Biblia Gdańska/List Ś. Pawła Apostoła do Tymoteusza wtóry 4


Biblia Gdańska - Nowy Testament - List Ś. Pawła Apostoła do Tymoteusza wtóry

1 - 2 - 3 - 4


ROZDZIAŁ IV.


I. Obowięzuie Tymoteusza do tego, aby pilnie Ewangielią opowiadał 1 — 5. II. Dał mu znać o bliskiéy śmierci swoiéy 6. III. ale tak, iż pewien był, że się iako zwyciężca do chwalebnéy korony śpieszy 7 — 22.
Ia tedy oświadczam się przed Bogiem i Panem Iezusem Chrystusem, który ma sądzić żywe i umarłe w sławném przyiściu swoiém i królestwie swoiém:
2. Każ słowo Boże, nalegay w czas albo nie wczas, strofuy, grom i napominay ze wszelką cierpliwością i nauką.
3. Albowiem przyidzie czas, gdy zdrowéy nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości zgromadzą sobie sami nauczyciele, maiąc świerzbiące uszy,
4. A odwrócą uszy od prawdy, a ku baśniom ie obrócą.
5. Ale ty bądź czułym we wszystkiém, cierp złe, wykonyway uczynek Kaznodziei, usługowania twego zupełnie dowodź.
II. 6. Albowiem ia iuż bywam[1] ofiarowany, a czas rozwiązania mego nadchodzi.
III. 7. Dobrym bóy boiował, biegem[2] wykonał, wiarem zachował;
8. Zatym odłożona mi iest korona[3] sprawiedliwości, którą mi odda w on dzień Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali sławne przyiście iego.
9. Staray się, abyś do mnie przyszedł rychło.
10. Albowiem Demas mię opuścił, umiłowawszy ten świat i poszedł do Tessaloniki, Krescens do Galacyi, Tytus do Dalmacyi;
11. Sam tylko Łukasz[4] ze mną iest. Marka[5] wziąwszy, przywiedź z sobą; bo mi iest bardzo pożyteczny ku posłudze.
12. A Tychikam posłał do Efezu.[6]
13. Opończą, którąm zostawił w Troadzie u Karpusa, gdy przyidziesz, przynieś z sobą, i Księgi, zwłaszcza membrany.
14. Aleksander[7] kotlarz wiele mi złego wyrządził; niech mu Pan odda według uczynków iego.
15. Którego i ty się strzeż; albowiem się bardzo sprzeciwił słowom naszym.
16. W pierwszéy obronie moiéy żaden przy mnie nie stał, ale mię wszyscy opuścili; niech im to nie będzie przyczytano.
17. Ale Pan przy mnie stał i umocnił mię, aby przez mię zupełnie utwierdzone było kazanie, a iżby ie słyszeli wszyscy Poganie, i byłem wyrwany z paszczęki lwiéy.
18. A wyrwie mię Pan z każdego uczynku złego, i zachowa do królestwa swego niebieskiego; któremu chwała na wieki wieków. Amen.
19. Pozdrów Pryszkę, i Akwilę, i dom[8] Onezyforów.
20. Erastus został w Koryncie, a Trofimam zostawił w Milecie chorego.
21. Staray się, abyś przyszedł przed zimą. Pozdrawia cię Eybulus, i Pudens, i Linus, i Klaudya, i bracia wszyscy.
22. Pan Iezus Chrystus niech będzie z duchem[9] twoim. Łaska Boża niech będzie z wami. Amen.

 List Ś. Pawła Apostoła do Tymoteusza wtóry 3 List Ś. Pawła Apostoła do Tymoteusza wtóry 4 List Świętego Pawła Apostoła do Tytusa