 \repeat volta 2 { \stemDown c8 c c4 d | bes8 bes bes4 c | \break
   \stemUp a8 g f4 a | g8 g f2 }
  }
 }
 }
 \new Lyrics \lyricsto "mel" {
   Naj -- śli -- czniej -- sza li -- li -- ja,
  <<
   { Czę -- sto -- cho -- wska }
   \new Lyrics {
     \set associatedVoice = "mel"
     Kal -- wa -- ryj -- ska 
   }
  >>
  Ma -- ry -- ja:
   Do cie -- bie się u -- da -- je -- my, 
   Niech nam ła -- ska twa sprzy -- ja. 
 }
>>


Najśliczniejsza lilija,
Częstochowska/Kalwaryjska Maryja:
Do ciebie się udajemy,
Niech nam łaska twa sprzyja.

Dom, krewnych opuszczamy,
Tobie się polecamy,
Ufni w twej świętej opiece,
Że szkody nie doznamy.

Prowadźże nas szczęśliwie,
Gdy do ciebie skwapliwie
Udajem się, pewni będąc
Że nas przyjmiesz troskliwie.

A gdy tak wszyscy razem,
Staniem przed twym obrazem,
Złożymy ci cześć, pokłony,
Z uwielbienia wyrazem.

Samaś nam przykład dała,
Podróżeś odbywała,
Miło nam jest o nich wspomnieć,
Boś w nich wiele cierpiała.

Najprzód w górne krainy,
Pobiegłaś w odwiedziny,
Tam Elżbieteś uświęciła,
I Jana narodziny.

Potem Oktawiusza
Rozkaz iść cię przymusza,
W przykrą porę do Betleem,
Gdzieś powiła Jezusa.

Wkrótce ci Herod srogi,
Wydrzeć chce klejnot drogi,
Uciekasz z nim do Egiptu,
Cudze pocierasz progi.

Rok w rok zaś według prawa,
Jak chce Boska ustawa,
Uczęszczasz do Jeruzalem,
Tam ci święta zabawa.

Raz Boskie dopuszczenie,
Zsyła na cię zmartwienie,
Gdy gubisz Syna miłego,
Zkąd masz wielkie strapienie.

Lecz gorszej processyi,
Smutniejszej kompanii
Nie miałaś, jak za swym Synem
Idąc ku Kalwaryi.

Któż pojmie coś cierpiała,
Kiedyś pod krzyżem stała,
I gdy Syn twój w mękach konał,
Wspólnieś z nim umierała.

Przez twe Panno cierpienia,
W podróżach utrudzenia,
Uproś nam łaskę u Boga,
Do przykrości znoszenia.

Spraw niech póki żyjemy,
W cnotach postępujemy,
Idąc drogami praw Boskich,
Aż do nieba zajdziemy.


PIEŚŃ III.
Gdy Kompanija wchodzi do Kościoła.  \relative c' {
   \clef tenor
   \key f \major

   \autoBeamOff
   \repeat volta 2 {
   \stemDown f2 c4 c | d2 c | bes4 a d c | bes2 a } \break
   c2 d4 e | f2 f | e4 f g e | d2 c | \break
   f2 c4 c | d2( f4) d | c bes \stemUp a g | \stemDown g2 f \bar "|."
  }
  \addlyrics { \small {
  O -- to przy -- cho -- dzim przed twój o -- braz Pa -- ni, 
  Przy -- mij je od nas i we -- źmij na wie -- ki, 
  A nie wy -- pu -- szczaj nas z_swo -- jej o -- pie -- ki. 
  } }
  \addlyrics { \small {
  Z_u -- ni -- żo -- no -- ścią nie -- siem ser -- ca w_da -- ni:
  } }


Oto przychodzim przed twój obraz Pani,
Z uniżonością niesiem serca w dani:
Przyjmij je od nas i weźmij na wieki,
A nie wypuszczaj nas z swojej opieki.

Jakąż radością serca nasze zdjęte!
Gdy możem widzieć twe oblicze święte,
Gdy się znajdujem w miejscu sławnem cudy,
Gdzie ci cześć dają różnych krajów ludy.

Tu się do ciebie króle i nędzarze
Cisną pospołu, kalecy, łazarze:
Tu się ucieka sierota strapiona,
Ty wszystkich tulisz do swojego łona.

Przyjmijże i nas o Matko jedyna,
Poleć nas łasce najmilszego Syna:
Proś go za nami by odpuścił grzechy,
A ty nam w troskach bądź Matką pociechy.

PIEŚŃ IV.
Gdy Kompanija wchodzi do Kościoła.  \relative c {
   \clef "tenor"
   \key f \major
   \time 3/4

   \autoBeamOff
   \repeat volta 2 {
   \stemUp c8 f f4 a | g8 f g4 \stemDown bes | \stemUp a8 g a2 } \break
   \stemDown c4 c8[ bes] a4 | bes4 bes8[ a] \stemUp g4 |
   f8 a \stemDown c4 bes | \stemUp a8 g f2 \bar "|."
  }
  \addlyrics { \small {
  Gdy -- śmy przy -- szli do Ko -- ścio -- ła, Kró -- lo --wa!
  Ma -- ry -- ja! Ma -- ry -- ja! o Ma -- ry -- ja Kró -- lo -- wa.
  } }
  \addlyrics { \small {
  Każ -- dy z_nas do cie -- bie wo -- ła: Kró -- lo -- wa!
  } }


Gdyśmy przyszli do Kościoła, Królowa!
Każdy z nas do ciebie woła: Królowa!
Maryja! Maryja! o Maryja Królowa.
O najdroższa Matko Boska! Królowa!
O Maryja Częstochowska! Królowa!
M. M. o M. Królowa.
Tyś wszechwładna świata Pani, Królowa!
Tobie niesiem hold poddani, Królowa!
M. M. o M. Królowa.
Kiedy tak grzeszników wiele, Królowa!
Łask doznało w tym kościele, Królowa!
M. M. o M. Królowa.
My się do ciebie zbliżamy, Królowa!
I prośby nasze składamy, Królowa!
M. M. o M. Królowa.
Spraw to niech Syn twój jedyny, Królowa!
Odpuści nam wszystkie winy, Królowa!
M. M. o M. Królowa.
Niech go więcej nie gniewamy, Królowa!
Niech prawa jego chowamy, Królowa!
M. M. o M. Królowa.
Lecz nad wszystko pragniem tego, Królowa!
By nas kochał, a my jego, Królowa!
M. M. o M. Królowa.

