SJP:POCZET PISM POLSKICH, W SŁOWNIKU PRZYTACZANYCH

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł POCZET PISM POLSKICH, W SŁOWNIKU PRZYTACZANYCH
Pochodzenie Słownik języka polskiego
POCZET PISM POLSKICH, W SŁOWNIKU PRZYTACZANYCH.


A. KCH. Andrzéy czyli Jędrzéy Kochanowski[1], tłumacz Eneidy Wirgiliusza, ktora się cytuie z edvryi Polskiego Wirgiliusza przez Zduskiero wydaney. 1754. Warsz. 4. BIEL. Kronika Polska; z Zbioru dzieiopisów Polskich, w 4 tornach. w Warsz. 1767. fot.
- seym niewieści. 1595. 4. Krak. wiersz.
- sen majowy 1590. 4. wrersz.
AIGN. CEG. Aignera Cegielnia. BIELAW. Myśliwiec. 1595. 4. wiersz Gotsk. druk. p. Tomasza Bielawskiego.
A. CZTR ob. Czartoryski. BIES. Biesiady rozkoszne Baltyzera. 4. wiersz Gotsk. druk. sine anno.
ALB. - Wyprawa plebańska Albertusa. Krak. 1696. 4. wiersz Gotsk. druk.
ALBERTUS z woyny. 1596. 4. id.
BIRK. X. Dominik. Birkowskiego kazania Niedzielne. 1623. f.
- żywot S. Dominika. 4. w Krakowie. 1626. 4.
- exorbitancye Ruskie. 4. 1633.
- Kawaler Maltański Srzedziński. 4. w Krakowie, 1623.
- Kazania obozowe. 4. 1623.
- Książe Krzysztof Zbaraski. 4. w Krakowie, 1627.
- o exorbitancyach. 4. w Warsz. 1632.
- głos krwi Jozafata Koncewicza. 4. w Krak. 1629.
- Krzyż Kawalorski. 4. w Warsz. 1625.
- Stefan Chmielecki. 4. 1632. w Warsz.
- Kwiaty koron niebieskich. 4. w Krak. 1633.
- Jan Karol Chodkiewicz. 4. 1627.
- na pogrzebie Skargi. 4. w Krak. 1613.
- Jozue za kolędę dany. 4. 1613.
- Syn koronny. 4. W Krak. 1613.
- podziękowanie za uspokoienie z Cesarz. Tureck. 4. 1621. w Krak.
- Kantymir Basza. 4. w Warsz. 1624. (wszystko to są pojedyncze kazania przygodne, dla stylu, a czasem nawet i dla rzeczy objętych ważne).
ALBERTR. X. Bisk. Albertrand. dzieie Rzymskie.
- rozprawy; z Zabaw przyj. i pożyt.
- mowy; z rocznika Towarz. Prz. N.
ALG. Algiebra Narodowa (X. Gawrońskiego).
ANAKR. Anakreon Polski. w Warsz. 1774. p. Naruszewicza.
ARCH. Archelia, t. i. nauka o strzelbie. w Lesznie 1643. fol. Z Niemieck. przełoż. p. Jana Dekana.
ARYT. Arytmetyka Narodowa (X. Gawrońskiego).
AUSZP. Historya o jedenastu tysiącach dziewic. 1674. 4. p. X. Kaz. Auszpurgera, wiersz, Gotsk. dr.
A. ZAM. Zbiór praw sądowych, p. Andrzeja Zamoyskiego[2]. w Warsz 1778. fol.
BACH. Mąż doskonały Epikteta, wiersz. 1652. Krak. przez Bachowskiego.
BALD. Balde sen żywota ludzkiego, wiersz Drużbickiego[3], cf. Libicki.
BALS. X. Balsama kazania niedzielne, świętalne, przygodne. BŁAŻ. - Marcina Błażewskiego tłumacz rokoszowy. 1607. 4. wiersz.
- Eneasz. 16o6. wiersz. 4.
BANIAL. Banialuka, wiersz wydany w zbiórze pod tytulem: Antypasty małżenskie. Krak. 1736. BOGSŁ. Henryk VI, komed. Woyc. Bogusławskiege[4].
- z Teatru u Dufoura wydan.
BARDZ. Odrodzona w oycz. ięz. Farsalia; Tłumaczenie Lukana przez Bardzińskiego. w Oliwie 1691. fol. wierszem.
- Seneki tragedye 1696. 8. wierszem. w Toruniu.
- Boecyusz. wierszem i prozą. 8. w Toruniu 1694. 8.
- Lucyan o podagrze. 4.
BOH. Djabeł w swoiéy postaci Jana Bohomulca.
- prognostyk.
- Komedye Franciszka Bohomulca[5].
- życie Jana Zamoyskiego. w Warsz. 1775.
- - Jerz. Ossolińsk. w Warsz. 1777. 2 Voll. 8vo.
BAZ. Historya o srogiem prześladowaniu kościołów. 1567. fol. Gotsk. druk. p. Cypryana Bazylika[6].
- tegoż żywot Skanderbeka. fol. Gotsk. druk.
- ob. Modrzewsk. Rzplta.
BOT. NAR. Botanika dla szkół narodowych (Czempińskiego). w Warsz. 1785. 8.
BER. DEK. Dekret abo wyrok Astrologski przez Bernata z Krak. 1605. 4. BRATK. Daniel Bratkowski świat po części przeyrzany. 1697. 4. wiersz.
BIBL. GD. Biblia Luterska, wydana w Gdańsku 1632. 8.[7] BRUD. X. Zygm. Brudeckiego cztery rzeczy człowieka ostateczne; z Radera. 1648. wiersz.
BIAŁ. X. Marc. Białobrzeskiego[8], bisk. Kamien., Postylla. 1581. fol. Gotfk. druk.
- tegoż katechizm. 1567. 4.
BRZOST. Du Hamel duch gospodarstwa przez Brzostowskiego. 8. 2 Voll.
BIAŁOB. Białobockiego odmiana sfery Kozackiéy. 1653. 4. wiersz.
- Klar męstwa Wiśnowieckiego. 1649.
- Hymny. 1648.
- Zegar. 1661. 4.
- Pogoda iasna oyczyzny. 1650.
- Brat Tatar. 1652. 4.
BRROZ. X. Walent. z Brzozowa Kancyonał, z Czesk. przełożony. 1554. w Królewcu. fol.
BIEL. Marcina Bielskiego[9] Kronika Swiata. 1564. fol.
- minieysza. in 4to.
BUDN. Bieniasza Budnego Cycero o starości, przyjaźni i t. d.
- Krotkie a węzłowate powieści, apophtegmata.
- Szymona Budnego bibliia, w druk. Kawieczyńskiego, 1572. 4.
BUD. WIEY. Budownictwo wiéyskie (X. Switkowskiego). w Warsz. 1782. 8.

BURL. Burleszki albo żarty dla poczciwych komanów. 1649. 4. wiersz. Got. dr.
BZOW. X. Abrama Bzowskiego (Bzowiusza) rożaniec. 4. Gotsk. dr.
CALL. Callitectonica, o architekturze, po łac., z Polsk. dykc. fol. Posn. S. J. 1678.
