Śpiewnik kościelny/O! który jesteś w niebie, Boże Ojcze Panie

\

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł O! który jesteś w niebie, Boże Ojcze Panie
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni przygodne
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ XIX.
Ojcze nasz, czyli Modlitwa Pańska wierszem; która w czasie Mszy ś. czytanej, może być kilka razy odśpiewana.\relative c {
  \clef tenor
  \key c \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff
  
  \stemUp \partial 4
  e8 [f8] | g4. g8 g8 [c8] b8 [a8] | a8 [g8] g2 \stemDown c8 e8 | e8 [d8] f8 [d8] c4 [b4] | \break
  c2 r4 \stemUp e,8 [f8] | g4 g4 g8 [c8] b8 [a8] | a8 [g8] g4 \stemDown c4. \stemUp g8 | \break
  a4 (g4) f4 (e4) | e8 [d8] d4 r4 d8 [g8] | g8 [fis8] fis8 [a8] a8 [g8] g8 [b8] | \break
  b8 [a8] \stemDown c2 a8 [c8] | b8 [d8] e16 [c16 a8] \stemUp g4 fis4 | g4 g4 r4 e8 [f8] | \break
  g4. g8 g8 [c8] b8 [a8] | a8 [g8] g2 \stemDown c8 e8 | e8 [d8] f8 [d8] c4 (b4) | \break
  c2 r4 \stemUp e,8 [f8] | g4 g4 g8 [c8] b8 [a8] | a8 [g8] g4 \stemDown c4. \stemUp g8 | \break
  a4 (g4) f4 (e4) | e8 [d8] d4 r4 d8 [g8] | g8 [fis8] fis8 [a8] a8 [g8] g8 [b8] | \break
  b8 [a8] \stemDown c2 a8 [c8] | b8 [d8] e16 [c16 a8] \stemUp g4 fis4 | g4 g4 r4 e8 [f8] | \break
  g4 g4 g8 [c8] b8 [a8] | a8 [g8] g2 \stemDown c8 \stemUp g8 | \stemDown a8 [b8] c8 [d8] c4 (b4) | \break
  c2 r4 \stemUp e,8 [f8] | g4 g4 g8 [c8] b8 [a8] | a8 [g8] g2 \stemDown c8 \stemUp g8 | \break
  \stemDown a8 [b8] c8 [d8] c4 (b4) | c2 r4 \bar "|." s4
}
\addlyrics { \small {
  O! któ -- ry je -- steś w_nie -- bie, Bo -- że Oj -- cze Pa -- nie;
  Niech świat twe I -- mie świę -- ci, zna twe pa -- no -- wa -- nie.
  Niech się twa wo -- la dzie -- je, w_nie -- bie i_ _ na zie -- mi,
  O -- patrz nas dzi -- siaj chle -- bem i da -- ra -- mi twe -- mi,
  Któ -- re po -- wsze -- dni z_rąk twych hoj -- nie od -- bie -- ra -- my,
  A ja -- ko wi -- no -- waj -- com na -- szym prze_ _ -- ba -- cza -- my,
  Tak też racz nam win na -- szych prze -- ba -- cze -- nie spra -- wić,
  U -- strzedz wszel -- kiej po -- ku -- sy, i od złe -- go zba -- wić.
}}

O! który jesteś w niebie, Boże Ojcze Panie,
Niech świat twe Imie święci, zna twe panowanie.
Niech się twa wola dzieje, w niebie i na ziemi,
Opatrz nas dzisiaj chlebem i darami twemi,
Które po wsze dni z rąk twych hojnie odbieramy,
A jako winowajcom naszym przebaczamy,
Tak też racz nam win naszych przebaczenie sprawić,
Ustrzedz wszelkiej pokusy, i od złego zbawić.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).