Pastorałki i kolędy/Wstańcie pasterze mali

KOLĘDA 113.


\relative c {
\clef tenor
\key f \major
\time 2/4
\autoBeamOff

\stemUp f16[ g] a[ bes] \stemDown c4 |
c16[ bes] a[  bes] c8 \stemUp f, \bar ":|"

g8 g a a |
\stemDown bes bes a a |
\stemUp g g a a |

\stemDown bes8 bes a a |
\stemUp f a16[ g] \stemDown a8 c |
\stemUp f, a16[ g] \stemDown a8 c |

f16[ e] f[ e] f4 |
c8[ a] \stemUp f4 \bar "|."

}
\addlyrics { \small {
Wstań -- cie pa -- ste -- rze ma -- li, 
O -- gło -- szo -- na wam no -- wi -- na,
Pa -- nien -- ka po -- wi -- ła Sy -- na,
Ma -- leń -- kie -- go, ro -- zko -- szne -- go, Sy -- na Bo -- że -- go.
} }
\addlyrics { \small {
pó -- kiż bę -- dzie -- cie spa -- li:
} }Wstańcie pasterze mali, pókiż będziecie spali:
Ogłoszona wam nowina,
Panienka powiła Syna,
Maleńkiego, rozkosznego, Syna Bożego.

Idźcie do pustej szopy, do Betleem w okopy,
Znajdziecie tam osła z wołem,
Klęczących przy żłobie społem,
Przy dziecięciu, niemowlęciu, ślicznem Panięciu.

Weźcie też z sobą dary, dla złożenia ofiary,
Jezusowi maleńkiem,
Ubogo narodzonemu:
Czem kto może, niech wspomoże, ciebie o Boże.

Janie weź ty barana, zanieś prędzej do Pana,
Niech tym darem ucieszony,
W żłobie twardym położony,
Wszystkie chwile, pędzi mile, jak krotofile.

Grześiu schwytaj jagniątko, przyjmie chętnie Paniątko,
Oddaj jego Matuleńce,
Maryi ślicznej panience,
Józef stary, rad bez miary, z takiej ofiary.

Wojtku ty nabierz siana, podściel w żłobie pod Pana,
Aby niebieską dziecinę,
Uśpić można choć godzinę,
Bo w barłogu nie rzecz Bogu, leżeć przy progu.

Staśko weźmie fujarę, zagra Panu w tę miarę:
Lulu lulu me pieszczoty,
Jezu zbawicielu złoty,
W tym żłóbeczku jak w łóżeczku, śpij kochaneczku.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).