PIEŚŃ V.
Gdy Kompanija odchodzi z Kościoła.  \relative f {
   \clef "tenor"
   \key f \major
   \time 3/4

   \autoBeamOff

   \stemDown a8 b c4 a | bes!8 \stemUp g a4 f | g8 g a4. g16[ f] | \break
   e8 f d4 r \bar ":|" e8 g e4 d | f8 g a4 a | \break
   \stemDown bes8 a \stemUp g4 a | e8 d e4 a, | d8 e f4 e | \break
   f8 g a4 r | \stemDown bes8 a \stemUp g4 a | e8 f d4 r \bar "|."
  }
  \addlyrics { \small {
Ach! jak smu -- tne jest roz -- sta -- nie od -- cho -- dząc z_miej -- sca te -- go,
Jak -- że cię o -- pu -- ścić ma -- my,
Kie -- dy cię szcze -- rze ko -- cha -- my,
o Pa -- nien -- ko je -- dy -- na!
Mat -- ko Bos -- kie -- go Sy -- na.
  } }
  \addlyrics { \small {
O Kró -- lo -- wa nie -- ba, zie -- mi, od o -- bra -- zu two -- je -- go:
  } }


Ach! jak smutne jest rozstanie odchodząc z miejsca tego,
O Królowa nieba, ziemi, od obrazu twojego:
Jakże cię opuścić mamy,
Kiedy cię szczerze kochamy,
O Panienko jedyna!
Matko Boskiego Syna.

Pókiśmy na cię patrzyli, to nam serce pałało,
Od miłości i radości weseląc się gorzało:
Teraz gdy odejść musiemy,
Rzewnemi łzami płaczemy,
O Maryja, Maryja!
Żal nam serce przebija.

Pozwólże nam jeszcze spojrzyć na twe oblicze święte,
Niechaj się oczy nasycą, twą miłością przejęte:
Nie odrzucaj z nas żadnego,
Od obrazu cudownego,

Chcemyć służyć statecznie,
Tu w tem życiu i wiecznie.

O jakbyśmy radzi zostać przy twym świętym obrazie,
A widokiem twarzy twojej cieszyć się w każdym razie:
Lecz jesteśmy pątnikami, [1]
Z dalekich stron przychodniami,
Przeto wracać musimy,
Skąd się bardzo smucimy.

O jedną rzecz upraszamy niźli ztąd odejdziemy,
Raczże nam pobłogosławić niech szczęśliwie idziemy:
A we wszystkich naszych sprawach,
W codziennych naszych zabawach,
O Maryja bądź przy nas,
A w przypadkach ratuj nas.

A my cię nie zapomnimy, wychwalając śpiewaniem,
Póki tylko życia stanie, anielskiem pozdrawianiem:
Czy przyjdzie smutek, choroba,
Czy wesołość, czy żałoba,
Będziem pomnieć na ciebie,
Bo ratujesz w potrzebie.

Teraz ci na znak miłości serca ofiarujemy,
Składając je u stóp twoich na zawsze oddajemy:
Wyraź na nich imię twoje,
I zapisz nas w księgi swoje,
Bo w twej łasce chcemy żyć,
I w miłości twej umrzeć.

Nadto dzięki ci składamy z serdecznej uprzejmości,
Błogosław nam z Synem twoim, poleć jego miłości:
I nie wypuszczaj z opieki,
Tu docześnie i na wieki,

Szczególniej w naszym zgonie,
Miej nas w swojej obronie.

A ty miła Jasna góro, o wspaniały kościele!
Niech cię jeszcze oglądamy, póki dusza jest w ciele:
Dałby to Bóg przynajmniej raz,
Abyśmy ten święty obraz,
Mieli szczęście oglądać,
I nań wspólnie poglądać.

Lecz jeźliby Syn twój miły nie dozwolił nam tego,
A kazał nam wynijść z świata i z życia doczesnego,
Niechże Panno widzim ciebie
Przy swej śmierci, potem w niebie,
I tak z Synem społecznie,
Niech oglądamy wiecznie.

Nie odchodzi ztąd od ciebie bez pociechy nikt prawie,
Co kto prosi należycie, to mu dajesz łaskawie:
Ślepi, chromi i niemowy,
Każdy wraca w dom swój zdrowy,
I my ciebie prosimy,
Niech zdrowo powrócimy.

Podziękujmyż Jezusowi, Panu, zbawcy naszemu,
Że swą matkę na pociechę dał ludowi grzesznemu:
Co nasza słabość nie może,
To Maryja dopomoże,
Dobrze wszystkim poradzi,
Do nieba zaprowadzi.

I któżby cię Matko Boska serdecznie nie miłował,
Ktoby za twe dobrodziejstwa wiecznie ci nie dziękował:
Otóż wszyscy dziękujemy,
I tobie się oddajemy,
Ty nas ze swej opieki,
Nie wypuszczaj na wieki.

PIEŚŃ VI.
O Najśw. M. P. Częstochowskiej.\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff
  
  \repeat volta 2 {
    \stemUp f8 a8 \stemDown c4 f4 | e8 g8 f4 d4 | d8 d8 c2 | \break
    d8 d8 c2 | bes8 a8 \stemUp g4 \stemDown c4 | \stemUp f,2. } \break
  \stemDown a8 c8 \stemUp g4 \stemDown bes4 | a8 c8 bes2 | a8 c8 \stemUp g4 \stemDown bes4 | \break
  a8 c8 bes2 | \stemUp f8 a8 \stemDown c4 f4 | e8 g8 f4 d4 | \break
  d8 d8 c2 | d8 d8 c2 | bes8 a8 \stemUp g4 \stemDown c4 | f,2. \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  Ma -- tko Bo -- ska Czę -- sto -- cho -- wska,
  Ma -- ry -- ja, Ma -- ry -- ja, tyś na -- sza Pa -- ni,
  I pro -- śby prze -- kła -- da -- my, Z_uf -- no -- ścią ja -- ką ma -- my
  W_twej li -- to -- ści, ła -- ska -- wo -- ści,
  Ma -- ry -- ja, Ma -- ry -- ja, Że o -- trzy -- ma -- my.
}}
\addlyrics { \small {
  My ci pie -- nia u -- wie -- lbie -- nia,
  Ma -- ry -- ja, Ma -- ry -- ja, nie -- sie -- my w_da -- ni,
}}


 
Matko Boska Częstochowska, Maryja, Maryja, tyś nasza Pani,
My ci pienia uwielbienia, Maryja, Maryja, niesiemy w dani,
I prośby przekładamy,
Z ufnością jaką mamy
W twej litości, łaskawości, Maryja,
Maryja, że otrzymamy.

