Gaiczek zielony

<<< Dane tekstu >>>
Autor anonimowy
Tytuł Gaiczek zielony
Pochodzenie Pieśni ludu
Redaktor Zygmunt Gloger
Wydawca Gebethner i Wolff
Data wyd. 1892
Miejsce wyd. Warszawa
Muzyka Zygmunt Noskowski
Źródło Skany na commons
Inne Pieśni przy zwyczajach dorocznych
Cały tekst
Indeks stron

21.
„Gaiczek zielony“.

 <<
 \new Voice = "mel" {
%   \set Staff.midiInstrument = #"flute"

   \autoBeamOff
   \relative c'' {
    \clef treble
    \key g \major
    \time 4/4

    r1 | r1 | g8 fis d4 g8 a c4 | \stemUp b8 a g b a([ fis)] d4 | \break
    g8 fis d4 | g8 a c4 | b8 a g \stemDown b \stemUp a([ fis)] d4 | 
    d'4 d8([ e)] d4 g, |   

} }
\addlyrics { \small {
  Ga -- i -- czek zie -- lo -- ny
  pię -- knie przy -- stro -- jo -- ny,
  W_czer -- wo -- ne wstą -- że -- czki
  Przez śli -- czne dzie -- we -- czki
  A ten ga -- ik
}}
    \new PianoStaff <<
   \new Staff = "RH"
   \relative c'' {
    \clef treble
    \key g \major
    \time 4/4

    <b, d>2 <c d>4 <a d> | <b d> <c d> <b d> <a d> |
    <b d> <c d> <b d> <a d> | <g d'> <b d> <c d> <a d> | \break

    <b d> <a d> <g b e> <a d fis> | <b d g> <g cis e> <fis d' fis> <fis a d> |
    <g d' g>\< <c fis> <d g> <b e g>\! | \break

}
   \new Staff = "LH"
   \relative c {
    \clef bass
    \key g \major
    \time 4/4

    <d g,>2 <d g,> | <d g,> <d g,> | <d g,> <d g,> | <d g,> <d g,> | \break
    <d g,>4 <d g,> <e a,> <d fis,> | <g, g,> <a a,> <d d,> <c! c,!> |
    <b b,> <a a,> <b b,> <e e,> | \break
}
  >>
 >>


 <<
 \new Voice = "mel" {
%   \set Staff.midiInstrument = #"flute"

   \autoBeamOff
   \relative c'' {
    \clef treble
    \key g \major
 
    c4 e \cresc d8([ c)] b4 | b b8([ c)] b4 g | a c b8([ a)] g4 | d' d8([ e)] d4 g, | \break

    c4 e d8([ c)] b4 | b b8([ c)] b4 g | a c b8([ a)] g4( | g) r4 r2 | r1 \bar "|." 
} }
  \addlyrics { \small {
z_la -- su i -- dzie
    dzi -- wu -- ją się
    wszy -- scy lu -- dzie,

    I -- dzie po li -- po -- wym mo -- ście,
    Przy -- pa -- tru -- ją mu się go -- ście.
}}
 
  \new PianoStaff <<
   \new Staff = "RH"
   \relative c'' {
    \clef treble
    \key g \major

    <c, e a>4 <c e g> \cresc <a d fis> <b d g> | <b dis fis>2 <b e b'>4 <b e g> |
    <a e' a> \f <c es g>\< <c d fis> <b d g>\! | <b d g>2 <a c g'> | \break 

    <a c fis>2 <g b fis'> \dim | <g b e>2. <g cis e>4 |
    <fis c'! e>2 \p \> <g b d> \! | <b g'>2 \pp <b g'> | <b g'>2( <b g'>4) r \bar "|." 

}
   \new Staff = "LH"
   \relative c {
    \clef bass
    \key g \major

    <a a,>4 <c c,> <d d,> <g, g,> | <b b,> <a a,> <g g,> <e' e,>8[ <d! d,!>] |
    <c c,>4 <a a,> <d d,> g, | e2 a | \break
    d,2 g | c, cis4 a | d2 <g g,> | <d' g,>2 <d g,> | <d g,>( <d g,>4) r \bar "|."
}
  >>
 >>

Gaiczek zielony
Pięknie przystrojony
W czerwone wstążeczki
Przez śliczne dzieweczki.
A ten gaik z lasu idzie.
Dziwują się wszyscy ludzie
Idzie po lipowym moście
Przypatrują mu się goście.
A a zima ciężka była,
Co nam ziółka wymroziła,
Ale my się tak starały,
Ześmy ziółek nazbieraly.
Na podwórzu gołębica,
Na polu śliczna pszenica,
Zieleni się, kwitnąć będzie,
Pan gospodarz chodzi wszędzie.
Niechże chodzi, niech obchodzi,
Patrzy jak pszeniczka wschodzi.
Niech weźmie za nią talary,
By, aż po ziemi taczały.

Do tego domu wstępujemy,
Zdrowia, szczęścia winszujemy,
Zdrowia, szczęścia i wszystkiego;
Od Jezusa od samego.

Siedzi gospodarz w rogu stoła,
Żupan na nim w złote koła.
Gospodyni w oknie stoi,
W złoty czepiec główkę stroi,
Kluczykami pobrzękuje,
Dla nas podarek gotuje.