Śpiewnik kościelny/Chwalmy niewysławiony Sakrament wystawiony

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Chwalmy niewysławiony Sakrament wystawiony
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni na Boże Ciało
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ IX.\relative c' {
  \clef tenor
  \key c \major
  \time 3/2
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
    \stemDown c2 b2 c2 | \stemUp a4. g8 f2 e2 }
  \repeat volta 2 {
    \stemDown b'4 c4 d2 d2 | \break
    c4 d4 e2 e2 | f4 d4 c2 b2 | c1 r2 } s1
}
\addlyrics { \small {
  Chwal -- my nie -- wy -- sła -- wio -- ny,
  Któ -- ry Je -- zus tu zo -- sta -- wił,
  Nam dla o -- bro -- ny.
}}  
\addlyrics { \small {
  Sa -- kra -- ment wy -- sta -- wio -- ny,
}}


Chwalmy niewysławiony,
Sakrament wystawiony,
Który Jezus tu zostawił,
Nam dla obrony.

Ta jego krew i ciało,
Dobrem wielkiem się stało;
Gdy go godnie przyjmujemy,
Da łask niemało.

Niech cię uczci lud wierny,
Boże pociech niezmierny!
W czasie głodu, moru, wojny,
Bądź miłosierny.

Błogosław prosim ciebie,
Z niebios Najświętszy chlebie;
Ulecz, broń, ratuj i zasil,
W każdej potrzebie.

Wierzymy stale Panie,
Żeś tu jest; niech wyznanie,
Które sercem ci składamy,
Ofiarą stanie.

Rozum, wolą dajemy,
Serca ofiarujemy,
O Jezu nasz Zbawicielu!
Kochać cię chcemy.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).