Jakeś dobra i jak szczodra, M. M. świadczą to cuda,
Kto do ciebie w swej potrzebie, M. M. tylko się uda,
Wnet ma skutek żądany,
A za dar otrzymany
Z twojej ręki, niesie dzięki, M. M.
Uradowany.

W twym Kościele, o jak wiele M. M. widzimy śladów,
Łask doznanych, pociech branych, M. M. jawnych przykładów:
Ołtarz cały darami,
I obraz pamiątkami:

Ozdobiony, przeciążony, M. M.
Są dowodami.

Przeto i my nie wątpimy, M. M. że nas pocieszysz.
A proszącym, wołającym, M. M. w pomoc pospieszysz:
Bo ty jesteś jedyna,
Pośredniczka do Syna,
On to sprawi, co przedstawi M. M.
Twoja przyczyna.

Proś więc jego tak dobrego, M. M. matko pociechy,
By każdemu z nas grzesznemu, M. M. odpuścił grzechy:
Byśmy je opłakali,
Do nich się nie wracali,
A twym torem i cnot wzorem M. M.
Postępowali.

Niech zawady, czarta zdrady, M. M. w drodze zbawienia,
Precz oddali, nas ocali, M. M. wśród skał zgorszenia:
Niech wszystkich miłujemy,
Cudzego nie pragniemy,
A obmowy i złej mowy, M. M.
Niech się strzeżemy.

Niech i chleba co potrzeba, M. M. zawsze udzieli,
Byśmy z troski, w służbie Boskiej M M. przeszkód nie mieli:
Niech nas od ognia broni,
Od powietrza zasłoni,
Nieprzejrzanej, niespodzianej, M. M.
Śmierci uchroni.

Matko droga, racz do Boga M. M. zanieść te prośby,
By wzruszony i zmiękczony, M. M. wstrzymał swe groźby:
A nas przez wzgląd na ciebie,
Raczył przyjąć do siebie,
I z świętemi sługi swemi, M. M.
Umieścił w niebie.

PIEŚŃ VII.
O Najśw. M. P. Częstochowskiej.\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/4
  \autoBeamOff
  
  \repeat volta 2 {
    \stemDown c8 [d8] c8 bes8 | bes4 a4 | \stemUp a8 g8 \stemDown bes8 a8 | \stemUp a4 g4 } \break
  \stemDown a8 [c8] bes8 \stemUp g8 | \stemDown a8 [c8] bes8 [g8] | \stemUp a8 g8 a8 \stemDown bes8 | c4 c4 | \break
  bes8 [a8] bes8 c8 | d8 [e8] f8 [d8] | c8 bes8 \stemUp a8 g8 | g4 f4 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  O! wiel -- ka Ma -- tko, od Bo -- ga o -- bra -- na,
  Któ -- rej do -- stoj -- ność wy -- so -- ką być zna -- my,
  Cie -- bie na -- bo -- żnie grze -- szni -- cy wzy -- wa -- my.
}}
\addlyrics { \small {
  Dla wszy -- stkich lu -- dzi, Ma -- ry -- ja ko -- cha -- na:
}}


O! wielka Matko, od Boga obrana,
Dla wszystkich ludzi, Maryja kochana:
Której dostojność wysoką być znamy,
Ciebie nabożnie grzesznicy wzywamy.

Ojciec niebieski córką cię mianuje,
Syn Jezus Chrystus matką cię szanuje,
Duchaś świętego jest oblubienicą,
Na Jasnej górze łask Boskich skarbnicą.

Trójca najświętsza nic ci nie odmówi,
Ojciec, Syn i Duch dać wszystko gotowi:
Gdy Syn twój królem a tyś jest królową,
O jakżeś sławna godnością takową.

O matko Boska! tyś obroną naszą,
Ratuj nas ratuj, bo nas zewsząd straszą
Okrutni jak lwi dusz nieprzyjaciele,
Racz przy nas stanąć w domu i w kościele.
 
Twojej pomocy świat cały zasięga,
Żadna się tobie nie oprze potęga:
Mocnaś na ziemi, mocnaś jest i w niebie,
Uciekamy się z pokorą do ciebie.

Ucieczka grzesznych Maryja, tyś Matka,
Nie daj zaginąć grzesznym do ostatka;
Ale proś Syna za nami twojego,
By nas zachował od wszystkiego złego.

Wszak twej obrony zawsze lud doznawa,
Łask twych i do nas rozchodzi się sława:
Cudownaś w tym tu obecnym obrazie,
Daj nam ratunek we wszelkim złym razie.

Pocieszycielko utrapionych ludzi,
Ciebie prosimy niech cię płacz nasz wzbudzi:
Przybądź na pomoc przy ostatnim schyłku,
Matko wraz z Synem w potrzebnym posiłku.

A tak i mocną i mężną uznana,
Będziesz od wszystkich Maryja kochana,
Gdy nas obronisz na ziemi od złego,
Oraz domieścisz żywota wiecznego.

Raczże nam to dać docześnie i wiecznie
O co prosimy, otrzymać bezpiecznie.
Boże łaskawy, a tak z Matką świętą,
Będziem wychwalać moc twą niepojętą.


PIEŚŃ VIII.
O Najśw. M. P. Różańcowej.\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff
  
  \repeat volta 2 {
    \stemUp f8 [a8] \stemDown c4. a8 | \stemUp a4 g2 | e8 g8 \stemDown bes4. \stemUp g8 | g4 f4 r4 } \break
  \stemDown c'4 c8 c8 f8 c8 | d4 d8 e8 f8 d8 | c8 d8 c4. bes8 | \break
  \stemUp a4 g4 r4 | e8 g8 \stemDown bes4. \stemUp g8 | g4 f4 r4 \bar "|." s2.
}
\addlyrics { \small {
  Za -- wi -- taj Ma -- tko Ró -- ża -- ńca świę -- te -- go,
  U -- cie -- czko na -- sza, u -- cie -- czko na -- sza
  w_ży -- cia do -- cze -- sno -- ści,
  O ce -- drze czy -- sto -- ści.
}}
\addlyrics { \small {
  Przy -- by -- tku Bo -- ga w_Trój -- cy je -- dy -- ne -- go:
}}


 
Zawitaj Matko Różańca świętego,
Przybytku Boga w Trójcy jedynego:
Ucieczko nasza, ucieczko nasza w życia doczesności,

O cedrze czystości.

