Śpiewnik kościelny/Maryja Magdalena w świecie się kochała

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Maryja Magdalena w świecie się kochała
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 

Cały tekst

Indeks stron

PIEŚŃ XXIII.
O Ś. Maryi Magdalenie.
Starodawna.\relative c { \clef tenor \key f \major
\time 2/2
\autoBeamOff
\stemUp
f4 a4 g4 a4 | \afterGrace bes2 { g4 } a4 f4 \fermata | \stemDown a4 bes4 c2 | a4 bes4 \stemUp g2 \bar "." \break
f4 a4 g4 a4 | \afterGrace bes2 { g4 } a4 f4 \fermata | a4 g4 \stemDown a4 bes8 [a8] | \stemUp g2 f2 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Ma -- ry -- ja Ma -- gda -- le -- na "w świe" -- cie się ko -- cha -- ła,
Grze -- szni -- cą, wsze -- tecz -- ni -- cą, przez dłu -- gi czas_ trwa -- ła.
}}


Maryja Magdalena w świecie się kochała,
Grzesznicą, wszetecznicą, przez długi czas trwała.
Źyła wtenczas na świecie, gdy się już narodził
Jezus Chrystus Syn Boży, w Judzkiej ziemi chodził.
Z trafunku szła w bóżnicę słuchać słowa jego,
A Pan uczył pokory, przystała do niego.
I tak świat opuściwszy, wszystkie marne stroje,
Łańcuchy i manele, kosztowne pokoje:
Chrysta naśladowała widząc cuda jego,
We wszystkiem usługując, cierpiąc wiele złego.
Gdy był zamordowany, pod krzyżem leżała,
Płacząc krzycząc ustawnie, rzewno narzekała.
Aż ją też noc nadeszła, w grób Pana włożono;
I tak przez caluchną noc z bacznością strzeżono.
Nazajutrz bardzo rano drogie maści wziąwszy,
Biegła skokiem do grobu, stanęła westchnąwszy.
Chciała ciało pomazać, nie masz Pana w grobie;
Wzięto Pana, nie masz go, lamentuje sobie.

Szuka wszędzie i pyta, po ogrodzie chodzi,
Ujrzy człeka zdaleka, prędko kniemu godzi.
Mówiąc, słysz ogrodniku, tyś wziął Pana mego,
Powiedz gdzieś mi go podział? on nie rzekł niczego.
Znowu woła i prosi, wtem się ozwał do niej,
Poznała go po głosie, prędko zniknął od niej.
I szła do zwolenników, wszystkim ogłaszając:
Że z Panem rozmawiała, rzewliwie wołając.
Poszła potem na puszczą, tam pokutowała,
Grzechy swoje do śmierci w lesie opłakała.
Bierzcie przykład grzesznicy i jawnogrzesznice,
Z Maryi Magdaleny świętej pokutnice.
Która w niebie przebywa od Aniołów wzięta,
Racz się modlić za nami Magdaleno święta.
Racz nam zjednać u Boga grzechów odpuszczenie,
Abyśmy też mieć mogli niebieskie zbawienie.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).