CEN. Cena pieniędzy, iaka bydź ma. 1631. 4.
CEREM. Ceremonie kościoła Rzymskiego. 2 tomiki. 8.
CHEŁCH. Henryk Chełchowski, bóg oczłowieczony. 1644. 4. wiersz.
CHMIEL. X. Chmielowskiego Ateny. 4 Voll. 4.
CHOD. GES. X. Chodaniego tłumaczenie sielanek Gesnera. w. Krak. 8. wiersz.
CHODK. KOST. Stanisław Kostka, wiersz X. Chodkiewicza. 4.
CHODK. Manuskrypt Chodkiewicza o woynie Moskiewskiéy
CHROŚC. Woyc. Chrościńskiego Job cierpiący. w. Warsz. 1704. 4. wiersz.
– Zbiór krótki duchownych zabaw.
– Pharsalia Lukana. 1690. w Oliwie. fol. b) kontynuacya. 1693 fol.
– Owidyuszowe rozmowy listowne. 1753. 4.
CHRZYSZT. Mikołaia Chrzysztoporskiego Niniwe. wiersz. 1572. 4.
CN. Cnapius, Knapski, thesaurus. w Krak. 1641. fol.
– Synonyme ed. Kołłacz. Vars. 1780. 4.
– Adagia. Cracov. 1632. 4.
COMP. MED. Compendium Medicum, t. i. Krotkie zebranie chorób. 1767. Częstoch. 8.
CRESCENCYUSZ księgi o gospodarstwie 1549. fol. tłumacz. Trzecieskiego.
CYANK. X. A. Cyankiewicza Logika. 1784. 8. w Krak.
CZACK. Tadeusz Czacki ; notatki w rękopismie udzielone
– o Litewskich i Polskich prawach. w Warsz. 1801. 4. 2 Voll.
– o dziesięcinach
CZAHR. Ad. Czahrowskiego treny. 1588. wiersz.
CZART. J. O. Xcis Adama Czartoryskiego notatki w manuskrypcie mi udzielone.
– panna na wydaniu, Komedya
– Kawa, Komedya.
CZECH. Marcina Czechowica nowy testament, 1577. 4.
CZERW. Czerwiakowskiego narzędzia cyrulickie. w. Krak. 8.
– o szlachetności chirurgii. 4.
CZIACH. Cziachowski o przypadkach białychgłów brzemiennych. w. Krak. 4. Gotsk. dr.
DAMBR. X. Dambrowskiego Kazania. w. Lipsku. 4.
DAR. X. Jana Kaz. Darowskiego. lot gołębicy. Kalisz. 1665. 8. wiersz.
DMOCH. Franc. Dmochowskiego sąd ostateczny. w. Warsz. 1785. 8.
– sztuka rymotwórcza. w. Warsz. 1788. 8.
– Jliada Homera.
DOW/ Dowód iasnéy szkody z cudzoziemskich pieniędzy. 1645. 4.
DUB. Dubińskiego prawa miasta Wilna. 1788. fol. w. Wiln.
DUDZ. Dudz[i]ński zbiór rzeczy potrzebniéyszych do wydoskonalenia ięzyka. w Wil. 1776. 8.
DUNCZ. X. Stanisł. Duńczewskiego herbarz. 2 Voll. fol.
– o starostwach
DWOR. Co nowego, abo dwor, p. Trzyprztyckiego. 4. dr. Gotsk.
DYAR. Dyariyusz Grodzień. seymu 1784. fol. w. Warsz. 1785.
DYKC. MED. Dykcyonarz powszechny Medyki, Chirurgii i t. d. 1788. 8. 9 Voll.
DYKC. G. Dykcyonarz Geograficzny. 1782. 3 Voll. 8.
DZWON. Jana Dzwonkowskiego statut, artykuły, iak sądzić łotry i kuglarze. 4. wiersz. Gotsk. dr.
ERAZ. Erazma Roterdama dworstwo obyczaiów. 1674. 8. Gotsk. dr.
– księgi, które zowią ięzyk. Gotsk. dr. 8. w Krak.
ERN. Ernesti słownik Niemiecko-Polski. 8.
EYSS. Eyssymont wierszyki moralne.
– z zabaw przyjemn. i pożyt.
– tłumacz. wierszów łac. Konarskiego. EX. Examen weryfikacyi. 4to. dr. Gotsk. cf. Weryfikac.
FALISS. Falissowsk. tłumacz. Florusa dzieiów Rzymskich. przedrukowany w Wiln. 1790. 8.
FARN. Farnovius o fałszywéy wierze. 4. dr. Gotsk.
FARR. Farrago Juris Joan. Cervi Tucholiensis. 8. na końcu z słowniczkiem terminologii prawnéy.
FORS. Forsyth choroby drzew. w. Warsz. 1791. 8.
FR., FRED. Fredra przysłowia. w Warsz. 1769. 8.
FUND. Fundamenta wiary. 4to. druk Gotsk.
FUR. Stefana Furmana astrosphiczne uważanie powietrza. Gdańsk. 1664. 4.
GALAT. Galatowskiego alphabet heretyków. 4.
GALL. CYW. Ustawy Cywilne dla Gallicyi zachodniéy. 1797. 8.
GAW. Gawińskiego sielanki, z wydania Sielanek Polsk. p. Grölla. 8.
– treny na śmierć Xięskiego. 4.
GAZ. Gazeta Narodowa i obca. w Warsz. 4. maj. 1791.
– Gazeta rządowa. 1794.
– Gazeta Krakowska.
– Gazeta Warszawska.
GĘB. X. Jakóba Gębickiego hymny. w Gdańsku. 1619. 8.
GEMM. Gemmae Latinae, przysłowia Jgnatii a S. Stanislao (Zawadzki). 1720. Vas. 8.
GEOM. Geometrya narodowa l’ Huiliera p. X. Gawrońsk. 2 Voll. 8. w Krak. 1785.
GIŁ. X. Giłowskiego wykład katechizmu. 4to. dr. Gotsk.
– Postylla czyli kazania, składaiące czwartą część Postylli Grzegorza z Zarnowca. fol.
GLEIZ. Gleizowny pierwiastki, we Lwowie. wiersze. 8.
GLICZ. Erasm. Gliczner oracya Jsocratis. fol.
– książki o wychowaniu dzieci. 8. druk. Gotsk.
GOL. X. Golański o wymowie i poezyi. 8. w Wiln. 1788.
GORN. Łukasza Górnickiego dworzanin. 4to,Gotsk. druk., toż in 8vo, 2 tomiki, w Warsz.
– Seneka o dobrodziéystwach, 4to druk. Gotsk.
– o elekcyi, wolności i t. d. rozmowa, czyli Włoch. 4.
– dzieie. 4. w Warsz. 1754
CORN. Demon Socratis. 4. 1624.
– Barklaiusza paraenaesis.
GĄS. ZW. Gąsiewſkiego zwierciadło, nikomu nie pochlebiaiące. 1695. 4.
GOSŁ. Stanisława Gosławſkiego caſtus Joseph.
– Ad. G Gosławſki odpowiedź na obronę kazania Skargi przez Oſtrowſk.
GOSTK. Goſtkowſkiego góry złote. 1262, 4.
