Śpiewnik kościelny/A czemuż mój Jezus tak ubogo leży

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł A czemuż mój Jezus tak ubogo leży
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni na Boże Narodzenie
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ XVII.\relative c {
\clef tenor
\key f \major
\time 3/4
\autoBeamOff

a'2 bes4 |
c8 \stemUp a a4( g8)[ f] |
\stemDown g8 g g4 a |
bes a r4 \bar ":|." \break

c8 \stemUp a a4( g8)[ f] |
\stemDown g8 a bes4. a8 |
bes a \stemUp g4. f8 |
e f g4 c, | \break

f8 f f4 \stemDown d' |
c2 bes4 |
a8 bes c4 \stemUp e, |
f2 f4 | \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
A cze -- muż mój Jezus tak u -- bo -- go le -- ży? 
Znać dla tego by grzesz -- ni -- ka,
Czar -- tow -- skie -- go nie -- wol -- ni -- ka, 
Od pie -- kła wy -- ba -- wił, 
Przez u -- bós -- two zba -- wił.
} }
\addlyrics { \small {
A -- ni po kró -- lewsku ni w_dro -- giej o -- dzie -- ży? 
} }


A czemuż mój Jezus tak ubogo leży?
Ani po królewsku ni w drogiej odzieży?
Znać dla tego by grzesznika,
Czartowskiego niewolnika,
Od piekła wybawił,
Przez ubóstwo zbawił.

Czemuż nie w pałacach rodzi się Dziecina?
Wszak świat, niebo, ziemia jego jest dziedzina,
Ale w stajence ubogiej,
Na sianeczku w ten mróz srogi;
W kamiennym żłobeczku,
Zimno Paniąteczku.

Czemuż nie w bogatej pościeli królewskiej,
Nie pod pawilonem leży Pan niebieski?
Pajęczyna pawilonem,
By każdy człek był zbawionym
Od nałogu złego,
Bogu obmierzłego.

A cóż za dworzany ma małe Dzieciątko,
Syn Ojca wiecznego, miłe pacholątko?
Osioł z wołem to dworzany,
Zważ człeku Pana nad Pany,

Bydlęta mu służą,
Jak Bogu posłużą.

A ty mu jak służysz, żałość mu zadajesz,
Gdy za jego dobroć, czartu się oddajesz;
Porzuć twoje złe nałogi,
Jezusowi łzy na nogi
Wylewaj serdecznie,
Będziesz z nim żył wiecznie.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).