Najozdobniejsza różo ogrodowa,
Najprzyjemniejsza różdżko Aaronowa,
Wonna balsamo 2. balsam przechodząca,
Matko kochająca.

Za nic są w oczach naszych ziemskie rzeczy,
Gdyż nic z nich duszy naszej nie uleczy:
Lecz życie łaski 2. daje nam królowa,
Matka Różańcowa.

O jak są miłe i słodkie wyrazy,
Które śpiewamy sto piędziesiąt razy:
W tych tajemnicach 2. róża się rozwija,
Jezus i Maryja.

Wiedzieć potrzeba że Różaniec święty,
Nie ludzkie dzieło, choć od ludzi wzięty,
Lecz go natchnęła 2. dobroć niepojęta,
Sama Trójca święta.

Który za prezent Panna odebrała,
Dominikowi z rąk swoich oddała,
Przy licznych świadkach, 2. przy niebieskiej tłuszczy,
W Karkasońskiej puszczy.

Dominik święty nam zaś zafundował,
Z wielkiemi łaski, uprzywilejował
Tym którzy wiernie 2. niewinnie poczętej,
Służą Pannie świętej.

Prześliczna różo anielskiej czystości,
Chciej nas zachęcić do świątobliwości,
Byśmy tu stale 2. ciebie wychwalali,
Pilnie pozdrawiali.

Nas braci, siostry Różańca świętego,
Racz przyjąć pod płaszcz miłosierdzia twego:
Gdy Syn twój miły 2. będzie dekretować,
Raczże nas ratować.

A ci którzy się z światem pożegnali,.
A twoje Imię żyjąc wychwalali,
Niechże im świeci 2. światłość wiekuista,
O Panno przeczysta.


PIEŚŃ IX.
O Najśw. M. P. Szkaplerznej.\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff
  
  \repeat volta 2 {
    \stemUp f8 a8 \stemDown c4 c4 | d8 c8 bes4 a4 | c8 a8 a4 bes4 | \break
    \stemUp g8 g8 f2 }
  \stemDown c'8 a8 \stemUp a4 g4 | \stemDown d'8 c8 bes4 a4 | \break
  c8 a8 \stemUp a4 g4 | \stemDown d'8 c8 bes4 a4 | \stemUp f8 a8 \stemDown c4 c4 | \break
  d8 c8 bes4 a4 | c8 a8 a4 bes4 | \stemUp g8 g8 f2 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  Pod twój płaszcz się u -- cie -- ka -- my Ma -- tko Bo -- ska Ma -- ry -- ja,
  Racz -- że nam na po -- moc spie -- szyć,
  I w_nie -- szczę -- ściu nas po -- cie -- szyć,
  A my cię sła -- wić bę -- dzie -- my,
  I po -- prze -- sta -- niem grze -- szyć.
}}
\addlyrics { \small {
    Bo gdy cię w_smu -- tku wzy -- wa -- my, wnet nasz smu -- tek prze -- mi -- ja:
}}


Pod twój płaszcz się uciekamy Matko Boska Maryja,
Bo gdy cię w smutku wzywamy, wnet nasz smutek przemija:
Raczże nam na pomoc spieszyć,
I w nieszczęściu nas pocieszyć,
A my cię sławić będziemy
I poprzestaniem grzeszyć.

Bóg Ojciec za matkę ciebie obrał dla Syna swego,
A Syn Boży, Bóg na niebie, wziął ciało z ciała twego:

Duch święty swemi darami,
Obsypał cię i łaskami,
Za Królowę i za Panią
Przeznaczył cię nad nami.

Aniołowie się radują, żeś matką Jezusową,
Słodkie pienia wyśpiewują, wiedząc żeś ich Królową:
I my także ci śpiewamy,
Królową naszą być znamy,
Miej nas zawsze w swej opiece,
Pokornie cię błagamy.

Ta Królowa wszystkich broni, nikogo nie opuszcza,
Chociaż kto w ostatniej toni, jeźli się na nią spuszcza:
Ona każdego ratuje,
I od zguby zachowuje,
Kto tę Pannę szczerze kocha,
Niech jej cnot naśladuje.

Już do szczęścia najwyższego została wywyższona,
I blizko tronu Boskiego w chwale jest posadzona:
Ażeby Syna błagała,
I za nami się wstawiała,
W nędzy i nieszczęściu naszem,
Pomocy udzielała.

Kto tej Pannie wiernie służy, zapewnia swe zbawienie,
Choć się w tem życiu zadłuży, ma i w czyszczu ulżenie:
Kto w opiece jej zostaje,
Temu pomocy dodaje,
I nie da mu wiecznie zginąć,
W obronie jego staje.

Racz nas o Pani łaskawie trzymać w swojej obronie,
W całem życiu, w każdej sprawie, a szczególniej przy zgonie:
Byśmy wiecznie nie zginęli,
Lecz w Bogu mile zasnęli,

A po skończonem tem życiu,
Zbawienie osiągneli.

Przez gorzką śmierć Syna twego prosim cię o przyczynę,
Wstaw się za nami do niego w śmierci naszej godzinę,
Byśmy szczęśliwie skonali,
Syna i ciebie kochali,
Święty, Święty Pan zastępów,
Wiecznie w niebie śpiewali.


PIEŚŃ X.\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff
  
  \stemUp f8. c16 f4 g8 [bes8] | a4 g4 r4 | g8 a8 \stemDown bes8 [c8] d8 [c8] | \break
  bes4 a4 r4 \bar "|." a8 bes8 c4 c4 | d8 c8 bes8 [a8] bes4 | \stemUp g8 a8 \stemDown bes4 bes4 | \break
  c8 bes8 \stemUp a8 [g8] \stemDown a4 | \stemUp f8 c8 f4 g8 [bes8] | a4 g4 r4 | \break
  g8 a8 \stemDown bes8 [c8] d8 [c8] | bes4 a4 r4 | \stemUp bes8 [g8] e4 (g4) | g4 f4 r4 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  Wiel -- bij ca -- ły świe -- cie, Ma -- ry -- i po -- czę -- cie,
  Czy -- ste i nie -- po -- ka -- la -- ne,
  Grze -- chem E -- wy nie -- zma -- za -- ne:
  Sła -- wna w_tym o -- bra -- zie,
  Ra -- tuj nas w_złym ra -- zie,
  O Ma -- ry -- ja.
}}


Wielbij cały świecie, Maryi poczęcie,
Czyste i niepokalane,
Grzechem Ewy niezmazane:
Sławna w tym obrazie,
Ratuj nas w złym razie,
O Maryja.

