Śpiewnik kościelny/Marsz, marsz me serce

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Marsz, marsz me serce
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie II
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ XIII.
Pieśń Żołnierska o Najśw. M. P.\relative c' {
  \clef tenor
  \key a \minor
  \time 2/2
  \autoBeamOff
  
  \stemDown c4 c8 b8 \stemUp a4 gis4 | \stemDown a4 e'8 \stemUp gis,8 a4 e4 | \break
  \stemDown c'4 c8 b8 \stemUp a4 gis4 | \stemDown a4 e'8 \stemUp gis,8 a4 a4 | \break
  \repeat volta 2 {
    \stemDown c4 c8 d8 e4 c4 | f8 e8 d8 c8 b4 r4 | \break
    a4 a8 b8 c4 a4 | e'8 e8 \stemUp gis,8 \stemDown b8 a4 r4 }
}
\addlyrics { \small {
  Marsz, marsz me ser -- ce, po -- bud -- kę bi -- ją,
  Strze -- laj mo -- dli -- twy, a chwal Ma -- ry -- ją:
  Bo u Ma -- ry -- i je -- steś w_ko -- men -- dzie,
  Nad nią moc -- niej -- szej świat mieć nie bę -- dzie.
}}

Marsz, marsz me serce, pobudkę biją,
Strzelaj modlitwy, a chwal Maryją:
Bo u Maryi jesteś w komendzie,
Nad nią mocniejszej świat mieć nie będzie.

Feldgradron biją stawaj do tropu,
Żadnemu Pani nie da urlopu:
Masz urlop życia nie wiesz jak długo,
Bądźże tej Pannie na wieki sługą.

Stań do parolu, odbierz go śmiało,
Aby na wieki w twem sercu trwało:
Parol jest Jezus, hasło Maryja,
Niech im twe serce na wieki sprzyja.

Wierz artykuły mocno w swej wierze,
Byś powinności pilnował szczerze:
Jak zdradzisz Panią będziesz w areszcie,
Wspomnij o życia swojego reszcie.

Dezerterować od niej nie mogę,
Bo mi uczyni w mem sercu trwogę:
Pamiętaj na to żeś w regimencie,
Że musisz stanąć w każdym momencie.

Już czapstrzyk biją, zamkną Fortecę,
Idź do kwatery wojska człowiecze:
Tam ci należy, tam idź gdzie każą,
Bo jak nie pójdziesz z rangi wymażą.

A przy ostatnim życia momencie,
Wybrańcem Panny bądź w regimencie:
I żebyś poszedł z abszejtem swoim,
Z błogosławieństwem Maryi twojem.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).