GOSTOM. EK. Goſtomſkiego ekonomia. 1644. fol. druk. Gotſk.
GROCH. Stanisława Grochowſkiego wiersze, 4, w Krakow. 1608.
– Niebieſkie zabawy, tłumacz: Tomasza a Kempis. Krak. 1611. 4.
GRODW. Grodwagnera;; dyſkurs o cenie pieniędzy, 1631. 4.
GROICK. Groickiego obrona sierot, 4to. druk. Gotſk. cf. Saxon.
GRZĘPSL. Grzępſki geometrya 1566. druk. Gotſk. w Krak.
GWAGN. Gwagnina kronika, tłumaczenia Paszkowſkiego; z zbioru dzieiopisów Warsz. fol.
HAUR. Haura ſkład abo ſkarbiec ekonomii; edyc. trzecia; w Krak. 1693. fol.
– ekonomia generalna. ib. fol.
HERE. Herburta ſtatut Polſki. fol. druk. Gotſk.
– główne o wierze artykuły. 4to.
HIPP. Hippika, nauka o koniach. fol. p. Moniwida na Doroſtaiach. w Krakowie.
HOR. Horacyusza pieśni, tłumaczenia różnych, w Warsz. 1773. 8. 2 Voll. p. Naruszewicza. cf. Libick., Petryc., Korytyńſk.
– Horacyusza satyry. Viln. 1784. 8.
HRBST. Herbeſta odpowiedź.
– nauka.
– lekarſtwo (pisma teologiczne).
HUB. Hube wſtęp do fizyki. w Krak. 1788. 8.
– Fizyka.
HUL. OW. Hulewicza Owidyuszowe elegie. 8 min. wiersz.
JABŁ. Xcia Jana Jabłonowskiego Telemak. 1726. f. wiersz. w Sandom.
– Ezop. 1731. 8. w Lipſku.
– pamiętne uprowadzenie z Bukowiny. 1745. 4. wiersz.
– Eſter, Judyt, Zuzanna; 4. 1747. wiersz.
Joz. Alex. Xże Jabłonowſki, Oſtaſi. fol.
– Heraldyka. 4. we Lwowie 1742. 4.
– dzieiopis ſtarożytny z Rollina, 4.
JAG. J. J. Jagodyńſkiego wybawienie Rugiera. Krakow. 1628. 4.
– Grosz. Krak. 1705. 4.
– pieśni Katolickie. w Krak. 1695. 4.
JAK. Woyciecha Jakubowſkiego bayki Ezopowe. 1774. 8. w Warsz.
– z Zabaw przyj. i pożyteczn.
Józef Jakubowſki krótki zbiór hiſtoryi Greckiéy.
– – nauka Matematyki. 8.
– nauka Artylleryi. 8.
JANUSZ. Januszowſkiego nauka umierania.
– wzór Rzplitéy rządnéy.
– Bessaryon, o pochodzeniu ducha S.
– poselſtwo Węgierſkich posłów.
– Malaspiny oracya o Lidze.
JANUSZ. Orzechowſkiego Oksza na Turki.
Nowy Charakter Polſki ob. Nowy Charakt.
– Statut. fol. (cf. Podworzecki).
JER. ZB. Jerozolimy Zburzenie (Leonarta z Urzędowa). przedruk. koszt. Karakiewicza.
JEZ. WYR. X. Jezierskiego wyrazy. 8.
JEŻ. Władysł. Stan. Jeżowskiego Ekonomia wierszem. 4. w Krak. 1648.
J. KCHAN. Jana Kochanowskiego dzieła, w Krak. 1639. 4.
– Psałterz. w Krak. 1629. 4.
– Fraszki. w Krak. 1639. 4.
– Fragmenta. ib. eod.
INSTK. C. L. Inſtruktarz Celny Litewſki.
JUNDZ. X. Jundziłła opisanie roślin w W. X. Lit. 1791. 8.
– początki botaniki. w Warsz. 1805. 8. 2 Voll.
JURK. Jana Jurkowskiego chorągiew Wandalinowa. 1607. 4.
– Lutnia na wesele Zygm III.
JUROW. Jurowiusz pogrzeb Mikołaia Paca 1595. wiersz. w Krak. 4.
JŻYCK. X. Jżycki tłumacz. Horacyusza satyr, z Zabaw przyj. i pożyt.
KĄCK. Kąckiego nauka o pasiekach. 1631. 4. Lublin.
KANC. Kancyonał Toruńſki.
– Gdańſki.
– Brzeſki.
KANT. KR. Kantyczki Krakowſkie.
KARNK. Arcybiſk. Karnkowskiego eucharyſtia, kazania o N. Sakram.; fol.
– kazania i dwoiakim Kościele.
– Katechizm. 4to.
– Messyasz.
KARP. Franciszka Karpińskiego zabawki wierszem i prozą. w Warsz. 1790. 12mo.
KAW. NAR. Regulamen exercerunku Kawaleryi Narodowéy. 1786. 8.
KCHOW. Wezpazyana Kochowskiego Chryſtus cierpiący. Krak. 1681. 4.
– próżnowanie niepróżnuiące, Liryka, Fraszki. Krak. 1674. 4.
– dzieło Bozkie, Wieden wybawiony. 4. Krak. 1684. 4. anonyme.
Psalmodya (anonyme). 4. 1695. w Częſtochowie.
– ogrod Panieńſki. Krak. 1681. 4.
– rożaniec. Częſtoch. 1695. 12.
KIRCH. Facies anatomica, – krotkie opisanie części ciała p. Kircheima. Warsz. 1722. 8.
KLECZ. Kleczewsk. zdanie o początku ięzyka Polſk. 1767. 4. we Lwowie.
KŁOK. TUR. Kłokockiego monarchia Turecka Rykota. 1678. fol.
KLON. Sebaſt. Klonowicz worek Judasza. Krak. 1600. 4. wiersz.
– flis albo spuszczanie. wiersz. 4.
– pamiętnik królów Polſk. 4. wiersz.
– Reguła S. Benedykta. 4.
KLUK. X. Krzyszt. Kłuka rzeczy Kopalne. w Warsz. 1781. 8. 2 Voll.
– roślin potrzebnych utrzym. w Warsz. 1777. 5 Voll. 8.
– zwierząt domowych i dzikich hiſt. nat. w Warsz. 1779 – 8o. 8. 4 Voll.
KLUK. Dykcyonarz roślinny. w Warsz. 1786. 8. 3 Voll.
KMIT. J. Achac. Kmiry treny. 1588. 4. wiersz. druk. Got.
– żywoty królów Polſkich.
– początki królów Rzymſkich.
– Spitamegeranomachia, bitwa pigmeów z żórawiami, w Krakowie 1595. 4.
– Kruk w złotéy klatce.
– liſt od żydów.
– Talmud, abo wiara. 1642. 4.
– process sprawy Bocheńſkiéy.
– Penelope.
– Siliceruium.
KNIAŹ. Franciszka Kniaźnina poezye. 1787. 8. 3 Voll.
– z zabaw przyj. i pożyt.
KOŁAK. Kołakowskiego wiek ludzki, wiersz. dr. Gotſk.
– Cathemerinon.