Ciebie pozdrawiamy, ciebie wychwalamy,
Bo z tobą miła zabawa,
Gdyć się winną cześć oddawa.
Sławna w tym obrazie i t. d.

Nad słońce jaśniejsza, nad księżyc świetniejsza:
Całaś piękna jest Maryja,
Całaś śliczna jak lilija.
Sławna w tym obrazie i t. d.

Maryja łaskawa, opiekunko prawa:
Tyś chwałą Jerozolimy,
Izrael ci ufa i my.
Sławna w tym obrazie i t. d.

Panno przewyborna, cicha i pokorna:
Tyś zaszczyt ludu wiernego,
Obrona człeka grzesznego.
Sławna w tym obrazie i t. d.

Ozdobo piękności, stolico mądrości:
O Maryja! o Maryja!
Niechaj nas wzgląd twój nie mija.
Sławna w tym obrazie i t. d.

Sierot opiekunko, sług twoich patronko :
O panienko najcnotliwsza,
O matko najlitościwsza.
Sławna w tym obrazie i t. d.

Do ciebie wzdychamy, litości błagamy:
Proś za nami Syna twego,
Aby nas zbawił każdego.
Sławna w tym obrazie i t. d.

Przy twojej przyczynie, grzesznik nie zaginie:
Czart z swą złością nie przemoże,
Gdy Maryja dopomoże.
Sławna w tym obrazie i t. d.

Ratuj nas Maryja, niech nas złe omija:
Racz mieć nas w swojej obronie,
Pokaż się matką przy zgonie.
Sławna w tym obrazie i t. d.

PIEŚŃ XI.\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff
  
  \repeat volta 2 {
    \stemUp c8 [f8] f4 a8 [g8] | e8 [g8] f4 r4 | g8 e8 c4 \stemDown bes'4 | \break
    \stemUp a4 g4 r4 } \stemDown a4 a4 a8 [c8] | bes8 [a8] bes4 r4 | \break
  \stemUp g8 e8 c4 \stemDown bes'4 | \stemUp a4 g4 r4 | \stemDown a4 a4 a8 [c8] | bes8 [a8] bes4 r4 | \break
  \stemUp g8 e8 c4 \stemDown bes'4 | \stemUp a4 g4 r4 | \stemDown a4 a4 a4 | bes4 bes8 [a8] bes4 | \break
  \stemUp g4 g4 g4 | \stemDown c4 c8 [b8] c4 | c8 [a8] \stemUp f4 r4 | \break
  \stemDown c'8 a8 bes8 [a8] \stemUp g4 | \stemDown c8 [a8] \stemUp f4 r4 | \stemDown bes8 a8 bes8 [a8] \stemUp g4 | \break
  \stemDown c8 [a8] \stemUp f8 [a8] g8 [bes8] | e,8 [g8] g2 | f2 r4 \bar "|." s2. }
\addlyrics { \small {
  Śli -- czna jak księ -- życ, po -- ró -- wna -- na z_słoń -- cem,
  Syn się jej zo -- wie, świa -- tłość ze świat -- ło -- ści,
  Co to za ma -- tka, wie -- dzą mą -- drzy, pro -- ści:
  Ma -- ry -- ja jej I -- mię,
  w_głę -- bo -- kiej e -- sty -- mie, A -- nioł gdy po -- zdra -- wia,
  kto jest nie -- wy -- ma -- wia,
  Zdro -- waś ła -- ski peł -- na.
}}
\addlyrics { \small {
  Pa -- ni na nie -- bie, Po -- czą -- tkiem i koń -- cem:
}}


 
Śliczna jak księżyc, porównana z słońcem,
Pani na niebie, Początkiem i końcem:
Syn się jej zowie, światłość ze światłości,
Co to za matka, wiedzą mądrzy, prości:
Maryja jej Imię, w głębokiej estymie,
Anioł gdy pozdrawia, kto jest niewymawia,
Zdrowaś łaski pełna.

 
Ta z Joachima i Anny zrodzona,
A córką Boga Ojca ogłoszona,
Matką dla Syna Boskiego się staje,
Łask oblubieniec Duch święty dodaje:
Bóg w Trójcy jedyny, z szczególnej przyczyny,
Za matkę obiera, przez Syna zawiera
Jedność z ludźmi w ciele.

Bóg stworzył człeka na wyobrażenie
Podobne sobie, ludzkie pokolenie
Traci ozdobę pierwszego stworzenia
Przez grzech, dobrego nie godzien imienia:
Więc radę Bóg składa, Maryi wypada
Imię z Bóstwa skrzyni, cóż Bóg dalej czyni,
Rodzi się z Maryi.

Staje się Matką, rodzi Boga w ciele,
Mówim w pacierzu Bogu, Ojcze, śmiele;
Maryja matką Boga jest i ludzi,
W czyjemże sercu miłość się nie wzbudzi:
Ach! płakać i szlochać, bo nie tak jest kochać,
Matkę zasmucamy, gdy Syna gniewamy,
Gwałcąc przykazania.

Bóg jest człowiekiem z Maryi zrodzony,
Zkąd człowiek godzien niebieskiej korony;
Dał nam Syn Boski moc, Boga synami
Byśmy się stali, nieba dziedzicami.
Maryja jak morze, w łask pełni, w cnot porze,
Gdy jest matką Boga, już nam nie jest trwoga,
Dostać się do nieba.

Syon niebieski dla niebian mieszkanie,
Maryja Syon piękne pomieszkanie;
Na wysokości Maryja panuje,
Że matką Boga, wszech w niebie celuje:

My ludzie na ziemi, póki tu żyjemy,
Wznośmy serca w górę do Boga, na które
Wejrzyj matko z nieba.

