Śpiewnik kościelny/Ty któryś gorzko na krzyżu umierał

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Ty któryś gorzko na krzyżu umierał
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni postne
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ XXI.\relative f {
  \clef tenor
  \key d \minor
  \time 2/2
  \autoBeamOff
  
  \stemUp d4 f8 g8 a4 g4 | f8 f8 g8 f8 e4 d4 | \break
  \stemDown a'4 a8 b8 c4 a4 | c8 b8 d8 c8 b4 a4 \bar "." \break
  c4 bes8 a8 c4 a4 | g8 a8 bes8 a8 g4 a4 | \break
  \stemUp g4 a8 g8 a4 d,4 \bar "|." s1
}
\addlyrics { \small {
  Ty któ -- ryś go -- rzko na krzy -- żu u -- mie -- rał,
  Rę -- ceć i no -- gi gwóźdź sro -- gi roz -- dzie -- rał;
  Daj do -- brze sko -- nać na krzy -- żu roz -- pię -- ty,
  Ba -- ran -- ku świę -- ty.
}}


 
Ty któryś gorzko na krzyżu umierał,
Ręceć i nogi gwóźdź srogi rozdzierał;
Daj dobrze skonać na krzyżu rozpięty,
Baranku święty.

Pragnę umierać wraz z tobą i w tobie,
W spólnej boleści, w smutku i żałobie;
Wcześnie się w twoje zakopuję rany,
Jezu kochany.

A ci którzy już dni swoje skończyli,
A z długów ci się swych nie wypłacili,
Przychyl im krzyża i serca skarbnice,
Ran krwi krynice.

Bolesna Matko najwyższego Boga!
Gdy mnie śmiertelna opanuje trwoga,
Bądź mi w zbolałem sercu litościwem
Portem szczęśliwym.

Michale święty i stróżu Aniele!
Gdy duszni ścisną mnie nieprzyjaciele,
Zgromcie ich hasłem: Któż jak Bóg niezmierny!
Nam miłosierny.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).