– Zegar Achasów.
KOŁĘC. Kołęckiego krótkie a węzłowate powieści, apophtegmata. 4. w Krak.
KOŁŁ. X. Hug. Kołłataia liſty. 4 Voll. 8.
– mowy.
– kazanie.
– o sukcessyi tronu.
– oſtatnia przeſtroga. (anonyme).
KOŁO. Koło ptaſtwa powietrznego, na obieranie króla. 4. druk. Gotſk.
Koło tańca wesołego. 4. wiersz. druk. Gotſk.
KOŁUD. Auguſt. Kołudzkiego tron oyczyſty. Posn. 1707. 4.
KON. LEK. Końskie lekarſtwo. 8. sine loco et anno.
KONAR. Stanisł. Konarski o ſkutecznym rad sposobie. 8. 4 Voll.
– o religii.
– wiersze, z łac. tłum.
– z zabaw przyj. i pożyt.
KONF. A. Konfessya Auszpurska. 1730. 8.
KOREY. Jana Alex. Koreywy Jo tryumfalne, na Koronacyą Wład. IV. 1633. 4.
– trenodya na śmierć Zygm. IV. w Krak. 1652. 4.
KORN. Korneliusz Nepos po Polſku. w Warsz. 1788. 8.
KORYT. Onufry Korytyński o sztuce rymotworczéy; z Horac. 1770. 8. w Warsz.
– z Zabaw przyj. i pożyt.
KOSS. Antoni i Jakób Kossakowscy, z Zabaw. przyj. i pożyt.
KOSSOW. Πατεριϰον, żywoty SS. OO. Pieczarſkich Kossowa. w Kiiowie 1635. 4.
KOSZ. Koszutskiego Cycero o powinnościach. 4.
– dowód memoryału akademick. 4.
– o swywoli ſtudentów Krak. 4.
– Lorychiusza księgi o wychowaniu przełożonego. fol.
KPCZ. X. Onufr. Kopczyńskiego grammatyka narodowa. 3 Voll. z przypiſk. 8. 1780.
– układ grammatyki. w Warsz. 1785. 8.
KRAJ. Jana Krajewskiego Chimera. 1604. wiersz.
– wizerunk cnot, sentencye z różnych autorów 1608.
– X. Michała Krajewskiego Leszek biały. 8, 2 Voll.
– Czarniecki.
– Podolanka. we Lwowie 1784. 8.
KRAINSK. Kraińskiego Poſtylla. 1611. fol.
– Katechizm. 8.
KRAS. Ignac. Krasickiego Ossyana pieśni.
KRAS. Ignac. Krasickiego hiſtorya na 2 części podz. w Warsz. 1779. 8.
– Woyna Chocimſka. w Warsz. 1780. 8.
– opisanie podróży do Biłgoraia; i przydatek.
– myszeis. w Warsz. 1778. 8.
– monachomachia; 1778. antymonamonachia.
– wiersze. w Warsz. 1784.
– Kalendarz obywatelſki.
– liſty i pisma różne. 1786. 8.
– bayki i przypowieści. w Warsz. 1779. 8.
– satyry. w Warsz. 1779. 8.
– Pan Podſtoli. w Warsz. 1778. 8. 2 Voll.
– Doświadczyńſki. w Warsz. 1776. 8.
– Zbiór potrzebnych wiadomości. 1781. fol. 2 Voll.
– z Zabaw przyj. i pożyt.
KROM. Marcina Kromera Kronika, tłum. Błażewſkiego; z zbioru dzieopisów, wydania Warsz. fol.
– Katechizm.
KRPW. X. Karpowicza kazania.
KRUMŁ. Krumłowskiego tłumaczenie Chymii Spielmana. 1791. w Krak. 8.
KRUP. Jędrzeia Krupińskiego Oſteologia, Splanchologia i t. d. we Lwowie 1774 – 5. 8. 5 Voll.
KUCZB. Kuczborskiego Katechizm. 8. 3 Voll.
KUCZW. Marcina Kuczwarewica relacya expedycyi Zbarazkiéy. Lubl. 1650. 4.
– siedm psalmów spowiednych. Słuck. 1674.
KUL. Kuleszy wiara prawosławna. 4to w Wiln.
KULIG. Math. Jgn. Kuligowsk. Heraklit chrześciańſki. Warsz. 1694. 4. wiersz.
– Demokryt lub śmiech. w Wiln. 1699. 4. wiersz.
– Królewic Judyyſki. wiersz. fol.
KUR. P. Kuryer Petersburſki. 1791. 8, w Warsz.
KUROP. Kuropatnickiego wiadomość o kléynocie szlacheckim. 4. w Warsz. 1789.
LACH. X. Lachowskiego kazania. w Warsz. 8.
ŁACK. Alex. Teod. Łackiego pobożne pragnienia, z łac. Hermana Hugona. wiersz.
ŁACZN. Jakóba Łącznowolskiego nowe zwierciadło, modzie dzisiéyszéy przyſtósowane. 1682. 4.
ŁAD. X. Ładowskiego dykcyonarz hiſt. nat. 8. 2 Voll.
– Hiſtorya Naturalna. 8.
LAT. Jana Latosa Kometa. 1596. 4. w Krak.
LEK. Lekarſtwo na uzdrowienie Rzpléy, z uniwersałem poborowym. 4. dr. Gotſk. w Krak. 1649.
LEOP. Bibliia tłumaczenia Jana Leopolity; dedyk. Zygm. Auguſt. 1561. fol.
– dedykow. Henrykowi 1575. fol.
– dedyk. Stefanowi 1577. fol.
ŁĘSK. Miernictwo Woienne Prof. Łęskiego. w Warsz. 8.
LESZCZ. Stanisł. Leszczyńskiego hiſtorya ſtarego i nowego Teſtamentu, wiersz. fol. Nancy. 1761.
głos wolność zabezpieczaiący. 4.
– Rafała Leszczyńsk. zwycięztwo marodu Polſk. na polach Chocimſkich. 1673. wiersz.
– Samuela Leszczyńsk. Classicum nieśmiertelnéy sławy wodzów Koronnych. 1674. wiersz.
LIB. Jana Libickiego Horacyusza pieśni. w Krak. 1647. 4.
– sen żywota z łac. Jakóba Balde. w Krak.
– wonność wdzięczna N. P.
LIN. Jana Libickiego somnium prodigiosum, sen dziwny. 4. (anonyme).
LUB. Stanisława Lubomirskiego rozmowy Artaxerxesa i Ewandra. Częſtoch. 1745. 8.
– adverbia moralne.
– próżność i prawda rady.
– księgi moralne.
– Jezus Nazareńſki.
– Tobiasz wyzwolony.
– Ecclesiaſtes.
LUBEL. Andr. Lubelczyka psałterz. Krak. 1558. fol.
MĄCZ. Mączynski Lexicon Latinopolonicum. 1564. fol. w Królewcu.
MAT. Z POD. Zwrócenie Matysza z Podola. 4. dr. Gotſk.
MEL. Meluzyna.
MEN. Meniński thesaurus linguar. oriental. fol. 4 Voll.
MIASK. Kaspra Miaskowskiego zbiór oriental. fol. 4 Voll.
