Pastorałki i kolędy/W Betleem sławnem

KOLĘDA 98.


\relative c {
\clef tenor
\key f \major
\time 3/4
\autoBeamOff

\stemUp f4 f8 g a f |
 g4 g8 a \stemDown bes \stemUp g |
f8 e d4 g8[ f] | e8[ d] c2 | f4 f8 g a f |

g4 g8 a \stemDown bes \stemUp g |
 f8 e d4 \stemDown bes' |
 \stemUp g8[ e] f2 \bar "|:"
\stemDown c'4 bes a | a8[ bes] c bes c a | bes4 a \stemUp g |

g8[ a] \stemDown bes a bes \stemUp g | f8 e d4 \stemDown bes' | \stemUp g8[ e] f2 \bar ":|"
}
\addlyrics { \small {
W_Be -- tle -- em sła -- wnem, w_cza -- sie nie da -- wnym,
Ku -- ba bra -- cie mi -- ły
Gdym w_bu -- dzie sie -- dział, 
A -- nioł po -- wie -- dział: Cu -- da się zja -- wi -- ły;
I in -- nych A -- nio -- łów si -- ła,
Że Pan -- na Sy -- na po -- wi -- ła, 
We -- so -- ło gło -- si -- li.
} }W Betleem sławnem, w czasie nie dawnym,
Kuba bracie miły
Gdym w budzie siedział,
Anioł powiedział: Cuda się zjawiły;
I innych Aniołów siła,
Że Panna Syna powiła,
Wesoło głosili.

Śpiewali sobie, leży we żłobie,
W pieluszki powity,
Pan nieba, ziemi, na gołem sianie,
W stajni pospolitej:
A co najdziwniejsze rzeczy,
Iże w naturze człowieczej,
Wielki Bóg zakryty.

Pójdę ja wprzódy, do naszej trzody,
I wezmę koźlątko,
A ty Michale, biegaj po wale,
I uchwyć kurczątko:
Ty Wojtalu weź skrzypeczki,
A Ty Wachu multaneczki[1],
Ucieszcie dzieciątko.

Idźcież do Życha, by wziął jędyka,
I żeby się kwapił,
Maciek zwierzyny dla tej dzieciny,
Aby co ułapił:
A dla Józefa starego
Trzeba wziąść winka dobrego,
By się dziaduś napił.

Oddawszy chwałę i dary małe,
Skoczno mu zagrali,
Cieszyli tego Pana nowego,
I w taniec się brali:
A gdy Wojtal zagrał z góry,
To ledwie wszyscy ze skóry,
Nie wyskakiwali.

Jedni mu grali, drudzy śpiewali,
Przy takiej ochocie,
Wach na oboi, Grześ skrzypce stroi,
A Stach na fagocie:
Panna woła dalej, dalej,
Ażeśmy się dziwowali,
Tak wielkiej ochocie.

Wziął Sobek Stasza, Walek Tomaszka,
Widząc Pańską łaskę,
Dla fantazyi, w tej kompaii,
Dał Jan wina flaszkę:
A że Jędrzej nie miał pary,
Tańcował z nim Józef stary,
Wziąwszy w rękę laskę.


Przypisy

  1.   multanki - piszczałki drewniano-skórzane Fletnia Pana


 
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).