Ponieważ matką Boga jesteś w ciele,
Maryja Panno, więc każdyć się ściele
Pod nogi grzesznik: oddal utrapienia,
Bądź dla nas grzesznych matką pocieszenia:
Wspomagaj ubogich, z łask skarbów twych drogich,
W ostatniej godzinie, stawaj na terminie,
Przybądź nam Maryja.


PIEŚŃ XII.
Pieśń Żeglarska o Najśw. M. P.\relative c' {
  \clef tenor
  \key c \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff
  
  \stemUp g4 \stemDown a8 b8 c4 c4 | c8 d8 b8 \stemUp g8 \stemDown e'4 c4 | \break
  c4 d8 e8 g4 f8 d8 | f4 e8 c8 e4 d4 | \break
  \repeat volta 2 {
    \stemUp g,4 g8 g8 \stemDown f'4 d4 | \stemUp g,8 g8 a8 g8 \stemDown e'4 c4 | \break
    c4 b8 a8 \stemUp g4 \stemDown c8 e8 | g4 f8 b,8 d4 c4 }
}
\addlyrics { \small {
  O! któ -- rej ber -- ła ląd i mo -- rze słu -- cha,
  Je -- dy -- na mo -- ja po Bo -- gu o -- tu -- cha:
  O gwia -- zdo mor -- ska! o świę -- ta dzie -- wi -- co!
  Na -- dzie -- i mo -- ich nie -- bie -- ska ko -- twi -- co.
}}


O! której berła ląd i morze słucha,
Jedyna moja po Bogu otucha:
O gwiazdo morska! o święta dziewico!
Nadziei moich niebieska kotwico.

Ciebie na pomoc błędny żeglarz wzywa,
Spojrzyj po jakiem strasznem morzu pływa:
Jedni rozbici na dnie morskiem giną,
Drudzy do ciebie po ratunek płyną.

Szczęśliwi którzy ominęli skały,
A przepłynąwszy pełne zdrady wały,
Na brzeg bezpiecznie zdrowie swe unoszą,
I padłszy na twarz dzięki ci zanoszą.

Noc mnie obeszła, biją zewsząd trwogi,
Już nie wiem jakiej mam się trzymać drogi:
Lecz gdy twe spuścisz na mą łódź promienie,
Świecić mi będą same nocne cienie.

O jaka ufność w mem się sercu rodzi,
Że cię zwać Matką, zwać synem się godzi:
Na srogich gniewach fal morskich popłynę,
Pewien twej łaski, wśród zguby nie zginę.


PIEŚŃ XIII.
Pieśń Żołnierska o Najśw. M. P.\relative c' {
  \clef tenor
  \key a \minor
  \time 2/2
  \autoBeamOff
  
  \stemDown c4 c8 b8 \stemUp a4 gis4 | \stemDown a4 e'8 \stemUp gis,8 a4 e4 | \break
  \stemDown c'4 c8 b8 \stemUp a4 gis4 | \stemDown a4 e'8 \stemUp gis,8 a4 a4 | \break
  \repeat volta 2 {
    \stemDown c4 c8 d8 e4 c4 | f8 e8 d8 c8 b4 r4 | \break
    a4 a8 b8 c4 a4 | e'8 e8 \stemUp gis,8 \stemDown b8 a4 r4 }
}
\addlyrics { \small {
  Marsz, marsz me ser -- ce, po -- bud -- kę bi -- ją,
  Strze -- laj mo -- dli -- twy, a chwal Ma -- ry -- ją:
  Bo u Ma -- ry -- i je -- steś w_ko -- men -- dzie,
  Nad nią moc -- niej -- szej świat mieć nie bę -- dzie.
}}

Marsz, marsz me serce, pobudkę biją,
Strzelaj modlitwy, a chwal Maryją:
Bo u Maryi jesteś w komendzie,
Nad nią mocniejszej świat mieć nie będzie.

Feldgradron biją stawaj do tropu,
Żadnemu Pani nie da urlopu:
Masz urlop życia nie wiesz jak długo,
Bądźże tej Pannie na wieki sługą.

Stań do parolu, odbierz go śmiało,
Aby na wieki w twem sercu trwało:
Parol jest Jezus, hasło Maryja,
Niech im twe serce na wieki sprzyja.

Wierz artykuły mocno w swej wierze,
Byś powinności pilnował szczerze:
Jak zdradzisz Panią będziesz w areszcie,
Wspomnij o życia swojego reszcie.

Dezerterować od niej nie mogę,
Bo mi uczyni w mem sercu trwogę:
Pamiętaj na to żeś w regimencie,
Że musisz stanąć w każdym momencie.

Już czapstrzyk biją, zamkną Fortecę,
Idź do kwatery wojska człowiecze:
Tam ci należy, tam idź gdzie każą,
Bo jak nie pójdziesz z rangi wymażą.

A przy ostatnim życia momencie,
Wybrańcem Panny bądź w regimencie:
I żebyś poszedł z abszejtem swoim,
Z błogosławieństwem Maryi twojem.

PIEŚŃ XIV.
Z łacińskiego: Salve Regina.\relative c' {
  \clef tenor
  \key c \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff
  
  \repeat volta 2 {
    \stemUp g4 \stemDown c4 b4 | c4 d4 c4 | d4 e2 | c2 r4 | d4 d4 d4 | \break
    e2 c4 | b2 a4 | \stemUp g2 r4 }
  \stemDown e'4 (c4) e4 | d4 (b4) d4 | \break
  c4 a4 d4 | \times 2/3 { c8 ([b8 a8]) } \stemUp g4 r4 | \stemDown e'4 g4 e4 | d4 (b4) d4 | \break
  b2 a4 | \stemUp g2 r4 | g4 \stemDown c4 b4 | c4 d4 c4 | d4 e2 | \break
  c2 r4 | d4 d4 d4 | e2 c4 | d2 b4 | c2. \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  Wi -- taj nie -- bios Kró -- lo -- wa Pa -- ni,
  God -- naś wszel -- kie -- go po -- kło -- nu,
  Wi -- taj coś jest naj -- le -- psza z_ma -- tek,
  O -- bro -- no grze -- szni -- ków szcze -- ra,
  Kto się do cię w_ży -- cia o -- sta -- tek
  Schro -- ni, szczę -- śli -- wie u -- mie -- ra.
}}
\addlyrics { \small {
  Wszak w_li -- to -- ści twej za -- u -- fa -- ni,
  Ci -- śniem się do twe -- go tro -- nu:
}}


Witaj niebios Królowa Pani,
Godnaś wszelkiego pokłonu,
Wszak w litości twej zaufani,
Ciśniem się do twego tronu:
Witaj coś jest najlepsza z matek,
Obrono grzeszników szczera,
Kto się do cię w życia ostatek
Schroni, szczęśliwie umiera.

