Śpiewnik kościelny/Przed tak wielkim Sakramentem

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł O przenajświętsza Hostyja
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni na Boże Ciało
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ II.
Przy schowaniu Najśw. Sakramentu.[1]\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff

  \stemUp f4. g8 g8 [a8] a4 | g8 a8 bes4 (a8 [g8]) f4 | a4 g8 [a8] bes4 a4 | \break
  g4. f8 f4 r4 \bar "." | \stemDown a4. bes8 c4 c4 | d4 d4 b4 c4 | \break
  c4 d8 [e8] f8 [e8] c4 | d4. c8 c4 r4 \bar "." | \stemUp a4 g8 [bes8] a4 a4 | \break
  g4 \stemDown c8 [bes8] \stemUp a8 [g8] f4 | a4 g8 [a8] bes4 a4 | g4. f8 f4 r4 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  Przed tak wiel_ -- kim Sa -- kra -- men__ -- tem, U -- pa_ -- daj -- my na twa -- rzy;
  Niech u -- stą -- pią z_Te -- sta -- men -- tem No -- wym_ spra -- wom już sta -- rzy;
  Wia -- ra_ bę -- dzie su -- ple_ -- men_ -- tem,
  Co się_ zmy -- słom nie zda -- rzy.
}
}


Przed tak wielkim Sakramentem,
Upadajmy na twarzy;
Niech ustąpią z Testamentem
Nowym sprawom już starzy;
Wiara będzie suplementem
Co się zmysłom nie zdarzy.

Ojciec z Synem niech to sprawi,
By mu dzięka zabrzmiała;
Niech Duch święty błogosławi,
By się jego moc stała;
Niech nas nasza wiara stawi,
Gdzie jest wieczna cześć, chwała. Amen.


Przypisy

 1. Przez Oktawę Bożego Ciała śpiewa się podług Melodyi: Sław języku, str. 161.


 
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).