Śpiewnik kościelny/Czyńmy świętej Annie dzięki nieustannie

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Czyńmy świętej Annie dzięki nieustannie
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 

Cały tekst

Indeks stron

PIEŚŃ XXII.
O Ś. Annie Matce N. M. P.\relative c' { \clef tenor \key c \major
\time 3/4
\autoBeamOff
\repeat volta 2 {
\stemUp
g8 g8 e8 f8 g16 [e16] c8 | a'8 a16 [g16] \stemDown a16 [c16] b16 [a16] \stemUp a16 [g16] g8 | \break
f4 e8 d8 g8 [f8] | e8 [d8] c4 r4 } | \stemDown c'8 e8 c8 e8 d8 c8 | \break
b8 d8 b8 d8 c8 b8 | c4 b8 a8 d8 [c8] | b8 [a8] \stemUp g4 r4 | \break
e8 g8 \stemDown c8 b16 [a16] \stemUp g8 f8 | e8 g8 \stemDown c8 b16 [a16] \stemUp g8 f16 [e16] | \break
f4 e8 d8 \stemDown c'8 [e8] | d8 [b8] c4 r4 \bar "|." }
\addlyrics { \small {
Czyń -- my świę -- tej An_ -- nie dzię -- ki_ nie_ -- u_ -- sta_ -- nnie,
za wszy -- stkie jej_ da_ -- ry; An -- na "w każ" -- dym cza -- sie, 
za na -- mi wsta -- wia się, I Bo -- ga nam_ bła_ -- ga:
Czło -- wie -- ka ra_ -- tu -- je, nim się o -- pie_ -- ku -- je_,
U -- bo -- gich wspo_ -- ma_ -- ga.
}}
\addlyrics { \small {
Któ -- re nam ro -- zda_ -- ła, mo -- rze_ łask_ wy_ -- la_ -- ła
na lu -- dzi bez_ mia_ -- ry:
}}


Czyńmy świętej Annie dzięki nieustannie,
za wszystkie jej dary;
Które nam rozdała, morze łask wylała
na ludzi bez miary:
Anna w każdym czasie, za nami wstawia się,
I Boga nam błaga:
Człowieka ratuje, nim się opiekuje,
Ubogich wspomaga.
Na pomoc przybywa, z rąk śmierci wyrywa,
Przy ostatnim zgonie,
Nikt przy niej nie zginie, choć w ciężkim terminie,
Kogo ma w obronie;

Bo przed życia schyłkiem, przybywa z posiłkiem
Anielskiego chleba,
Kto w drodze ustaje, rękę mu podaje,
Prowadzi do nieba.
Anna siostry, braci, skarbami bogaci,
Trwałemi na wieki;
W jej bractwie doznają, którzy jej wzywają,
Przemożnej opieki:
Anna litościwa, z więzienia dobywa
Na wolność grzesznika;
Sama o nim radzi, do nicba prowadzi,
I piekło zamyka.
Litośne jej serce, nie chce w poniewierce
Mieć życzliwycb sobie;
Spieszy do pomocy, dźwiga ich z niemocy,
Wspomaga w chorobie:
Lekarką się zowie, chorym daje zdrowie,
Głuchym słuch i uszy;
Od śmierci wybawia, każdego uzdrawia,
Na ciele i duszy.
Jest Patronką naszą, gdy nas zewsząd straszą,
Za nami obstaje;
Od zawistnych broni, w złym razie, w złej toni,
Pomocy dodaje:
Anna w ogniu, wodzie, i w każdej przygodzie
Na ratunek spieszy;
Nagim przyodzienie, głodnym posilenie
Daje, smutnych cieszy.
I przy śmierci stawa, Patronka łaskawa,
Ratuje przy zgonie:
O jak ten szczęśliwy, umarły lub żywy,
Kogo ma w obronie;

Annie czyńmy dzięki, że z jej świętej ręki,
Łaski odbieramy;
Które nam obficie, daje całe życie,
Przez nią wszystko mamy.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).