Tyś jest życiem, nadzieją naszą,
Twe miłosierdzie bez granic,
Niech nas grzechy jak chcą tak straszą,
Przy twej obronie to za nic:
Do cię syny Ewy wołają,
Płacząc, wzdychając wygnańcy,
Co wśród nędzy tylko zostają,
Smutni tej ziemi mieszkańcy.

Nie zważając żeśmy skalani,
Krnąbrne, ułomne stworzenia,
Z miłosierdzia na nas o Pani!
Rzuć twe łaskawe spojrzenia:
Czysty owoc czystego łona,
Co winy grzeszników maże,
Daj po śmierci niech go zasłona
Nie kryje, niech się pokaże.

Jezus Pan ten co gładzi winy,
Kiedy skończymy wygnanie,
W szczęśliwości owej jedyny,
Niech się nam zbawieniem stanie:
Zdarz Maryja dobra bez miary,
Wszak tobie cześć niosąc w dani,
Składać będziem dzięki, ofiary,
O święta! o słodka Pani!


PIEŚŃ XV.
Do Najśw. Maryi Panny Łaskawej
w czasie cholery lub pomoru.\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff
  
  \repeat volta 2 {
    \partial 4 \stemDown a8 bes8 | c4 f4 e8 f8 | d4 c4 a8 bes8 | c4 c4 d16 [c16] bes16 [a16] | \break
    \stemUp a4 g4 }
  g8 g8 | g4 a4 g8 a8 | \stemDown c8 [bes8] \stemUp g4 \stemDown a8 bes8 | \break
  c4 c4 d16 [c16] bes16 [a16] | \stemUp a4 g4 \stemDown a8 bes8 | c4 f4 e8 f8 | \break
  d4 c4 a8 bes8 | c4 a4 bes8 \stemUp g8 | g4 f4 \bar "|." s4
}
\addlyrics { \small {
  O Ma -- ry -- ja do -- bro -- tli -- wa, Do cie -- bie głos pod -- no -- si -- my,
  Boś ty nam w_o -- so -- bie Ja -- na, Wów -- czas gdyś pod krzy -- żem sta -- ła,
  Od Sy -- na za Ma -- tkę da -- na, A -- że -- byś nas ra -- to -- wa -- ła.  
}}
\addlyrics { \small {
  Po -- każ nam się li -- to -- ści -- wa,
  Wy -- słu -- chaj o co pro -- si -- my,
}}

O Maryja dobrotliwa,
Do ciebie głos podnosimy,
Pokaż nam się litościwa,
Wysłuchaj o co prosimy,
Boś ty nam w osobie Jana,
Wówczas gdyś pod krzyżem stała,
Od Syna za Matkę dana,
Ażebyś nas ratowała.

Wejrzyj więc matko pociechy,
Na ten padół z wysokości,
A zobacz jak nas za grzechy
Syn twój karze w surowości.

Patrz jak nas ( niszczy cholera,
tu śmierć pożera,
)

W pracy ustają gróbarze,
Tak wiele ludzi umiera,
Nie obejmą ciał cmentarze.

Tyś tylko nasza ochrona,
My acz niegodne twe dziatki,
Tulim się do twego łona,
Jak do ukochanej matki.
Zasłoń nas przed gniewem Syna,
I daj u siebie schronienie,
Aż twa przeważna przyczyna,
Wyjedna nam przebaczenie.

Prawda żeśmy zasłużyli,
Na większe jeszcze karania,
Bośmy zuchwale gwałcili,
Święte jego przykazania,
Lecz odtąd przy łasce jego,
Gdy grzechy łzami zmyjemy,
W drodze żywota nowego,
Wiernie mu służyć będziemy.


PIEŚŃ XVI.\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff

  \stemUp f4 \acciaccatura { g16 [a16] } g4 a4 | \stemDown a4 b!4 c4 \bar "||" c4 d4 c4 | bes8 a8 bes2 | \break
  bes4 c4 bes4 | \stemUp a8 g8 a2 | g4 f4 g4 | \stemDown a4 bes4 c4 | \break
  \stemUp a4 g4 f4 | \stemDown c'4 d4 c4 | bes8 a8 bes2 | bes4 c4 bes4 | \break
  \stemUp a8 g8 a2 | g4 f4 g4 | \stemDown a4 bes4 c4 | \stemUp a4 g4 f4 \fermata \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  Ma -- ri -- a! Ma -- ri -- a Tu lu -- na pul -- chri -- or,
  Tu stel -- lis pu -- ri -- or, Tu so -- le cla -- ri -- or
  Ma -- ria -- a: Te so -- nent o -- mni -- a Lau -- dum
  præ -- co -- ni -- a, Hy -- mni et can -- ti -- ca, Ma -- ri -- a.
}}


Maria! Maria! Tu luna pulchrior, Tu stellis purior,
Tu sole clarior, Maria:
Te sonent omnia Laudum præconia,
Hymni et cantica, Maria.
 
Maria! Maria! Tu cœli gloria, De stirpe regia,
Tu Patris filia, Maria:
Te omne canticum, Collaudat cœlicum,
Melos angelicum, Maria.

Maria! Maria! O castum lilium, Ora convallium,
Pro nobis Filium, Maria:
Sint pura mentibus, Corda clientibus,
Te invocantibus, Maria.

Maria! Maria! Imple formidine, Cor pænitudine,
Amaritudine, Maria:
Cordis contritio, Hæc est perfectio,
Atque refectio, Maria.

Maria! Maria! Hic in exilio, Adsis auxilio,
Cum tuo Filio, Maria:
Inter pericula, Et mortis spicula,
Sonet hæc vocula, Maria.

Maria! Maria! Mater altiſsimi, Sponsa sanctiſsimi,
Thronus celsiſsimi, Maria:
Post tot pericula, Fracta navicula,
Sis nobis portula, Maria.

Maria! Maria! Lingua cum langueat, Ut loqui nequeat,
Cor verbu suppleat, Maria:
In morte optimum, Ad te sit ultimum,
Vitæ suspirium, Maria.


PIEŚŃ XVII.

