Biblia Wujka (1923)/List do Efezjan 3


Poniżej znajduje się List do Efezjan podzielony na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.


ROZDZIAŁ III.
Paweł święty miał osobną łaskę poganom Ewangelią kazać ku oświeceniu ich.

Dlatego ja Paweł więzień Chrystusa Jezusa za was pogany:

Jeźliście jedno słyszeli o szafowaniu łaski Bożéj, która mi jest do was dana.

Przez objawienie oznajmiona mi jest tajemnica, jakom przedtem pisał na krótce:

Jako czytając możecie zrozumieć wyrozumienie moje w tajemnicy Chrystusowéj.

Która inszych wieków nie była poznana od synów ludzkich, jako teraz objawiona jest świętym Apostołom jego i prorokom w Duchu.

Iż poganie są spółdziedzicy i spółcielni i spółuczęstnicy obietnice jego w Chrystusie Jezusie przez Ewangelią.

Któréjem się stał sługą wedle daru łaski Bożéj, która mi jest dana wedle skuteczności mocy jego. [1]

Mnie najmniejszemu ze wszystkich świętych dana jest łaska ta, abym między pogany przepowiadał niedościgłe bogactwa Chrystusowe,

A iżbym objaśnił wszystkim, który jest szafunek tajemnice zakrytéj od wieków w Bogu, który wszystko stworzył,

10 Aby teraz wiadoma była księstwom i zwierzchnościom na niebiosach przez kościół rozliczna mądrość Boża,

11 Wedle przenaznaczenia wieków, które uczynił w Chrystusie Jezusie Panie naszym,

12 W którym mamy bezpieczność i przystęp z ufaniem, przez wiarę jego.

13 Przetóż proszę, abyście nie ustawali w uciskach moich za was, która jest chwała wasza.

14 Dlatego klękam na kolana moje ku Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa,

15 Z którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi jest nazywane,

16 Aby wam dał wedle bogactw chwały swéj, żebyście byli mocą utwierdzeni przez Ducha jego we wnętrznego człowieka,

17 Aby mieszkał Chrystus przez wiarę w sercach waszych: w miłości wkorzenieni i ugruntowani,

18 Żebyście mogli pojąć z wszystkimi świętymi, która jest szerokość i długość i wysokość i głębokość:

19 I poznać miłość Chrystusową przewyższającą naukę, abyście byli napełnieni wszelakiéj zupełności Bożéj.

20 A temu, który mocen jest wszystko daleko obficiéj uczynić, niż prosimy albo rozumiemy, wedle mocy, która w nas skutecznie robi: [2]

21 Jemu chwała w kościele i w Chrystusie Jezusie na wszystkie rodzaje wieku wieków. Amen. [3]


Przypisy