Jezusa narodzonego wszyscy (1904)

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Jezusa narodzonego wszyscy
Pochodzenie Kantyczki. Kolędy i pastorałki w czasie Świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane z dodatkiem pieśni przygodnych w ciągu roku używanych
Redaktor Karol Miarka
Wydawca Karol Miarka
Data wyd. 1904
Miejsce wyd. Mikołów — Warszawa
Źródło Skany na Commons
Inne Cały dział II
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron
PIEŚŃ  68.

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\new Staff { \clef "violin" \key g \major \tempo \markup { \small "Miernie." } \time 2/4 \autoBeamOff \relative g' { g8 g a a | b b d8. c16 | b8 b a a | g4 r | g8 g a a | b b d8. c16 | b8 b a a | g4 r \repeat volta 2 { g8 g fis4^> | g8 b a4^> | g8 g fis4^> | g8 b a4^> | } \alternative { { d8. c16 a8 b | g4 r \bar ":|." } { d'8. c16 b8 a | g4 r \bar "|." } } } }
  \addlyrics { \small Je -- zu -- sa na -- ro -- dzo -- ne -- go wszy -- scy wi -- taj -- my, Je -- mu da -- ry po ko -- lę -- dzie wza -- jem od -- daj -- my. Od -- daj -- my we -- so -- ło, skła -- niaj -- my swe czo -- ło, Pa -- nu na -- sze -- mu Pa -- nu na -- sze -- mu. } }

Jezusa narodzonego wszyscy witajmy, * Jemu dary po kolędzie wzajem oddajmy. * Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, * Panu naszemu.

Oddajmy za złoto wiarę, czyniąc wyznanie, * Że to Bóg i człowiek prawy leży na sianie; * Oddajmy itd.

Oddajmy też za kadzidło Panu nadzieję, * Że Go będziem witać w niebie, mówiąc to śmiele. * Oddajmy itd.

Oddajmy za mirrę miłość, że Go serdecznie * Nad wszystko kochamy, i kochać będziem wiecznie. * Oddajmy itd.

Przyjmij Jezu po kolędzie te nasze dary, * Odbierz Sobie serca, dusze, za Swe ofiary, * Byśmy Cię samego * Kochali, jak swego * Stwórcę na niebie.

.[1]

Przypisy

  1.   Tekst pieśni przypisywany jest Stefanowi Bortkiewiczowi, muzyka: ks. Franciszek Walczyński.


 
Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: anonimowy, Karol Miarka (syn).