MIK. TUR. Mikoszy obserwacye pańſtwa Tureckiego. 8.
MIN. Józefa Minasowicza zbiór rytmów. 4 Voll. w Warsz. 1755.
– Ausoniusza epigr.
– Petroniusza farsal.
– Marcyalis.
MODL. Modlitwy Gdańſkie, przyłączone do psalmów Rybińſkiego.
MODRZ. BAZ. Modrzewski o poprawie Rzpltéy p. Cypryana Bazylika. przedr. w Wilnie. 1770. 8.
MON. Monitor Warszawſki od roku 1764 – 84. 8.
MORSZT. Morsztynów Psyche, Cyd, Hippolit, Andromache. 4. w Lipſku 1752.
MRONG. Mrongowiusza Manuſkrypt, słowniczek Polſki, łaſkawie mi udzielony. 8.
NAG. X. Nagurczewskiego Filippiki Demoſtenesa. 8. w Warszawie 1774.
– mowy Cycerona. 8.
– Bukolika Wirgiliusza; w edyc. Załuskiego.
NAGŁ. Antoni Nagłowski, z Zabaw przyj. i pożyt.
NAR. Naruszewicza dzieła; Liryka i t. t. 1778. 4. 4 Voll.
– Hiſtorya narodu Polſk. 4. w Warsz. 1786. 6 Voll.
– Hiſtorya Chodkiewicza. w Warszawie 1781. 2 Voll. 4.
– Tacyt.
– Tauryka.
– dzienniki podróży.
NIEMC. Juliana Niemcewicza powrót posła, komed. 8. 1791. w Warsz.
– Hiſtorya Królowy Nawarry.
– Bibliia Targowicka. w Frankf. 8.
– Kazimierz Wielki.
NIES. Niesieckiego herbarz, Korona Polſka. fol. 4 Voll.
NIEW. Stanisława Niewieskiego gotowość rytmów.
– Kalendarze.
– z Zeglickiego przysłow.
NOW. CHAR. Nowy Charakter Polſki, z drukarni Łazarzowéy, i ortografia Jana Kochanowſk., Łuk. Górnick., Jana Januszowſk. 1594. 4.
N. PAM. Nowy Pamiętnik wyd. p. Franc. Dmochowſk. w Warsz. od R, 1801. i t. t. 8.
OBJ. Objad postny; 4. w Krak. 1684. druk. Gotſk.
OBR. Obrona weryfikacyi, 4. w druk. Gotſk.
OCZK. Woyciecha Oczka przymiot (o zarazie). w Krakowie 1581. 4.
– Cieplice. 4.
ODYM. Walentyna Odymalskiego świat naprawiony. Krak. 1670. 4. wiersz.
OLSZ. Hieron. Olszowskiego szkoła Salernitańſka. 1640. 4.
OPAL. Łukasza Opalińskiego satyry. 4. druk. Gotſk.
– poeta. 8.
OP. JER. Opis miaſta Jerozolimy. 4.
ORZECH. Stan. Orzechowskiego Quincunx. 4.
– żywot Jana Tarnowſkiego. wydan. p. Bohomulca. Warsz. 1773. 3.
– rozmowa koło exekucyi Polſkiéy.
– liſt.
OS. X. Osińskiego żelaza fabryki.
– Ruda żelazna. w Warsz. 1782. fol.
– fizyka. w Warsz. 1777. 8.
– gatunki powietrza.
OSIN. Ludwika Osińskiego tragiedya: Horacyusze.
– wiersze. 8.
OSS. Jozefa Ossolińskiego Tacyt o pocieszaniu. w Warsz. 1782. 4.
– mowy Jerzego Ossolińſkiego. z łac. przeł. w Warsz. 1784. 8.
– w rękopismie: wyrazy niektóre objaśnione.
– w rękop. bayki; ſtrachy.
J. OSS. Jerzego Ossolińskiego dyaryusz życia, manuſkr.
– życie wydane p. Bohomulca.
OSTR. X. Oſtrowskiego hiſtorya kościelna. 3 Voll. 8.
– prawo cywilne. 8. 2 Voll. w Warszawie 1787.
– prawo kryminalne. 8. w Warsz. 1786. 2 Voll.
OSTROR. Oſtroroga Jydyt, rytm. w Baranowie 1620. 4.
– Myśliſtwo z ogary, p. Jana Oſtroroga 1618. 4.
OTW. Erasma Otwinowskiego przemiany Owidyuszowe. 4.
– Wirgiliusza Georgica, z wydania Załuſkiego.
PAM. Pamiętnik polityczny i hiſtoryczny, R. 1782. etc. (przez Switkowſkiego).
PAPR. Bartosza Paprockiego herby rycerſtwa Polſk. fol. w Krakowie 1584.
– Gniazdo cnoty. fol.
– Ogród królewſki.
– próba cnot.
– tryumf satyrów leśnych. 1582.
– dziesięcioro przykazanie. 4.
– koło.
PAPR. W. Fr. Paprockiego Wegecyusz, o sprawie rycerſkiéy. 8. 2 Voll. w Łowiczu. 1776.
PAST. F. Paſtor Fido; w Toruniu. 1727. 8.
PASZK. Marcina Paszkowskiego tłumaczenie Kroniki Gwagnina; z zbioru Dzieiopisów, edyc. Warsz. fol.
– Chorągiew Sauromacka w Wołoszech. 1621. 4. wiersz.
– Posiłek Bellony Sauromackiéy. w Krak. 1608. 4. wiersz.
– dzieie Tureckie. Krak. 1615. 4. wiersz.
PERZ. X. Perzyny nauka Cyrulicka. 8. 3. Voll.
– lekarz wieyſki. 8.
PETR. Petrycy Aryſtotelesa Polityka. fol. Krak. 1605.
– Etyka. fol. Krak. 1618.
– Ekonomia. fol. Krak. 1618.
– Horacyusz. w Krak. 1609. 4.
– morowe powietrze.
PETR. Petrycy wody w Drużbaku.
PIEŚN. Pieśni katolickie Jagodyńſkiego.
PILCH. X. Dawida Pilchowskiego Salluſtyusz.
– Seneka o łaſkawości.
– Seneki liſty. 8. 4 Voll.
– Seneka o krótkości życia.
PIM. Pimina λιϑος abo kamień z procy prawdy. 4. druk. Gotſk.
PIR. X. Piramowicza wymowa i poezya. w Krak. 1792. 8.
– powinności nauczyciela.
– dykcyonarz ſtarożytności.
P. KCHAN. Piotra Kochanowskiego tłumaczenie Tassa Jerozolimy, Goffred. w Krak. 1618. 4. druk. Gotſk.
– Orlando, wydan. p. Przybylſk. w Krak. 8.
POC. Hypacyusza Pocieia homilie. 4.
PODW. Podworzeckiego Syon pochylony. 4.
– Wróżki.
POT. Wacława Potockiego Argienida. w Lipſku. 8.
Syloret. 4.
Poczet herbów. fol. w Krak. 1696.
Jowialitates 4. 1747.
– nowy zaciąg pod chorągiew. w Warszawie 1698. 4.
ST. POT. Stanisława Potockiego mowy; z roczników Towarz. Prz. N.