\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff

  \stemUp f4 \acciaccatura { g16 [a16] } g4 a4 | \stemDown a4 b!4 c4 \bar "||" c4 d4 c4 | bes8 a8 bes2 | \break
  bes4 c4 bes4 | \stemUp a8 g8 a2 | g4 f4 g4 | \stemDown a4 bes4 c4 | \break
  \stemUp a4 g4 f4 | \stemDown c'4 d4 c4 | bes8 a8 bes2 | bes4 c4 bes4 | \break
  \stemUp a8 g8 a2 | g4 f4 g4 | \stemDown a4 bes4 c4 | \stemUp a4 g4 f4 \fermata \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  Ma -- ri -- a! Ma -- ri -- a Tu lu -- na pul -- chri -- or,
  Tu stel -- lis pu -- ri -- or, Tu so -- le cla -- ri -- or
  Ma -- ria -- a: Te so -- nent o -- mni -- a Lau -- dum
  præ -- co -- ni -- a, Hy -- mni et can -- ti -- ca, Ma -- ri -- a.
}}


Maryja! M! Nad księżyc piękniejsza, Nad gwiazdy czyściejsza,
Nad słońce jaśniejsza, Maryja:
Niech brzmią dla uczczenia, Twojego Imienia,
Hymny, słodkie pienia, Maryja.

Maryja! M! Tyś różdżką Jessego, Z rodu królewskiego,
Córkąś najwyższego, Maryja:
Tobie niebo całe, W głosach swych wspaniałe,
Wyśpiewuje chwałę, Maryja.

Maryja! M! W czystości jedyna, Radości przyczyna,
Spraw nam to u Syna, Maryja:
Niechaj go kochamy, Czyste serca mamy,
Którzy cię wzywamy, Maryja.

Maryja! M! Przeraź nam bojaźnią, Dusze z wyobraźnią,
Nad grzechową kaźnią, Maryja:
A serca skruszone, I upokorzone,
Przyjm pod twą obronę, Maryja.
 

Maryja! M! Na tem tu wygnaniu, Bądź pilną w wspieraniu,
Ratunku dawaniu, Maryja:
Między przypadkami, Niebezpieczeństwami,
Przebywaj tu z nami, Maryja.

Maryja! M! Matko najwyższego, Domie najświętszego,
Tronie najmędrszego, Maryja:
Gdy blizka rozbicia, Będzie łódka życia,
Bądź portem przybycia, Maryja.

Maryja! M! Gdy przyjdzie konanie, A język ustanie,
Spraw w sercu wołanie, Maryja:
W ostatniej godzinie, Niechaj z serca płynie,
Jezus i twe Imię, Maryja.


Inna Melodyja do tejże Pieśni.\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
    \stemDown c4 c4 bes4 | a4. bes8 c4 | bes4 bes4 bes4 | \stemUp a8 g8 g2 } \break
  a4 g4 a4 | \stemDown bes4. a8 bes4 | c8 [bes8] \stemUp a4 (g4) | f2. | \break
  \repeat volta 2 {
    g4 g4 a4 \stemDown bes4. a8 bes4 | \stemUp g4 g4 a4 | \stemDown bes4. a8 bes4 | \break
    c4 c4 bes4 | a4. bes8 c4 | f8. (bes,16) \stemUp a4 (g4) | f2. }
}
\addlyrics { \small {
  Ma -- ri -- a, Ma -- ri -- a, a -- ve a -- ma -- bi -- lis,
  Et in -- ef -- fa -- bi -- lis Ma -- ri -- a.
  Tu lu -- na pul -- chri -- or, Tu stel -- lis pu -- ri -- or,
  Tu so -- le cla -- ri -- or, Ma -- ri -- a.
}}
\addlyrics { \small {
  Ma -- ri -- a, Ma -- ri -- a, de -- co -- ra, no -- li -- lis,
}}


Maria, Maria, ave amabilis,
Maria, Maria, decora, nolilis,
Et ineffabilis Maria.
Tu luna pulchrior, Tu stellis purior,
Tu sole clarior, Maria.

Maria, Maria, ave etc.
Te sonent omnia, Laudum præconia,
Hymni et cantica, Maria.

Maria, Maria, ave etc.
Tu cœli gloria, De stirpe regia,
Tu Patris filia, Maria.

Maria, Maria, ave etc.
Te omne canticum, Collaudat cœlicum,
Melos angelicum, Maria.
etc. etc. etc.


Taż sama Pieśń po polsku.

\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
    \stemDown c4 c4 bes4 | a4. bes8 c4 | bes4 bes4 bes4 | \stemUp a8 g8 g2 } \break
  a4 g4 a4 | \stemDown bes4. a8 bes4 | c8 [bes8] \stemUp a4 (g4) | f2. | \break
  \repeat volta 2 {
    g4 g4 a4 \stemDown bes4. a8 bes4 | \stemUp g4 g4 a4 | \stemDown bes4. a8 bes4 | \break
    c4 c4 bes4 | a4. bes8 c4 | f8. (bes,16) \stemUp a4 (g4) | f2. }
}
\addlyrics { \small {
  Ma -- ri -- a, Ma -- ri -- a, a -- ve a -- ma -- bi -- lis,
  Et in -- ef -- fa -- bi -- lis Ma -- ri -- a.
  Tu lu -- na pul -- chri -- or, Tu stel -- lis pu -- ri -- or,
  Tu so -- le cla -- ri -- or, Ma -- ri -- a.
}}
\addlyrics { \small {
  Ma -- ri -- a, Ma -- ri -- a, de -- co -- ra, no -- li -- lis,
}}


Maryja, Maryja, witaj ukochana,
Maryja, Maryja, od Boga wybrana,
Niewypowiedziana Maryja.
Nad księżyc piękniejsza, Nad gwiazdy czyściejsza,
Nad słońce jaśniejsza Maryja.

Maryja, Maryja, witaj i t. d.
Niech brzmią dla uczczenia, Twojego Imienia,
Hymny, słodkie pienia, Maryja.

Maryja, Maryja, witaj i t. d.
Tyś różdżką Jessego, Z rodu królewskiego,
Córkąś najwyższego, Maryja.

Maryja, Maryja, witaj i t. d.
Tobie niebo całe, W głosacb swych wspaniałe,
Wyśpiewuje cbwałę, Maryja.
i t. d. i t. d. i t. d.
Zobacz też


Przypisy

 1. *) Pątnik wyraz dawny, znaczy pielgrzym nabożny.


 
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).