Śpiewnik kościelny/Ojcze! modlim się do ciebie

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Ojcze! modlim się do ciebie
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni przygodne
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ XX.
Ojcze nasz\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff

  \stemUp f4 f4 e4 f8 [a8] | a8 [g8] f8 [e8] g8 [f8] f4 | \stemDown a4 a4 g4 a8 [c8] | \break
  c8 [bes8] bes8 [a8] a8 [g8] g4 | \repeat volta 2 { c4 a8 [c8] bes4 g8 [bes8] | a8 [f8] c'8 [a8] a4 g4 | \break
  \stemUp f4 f4 g4 \stemDown a8 [c8] | c8 [a8] bes8 [g8] \stemUp g8 [f8] f4 } s2
}
\addlyrics { \small {
  Oj -- cze! mod -- lim się do cie -- bie, Któ -- ry pa -- nu -- jesz na nie -- bie,
  A o -- pie -- ką twą na zie -- mi, Two -- je się dzie -- ci cie -- szy -- my.
}}

Ojcze! modlim się do ciebie,
Który panujesz na niebie,
A opieką twą na ziemi,
Twoje się dzieci cieszymy.

Święć się Imie twoje Panie!
Niech twa wola nie ustanie:
Niech oddajem twej wielkości,
Hołd na ziemi i w wieczności.

Niech twe Królestwo przychodzi,
Gdzie się prawda z cnotą rodzi;
Które syn twój wybudował,
Aby nam niebo zgotował.

Niechaj twoja wola będzie,
Na niebie, ziemi i wszędzie;
Byśmy cię czcili jedynie,
Jak Święci w górnej krainie.

Daj nam - nie chcem kupy złota,
Przy którem szwankuje cnota;
Ach! gdy ciśnie nas potrzeba,
Daj spokojności i chleba.

Jeśli kiedy zgrzeszym Panie!
Przepuść nasze obłąkanie;
I my ku tobie z miłości,
Odpuszczamy innym złości.

Niech nas do złego nie zmusi
Zwodnicza zbrodnia, gdy kusi;

A przez wieczności nadzieję,
Niech moc jej sideł słabieje.

Wybaw nas Ojcze od złego,
Co prawość serca naszego
Razi, co smutkiem nas truje,
I wieczną rozpacz gotuje.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).