– mowa n. p. Mokronowſk.
– głosy różne.
– o sztuce u dawnych.
I. POT. Jgnac. Potockiego głosy, mowy i t. d.
PROT. Jana Protasowicza paranymphus. 4. 1595. w Wiln.
– Konterfet człowieka ſtarego. wiersz. 4. 1597.
– iałmużnik, wiersz. w Wiln. 1597. 4.
PRZĘDZ. Przędziwa, len, konopi przyprawa. 8.
PRZESTR. Przeſtrogi dla Polſki, p. pisarza Uwag nad życiem J. Zam. 1790. (X. Stasica). 8.
PRZYB. Przybylskiego treny Jeremiasza.
– Hezyod.
– Jliady księga I.
– batrachomyomach.
– Miltona ray.
– Luzyada Kamoensa.
– Gesnera śmierć Abla. 1797. 8.
– kunszt pisania.
– wieki uczone.
PSALMOD. Psalmodya, 4to. wiersz p. Kochowſkiego.
PULP. Pulpit źyiący, 1781. 8. wiersz. w Gdańſku.
RADZ. Bibliia Brzeſka czyli Radziwiłłowska. fol. w Brześciu Litewſk. 1563.
– żywot N. P. 12mo.
RAK. Rakowskiego pobudka do służby woiennéy. 1620. wiersz.
REGL. Regulamen dla pieszych. 8.
REY. Mikołaia Reia wizerunk żywota człowieka poczciwego. w Krak. 1560. 4.
– zwierciadło abo kształt.
– zwierzyniec.
– Józef.
– Apocalipsys.
– Poſtylla, Swiętych słów Pańſkich. fol.
ROG. X. Rogalińskiego doświadczenia ſkutków i t. d. w Poznan. 1765. 8. 3 Voll.
ROG. X. Rogalińskiego sztuka budownicza, ib. 1765. 8.
RYGŁ. Rybałt ſtary. 4. druk. Gotſk.
RYB. Macieia Rybińskiego psalmy w Gdańſk. 1619. 8.
– Jana Rybińskiego gęśle różnorymne. w Torun. 1593. 4.
RYS. Salomon Rysiński przypowieści Polſkie. 1629. 4.
– Andreae Rysiński satyr Polſki.
– – satyr na twarz Rzpltey. 4.
RZĄCZ. Rzączyńskiego hiſtoria naturalis. 4.
– auctarium hiſtoriae naturalis.
RZECZ. Rzeczyńskiego złotnik od złota. 4. w druk. Gotſk. w Krak. 1629.
RZEW. Rzewuskiego zabawki dzieipiſkie.
– zabawki wierzopiſkie.
– Wacława Rzewuskiego wiersz na 7 psalmów pokutnych.
– żal po śmierci Auguſta II.
– Seweryn Rzewuſki o sukcessyi tronu.
SAK. Kassyan Sakowicz sobor Kiiowſki. 4. druk. Gotſk.
– perspektywa błędów dysunit.
– kalendarz Katolicki. w Wilnie 1645.
– okulary kalendarzowi ſtaremu. w Krak. 1644. 4.
– traktat o duszy.
– Kalixt Sakowicz problemata o przyrodzeniu ludzkim.
SAL. Salinarius censura albo rozsądek o wierze. 4. 4 Voll.
SAP. Xcia Sapiehy hiſtorya rewolucyi Rzpltéy Rzymſkiéy. 4.
SARN. Sarnickiego ſtatut. fol.
SAX. (Saxon,) Porządek sądów i spraw miéyſkich prawa Magdeburſkiego (p. Groickiego). 4. przedruk. w Przemyślu 1760. 4.
SCHEIDT. Scheidt o elektryczności. w Krak. 8. 1786.
SEKL. Seklucyana teſtamentu nowego część pierwsza. w Królewcu. 1551. 4. z ortografią Polſką.
SEYM. GR. Seym Grodzieński. fol. 1793.
SIEM. CYC. Siemiaszki mowa Cycerona.
SIEN. Marcina Siennika herbarz czyli zielnik. fol. 1568.
SIM. Simonidis czyli Szymonowicza sielanki; z edyc. sielanek Warsz. 8.
– elegia n. p. Sieniawſkiéy. 4.
– Joel prorok.
SIR QU. Quinktyliana mowy, tłumacz. p. X. Sirucia. w Wiln. 1769. 8.
SK. X. Piotra Skargi kazania na niedziele i święta. fol. w Krakowie 1595.
– żywoty świętych. fol. 2 Voll. w Wiln. przedr. 1780.
– roczne dzieie Baroniusza. fol.
– siedm filarów.
– na treny Teofila Ortologa.
– wzywanie do iednéy wiary.
– wsiadane na woynę.
– Synod Brzeſki.
– na artykuł o Jezuitach zjazdu Sandomirſk. 1606.
– próba zakonu S. J.
– kazania przygodne.
– kazania o 7 sakrament.
– Messyasz.
– tłumacz. Fatiego o umartwieniu.
– żywot S. Jana Kantego.
– o iedności kościoła.
– cnota miłosierdzia.
– zawſtydzenie Aryanów.
S K. X. Piotra Skargi wtóre zawſtydzenie.
– zawstydzenie nowych Aryanów.
SKRZET. X. Winc. Skrzetuskiego prawo polityczne. 2 Voll. 8. w Warsz. 1784.
– Kajetana Skrzetuskiego hiſtorya polityczna. 8.
SKUM. Skuminowicz przyczyny porzucenia dysunii. w Wilnie 1643.
SŁ. OB. Służba obozowa. 8.
SLESZK. Seb. Sleszkowsk. taiemnice Pedemontana ku léczeniu chorob. w Krak. 1620. 4.
– morowém powietrze.
– odkrycie zdrad. żydowſkich.
– iasne dowody o doktorach żydowſkich.
SLIZ. Steph. Slizna haracz Turecki. wiersz. 4 w Wiln. 1674.
SŁONK. Słonkowicza tłumaczenie Persyusza. 8. w Warsz. 1771. 8.
SMALC. Smalc o bóztwie Chryſtusowym. w Rakowie 1603. 4.
SMIGL. Smiglecki o bóztwie syna bożego. 4.
SMOTR. Smotrzycki apologia.
– expoſtulacya.
– proteſtacya.
– napomnienie.
– elenchus pism uszczypliwych.
– Τρϰνος lament Teofila Ortologa.
SNIAD. Jana Sniadeckiego algiebra. 4.
– Jeografia. 8.
– Jędrzeia Sniadeckiego Chymia. 8. 2 Voll.
SOLSK. Solskiego Geometra Polſki. w Krak. 1683 – 86. fol.
– Architekt. w Krak. 1690. fol.
SOW. W. Sowita wina. 4. druk. Gotſk.
SPICZ. Spiczyńskiego zielnik. fol.
SPOS. Sposob iako zabieżeć, aby pieniądze wywożone nie były. 4.
STAR. Szymon Starowolski dwór cesarza Tureck.
– dyskurs o monecie. s. a.
– dyſkurs o woynie Tureckiéy.
– prawy rycerz. 1648. 4.
– Jakub Zadzik. w Krak. 1642. 4.
