Biblia Wujka (1923)/Drugi List do Tymoteusza 3


Poniżej znajduje się Drugi List do Tymoteusza podzielony na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.


ROZDZIAŁ III.
Opowiada ostatnie wieki, i odszczepieńce rozmaite od wiary, których mu się każe strzedz przykładem swym.

A wiedz to, iż w ostatnie dni nastaną czasy niebezpieczne. [1]

Będą ludzie sami siebie miłujący, chciwi, hardzi, pyszni, bluźnierze, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, złośnicy,

Bez miłości przyrodzonéj, bez pokoju, potwarcy, niepowściągliwi, nieskromni, bez dobrotliwości,

Zdrajcy, uporni, nadęci, i rozkoszy więcéj miłujący niźli Boga:

Mając wprawdzie pozór pobożności, lecz się mocy jéj zapierający. I tych się chroń.

6. Albowiem z tych są, którzy wrywają się w domy, i poimane wiodą niewiastki grzechami obciążone, które się dają uwieść rozmaitym pożądliwościom:

Zawsze się uczące, a nigdy ku wiadomości prawdy nie przychodzące.

A jako Iannes i Mambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak i ci się sprzeciwiają prawdzie, ludzie rozumu skażonego, odrzuceni z strony wiary. [2]

Aleć więcéj nie wskurają; albowiem ich szaleństwo jawne będzie wszystkim, jako i onych było.

10 Lecz ty dostąpiłeś mojéj nauki, ćwiczenia, przedsięwzięcia, wiary, wytrwania, miłości, cierpliwości,

11 Prześladowania, ucisków, jakie mię potkały w Antyochii, w Ikonii i w Listrach, jakiem prześladowania podejmował; a ze wszystkich mię Pan wyrwał.

12 I wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, prześladowanie będą cierpieć.

13 A źli ludzie i zwodnicy pomnożą się w gorsze, błądząc i w błąd wwodząc.

14 Lecz ty trwaj w tem, czegoś się nauczył, i zwierzonoć się, wiedząc, od kogoś się nauczył,

15 A iż z dzieciństwa umiesz Pisma święte, które cię mogą wyćwiczyć ku zbawieniu, przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie.

16 Wszelkie Pismo od Boga natchnione, jest pożyteczne ku nauczaniu, ku strofowaniu, ku naprawieniu, ku ćwiczeniu w sprawiedliwości, [3]

17 Aby człowiek Boży był doskonały, ku wszelkiéj sprawie dobréj wyćwiczony.

Przypisy

  1. 1.Tim. 4, 1. 2.Król. 3. 5. (  Przypis nieadekwatny, prawdopodobnie błąd) Jud. 18.
  2. Exod. 7, 11. 22.
  3. 2.Piotr. 1, 20.