Śpiewnik kościelny/Rzućmy się wszyscy społem

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Rzućmy się wszyscy społem
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni na Boże Ciało
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ V.\relative c' {
  \clef tenor
  \key c \major
  \time 3/2
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
   \stemDown c2 b2 c2 | \stemUp a4. g8 f2 e2 }
  \repeat volta 2 {
   \stemDown b'4 c4 d2 d2 | \break
   c4 d4 e2 e2 | b4 c4 d2 d2 | c4 d4 e2 e2 | \break
   f4 d4 c2 b2 | c1 r2 } | s1 s2 
}
\addlyrics { \small {
  Rzuć -- my się wszy -- scy spo -- łem,
  Da -- jąc po -- kłon Naj -- wyż -- sze -- mu,
  W_Sa -- kra -- men -- cie u -- kry -- te -- mu,
  Bo -- gu na -- sze -- mu.
}}
\addlyrics { \small {
  U -- derz -- my w_zie -- mię czo -- łem;
}}


Rzućmy się wszyscy społem,
Uderzmy w ziemię czołem;
Dając pokłon Najwyższemu,
W Sakramencie ukrytemu,
Bogu naszemu.

Wszak pod utratą nieba,
Wierzyć każdemu trzeba:
Że pod temi przymiotami
Chleba, wina, jest Bóg z nami,
Choć utajony.

A jeśli kto nie wierzy,
Ma z ostatniej wieczerzy
Jasny dowód, co się stało:
Że wino w krew, a chleb w ciało,
Bóg swe przemienił.

I tę moc dał Kapłanom:
Nie Królom ani Panom;

Aby oni poświęcali,
I nam grzesznym rozdawali,
Ciało, krew Pańską.

O jaka to moc wielka!
Niech uzna dusza wszelka:
Że to Kapłan słowem sprawi,
Iż się Chrystus zaraz stawi,
Z nieba na ołtarz.

Oto tu obecnego,
Mamy Boga naszego,
Który stanął w tym momencie,
W przenajświętszym Sakramencie,
Na tym ołtarzu.

Nuż Królowie i Pany,
I wszystkie ludzi stany,
Upadajcie na kolana,
Uznawajcie swego Pana,
I Zbawiciela.

Oto tu Aniołowie,
Z nieba święci duchowie,
Panu swemu assystują,
Jego godność adorują,
Choć niewidomi.

Więc i my się korzymy,
Dzięki Panu czynimy:
Niech ci za twą łaskę Panie,
Chwała w niebie nie ustanie,
Na wieki wieków.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).