– Benedykt S. 1641. w Krak. 4.
– zguba oyczyzny, ſtacye.
– pobudka na Tatarów, 1618. 4.
– votum o naprawie Rzpltéy. 1625.
– reformacya obyczaiów Polſk.
STAS. X. Stasica Numa Pompiliusz. 12mo 2 Voll. 1788. w Warsz.
– pochwała Marka Aureliusza.
– Buffona epoki natury. 1788. w Warszawie. 8.
– uwagi nad życiem Jana Zamoyſkiego.
STATOR. Statorius (Stoiński) odpowiedź Smigleckiemu, o bóztwie Chryſt. 4.
STAT. L. Statut Litewſki. w Wiln. 1744. fol.
STEB. X. Stebelskiego żywot SS. Eufrozyny i Parasc. we Lwowie 1781. 8. 2 Voll.
STROY. Stanisława Stroynowskiego opisanie porządku ſtawowego. 1636. 4. druk Gotſk.
– X. Hieronyma Stroynowskiego prawo przyrodzone.
STRYIK. Macieia Stryikowskiego Kronika Litewſka; z Zbioru dzieiopisów edyc. Warsz. fol.
– wjazd Henryka, wiersz. 4.
– o wolności Polſkiéy. wiersz. 4. 1575.
– goniec cnoty. wiersz. 4.
– o niewoli Tureck. 4.
SUMM. Summaryusz umiarkowania monety. 4to w Krak. 1641.
Summaryusz wszyſtkiego Nowego teſtamentu. 4. wiersz.
SUSZ. Suszy Cuda Chełmſkie. fol.
SUSZYCK. Remig. Suszyckiego pieśni nabóżne. Krak. 1697. 4. 3 części.
SWAD. Swada Polſka i Łacińſka. fol. 2 Voll. w Lublinie 1745.
SWIĘT. Swiętorzeczki, z Zabaw przyj. i pożyt.
SWITK. Switkowski ob. budownictwo wiéyſkie; i Pamiętnik.
SYR. Syreniusza zielnik. w Krak. fol.
SYXT. O ciepielicach we Szkle, Erazma Syxta. w Warszaw. 1780. 4.
SZCZERB. Szczerbica Saxon czyli prawo Saſko Magdeburſkie. fol.
SZYM. Józefa Szymanowskiego świątynia Wenery. w Warsz. 1778. 8.
– z zabaw przyj. i pożyt.
SZYRW. X. Szyrwida dictionarium Pol. Lat. Lithuanic. 8.
– punkta kazań, po Polſk. i po Lit. 4.
TARN. Jana Tarnowskiego uſtawy prawa ziemſkiego. 1579. 4.
TEAT. Teatr Polſki. 56 Voll. 8. w Warsz. u Dufoura.
TEOF. Zwierciadło X. Szymona Teofila. w Wiln. 1594. 4.
TOŁ. SAUT. X. Tołoczki tłumaczenie elegii Sautela. 8.
TOM. Tomaszewskiego poema rolnictwo. 4. we Lwowie.
TORZ. Rozmowa o sztukach robienia szkła. – p. Joz. Torzewskiego. w Berdycz. 1785. 8. 1 Tom.
TR. Troca dykcyonarz.
– tłumacz. Telemaka. 8.
TRĘB. Trębeckiego syn marnotrawny. 8. Komed. 1780.
– z zabaw przyj. i pożyt.
TWARD. Samuela Twardowskiego legacya Zbaraſka. 4.
– Dafnis w drzewko bobkowe przemieniona.
– Miscellanea. Kalisz. 1681. 4.
– pamięć Karóla Królewica.
– Władysław IV król, fol. w Lesznie 1650.
– Woyna domowa. fol. w Kaliszu. 1681.
– Xżę Wiśniowiecki.
– nadobna Pasquilina. 8. w Krak. 1701.
– Kaspr. Twardowsk. kolęda.
– bicz boży. Krak. 1625. 4.
– łodź.
– pochodnia. Krak. 1628. 4.
– na Konſtancyą –.
TWORZ. Tworzydła okulary. 4.
– wieczerza. 4.
UMIAST. Petr. Umiaſtowskiego morowe powietrze. 4.
URS. Joannis Ursini grammatyka. Zamosc. 8.
URZĘD. Marcina z Urzędowa herbarz czyli zielnik. 1595, fol.
UST. K. O uſtanowieniu i upadku Konſtytucyi 3go Maia. 2 Voll. 8.
USTRZ. Andr. Uſtrzycki Prozerpina z Klaudyana, w Warszawie. 1772.
– obrazoborce. 4.
– krucyaty, przedruk. Poznan. 1769. 8. 4 Voll.
– troiſta hiſtorya. 4.
– X. Andrz. Uſtrzyckiego algebra. 8.
W. Jak. Wuyka bibliia. fol. w Krak. 1599.
– poſtylla większa. fol. w Krakowie 1584.
– – mnieysza. fol. Krak. 1590.
– żywot Jez. Chr.
– Czyściec. 8.
WAD. Józefa Wadowickiego Daniel prorok. Warsz. 1699. 4. wiersz.
WAG. X. Wagi hiſtorya Polſk. 12mo.
WARG. Wargockiego Kurcyusz; i Plutarch o Alex. W. f. w Krak. 1618.
– Cezara I. Księga.
– Walery Maximus. w Krak. 1609. 4.
– Apologia.
– Rzym.
– peregrynacya Radziwiła.
– o krzyżu.
– Juſtynus.
– przeſtroga na chytrość miniſtrów.
– peregrynacya Arabſka.
WARSZ. Warszewickiego do króla Stefana oracya.
– o śmierci Anny Rakuszanki.
WĘG. Węgierskiego organy. 4. wiersz. 1784.
– tłumaczenie Marmontela powieści. 3 Voll. 8.
WEICH. Weichardt anatomia. 1793.
WERESZ. Wereszczynski reguła króla chrześć.
– Pobudka.
– osada Kiiowſka. 4.
WER. Weryfikacya;; obrony wiary. 4. druk. Gotſk.
WIEL. H. Wielądka heraldyka. 4. w Warsz. 1792.
WIŚN. Wiśniowskiego okazanie zfałszowania nauki P. Chryſt. 4.
WŁOD. Włodek o naukach wyzwolonych. w Rzymie 1780. 4. z słownikiem Polſk.
WOL. Jana Wolona ſkrypta. 1641. 4.
VOL. LEG. (Volumina Legum) Leges, ſtatuta, Conſtitut. R. Pol. M. D. Lith. – typogr. S. P. Varsov. 1732. fol. 8. Voll.
VOLCK. Volckmar dictionarium. 1605. 4.
WOLSK. Konſt. Wolskiego tłum. tragedyi Woltera Zaira. w Warsz. 8. 1801.
– przypiſki w manuſkrypcie.
– Jfigenia Racyna; w manuſkrypcie.
WOLSZ. Wolsztein o zarazach rogatego bydła. 1792. 8.
WROBL. Wróbla żołtarz 1567. 8.
Wrtb. Neues Deutsch und Poln. Wörterbuch – – Königsberg 1769. 8.
WYB. Józefa Wybickiego Kulik Komedya.
– Zygmunt Auguſt; tragedya; z teatru Dufoura.
WYRW. X. Wyrwicza geografia. w Wiln. 1794. 8.
– hiſtorya. 4. 1 Vol.
WYS. X. Szymona Wysockiego dobra duchowne Plata.
– wielkie zwierciadło przykładów.
– o różanym wianku N. P.
WYS. X. Szymona Wysockiego ćwiczenie duchowne.
– żywot Katarz. Wapowſkiéy.
– excytarz duszny.
– żywot S. Katarz. Seneńſk.
– palma panieńſka.
– o zakonnéy doſkonałości.
– o ſtanie wdowim.
– żywot S. Aloizego.
– żywot S. Ignacego Lojoli.
– Nowiny Chineńſkie.
– zdróy wody żywéy.
– rozmyślanie o męce Pańſkiéy.
X. KAM. X. Kamieńskiego przypiſki, w manuſkr.
XIĄDZ. Xiądz Pleban, w Warsz. 1787. 8. Kossakowſkiego Biſk. Smoleń.).
ZAB. Zabawy przyjemne i pożyteczne, 16 Voll. 8. w Warszawie 1769 – 77.
ZABCZ. Jana Zabczyca poseł Moſkiewſki. 1605. 4. wiersz.
– Mars Moſkiewſki.
– praktyka dworſka.
– polityka dworſka.
– rozrząd domu.
– żegnanie ojczyzny.
– tren na śmierć Schedla.
– lutnia oyczyzny Polſkiéy.
– czwartak. w Krak. 1629. 4.
ZĄBK. Ząbkowskiego młot na czarownice. 4.
ZABŁ. Franc. Zabłockiego rozmowy Sokratesa.
– Balik gospodarſki. w Warsz. 1780. 8.
– Amfitryo. w Warsz. 1783. 8.
– zabobonnik. w Warsz. 1781. 8.
– żołta szlalmica; w Warsz. 1783. 8.
– dziewczyna sędzią. 1781.
– fircyk., 1781 – z teatru Dufoura.
– z Zabaw przyj. i pożyt.
ZABOR. X. Zaborowskiego geometrya praktyczna. w Warszawie. 8.
ZACHAR. X. Zacharyaszewicza kazania. 8. 2 Voll.
ZAŁ. Andrz. Załusk. hiſtorya ſtarego i nowego teſtamentu. 8. w Warsz. 1789.
– apteka czyli szkoła Salernitańſka. 4.
– zbiór wierszopisów. 4.
ZAP. WEZ. Zapał Wezuwiusza. 1651. 4.
ZARN. Grzegorza z Zarnowca Poſtylla. fol. 4 Voll.
ZAW. Teodora Zawackiego pamięć robot gospodarſkich. 1637. 4. w Krak.
ZBIL. Piotra Zbilitowskiego witanie króla.
– schadzka ziemiańſka.
– przygana ſtroiom.
– na chrzciny Władysława.
– Lamenty.
– droga do Szwecyi Zygm. III.
– żywot szlachcica we wsi. 4.
ZEBR. Zebrowsk. próba minucyy Latosowych.
– kąkol.
– zwierciadło. w Krak. 1603. 4.
– recepta.
– Jakóba Zebrowskiego przeobrażenia Owidyuszowe. 4.
ZEGL. Zeglickiego adagia. 8. w Warsz. 1751.
ZIM. Zimorowicza sielanki, z edyc. Warsz. 8.
ZOŁK. Zołkiewskiego rękopismo o woynie Moſkiewſkiéy.
ZOOL. Zoologia dla szkół narodowych. 8. w Warszawie 1789.
ZYGR. Zygrowiusza goniec. 4.
– papopompe. 4.
– Epichirema.
ZYW. JEZ. Zywot Jezusa Chryétusa. 4, Gotſk, druk.
Skróceń Grammatycznych wyłuszczenie.

Ponieważ w słownikach powtarzaią się przy każdém słowie grammatyczne annotacye, ściągaiące się do rodzaiowania, przypadkowania, czasowania i t. d., ſtosównie do własności grammatycznéy tegoż słowa; przeto koniecznie wypada, znakami iakiemisiś ſkróconemi one wyrażać, żeby i czasu i miéysca ochronić; użytych w téy mierze tu ſkróceń, naſtępuiące przyłącza się wyłuszczenie:

Przy rzeczownikach dodałem ſkrócone zakończenie drugiego przypadku; to znaczy owo: -a, -u, -i, -y, co się zwyczaynie przy nich znayduie.
Liczb. mn. lub plur. oznacza liczbę mnogą;
G. oznacza Genitiuum czyli drugi przypadek.
Przy przymiotnikach kładę: -a, -e, lub -ia, -ie, na znak zakończeń każdego rodzaiu:
m., oznacza rodzay męzki, masculinum.
ż. lub f. rodzay żeńſki, faemininum.
n., rodzay niiaki, neutr.
Z przymiotnikami zwyczaynie połączyłem pochodzące od nich przysłowki czyli adverbia, co oznaczam dodaiąc do zakończenia: -ie lub -o adv., lub też przysłk.

Przy czasownikach czyli werbach znayduią się naſtępne znaki:

cz., czyn., t. i. słowo czynne, activum.
biern., t. i. słowo bierne, passivum.
niiak., t. i. niiakie, neutr.
czſtl., t. i. częſtotliwe, frequentatiuum.
idntl., t. i. jednotliwe, inſtantiuum.
cont. czyli kont., t. i. continuativum.
dk., dok., t. i. słowo dokonane, actionis perfectae.
ndk., ndok., t. i. słowo niedokonane, actionis imperfectae.
zaimk., t. i. słowo zaimkowe, reciprocum.
Przysł., znaczy Przysłowie, Adagium, Proverbium.
Przenoś., znaczy Przenośnie, czyli Translate.
Pochodz., znaczy Pochodzące, Deriuata.
Ob., lub też vid., v., znaczy obacz, vide.
cf., lub por., znaczy confer, porównay.
=, oznacza równość czyli podobieńſtwo znaczenia iednego słowa z drugiém.
* iedna gwiazdeczka u góry piérwszéy litery słowa, oznacza, że słowo to, lub wcale nie, lub przynaymniéy w przytoczonym kształcie albo znaczeniu, dziś nie ieſt używane.
** dwie gwiazdeczki czyli aſteryſki u góry początkowéy głoſki słowa, znamionuią, że używanie to poetom czyli wierszopisom uchodzi.

Reszta ſkróceń tu użytych, iako to allegor., metaphor., i t. d. tak ieſt w słownikach zwyczayna, że moiém zdaniem nei potrzebuje tu osobnego objaśnienia.


  1. WS: Andrzej Kochanowski w Wikipedii
  2. WS: Andrzej Zamoyski w Wikipedii
  3. WS: Kasper Drużbicki w Wikipedii
  4. WS: zobacz Wojciech Bogusławski
  5. WS: Franciszek Bohomolec w Wikipedii
  6. WS: zobacz Cyprian Bazylik
  7. WS: zobacz Biblia Gdańska
  8. WS: Marcin Białobrzeski w Wikipedii
  9. WS: Marcin Bielski w Wikipedii