Śpiewnik kościelny/Ach nieskończony litościwy Boże

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Ach nieskończony litościwy Boże
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni przygodne I
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ III.
O Opatrzności Boskiej.\relative c' {
  \clef tenor
  \key d \minor
  \time 3/2
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
    \stemUp a2 bes4 g4 a4 f4 | g4 a4 g4. f8 e4 d4
  } \break
  g2 a4 f4 f4 d4 | f4 g4 a2 r2 | \break
  g2 a4 f4 f4 d4 | e4 cis4 d2 r2 \bar "|."
}  
\addlyrics { \small {
  Ach nie -- skoń -- czo -- ny li -- to -- ści -- wy Bo -- że!
  O -- pa -- trzność Bo -- ga mo -- je -- go,
  Tyl -- ko się u -- dam do nie -- go.
}}
\addlyrics { \small {
  Któż mnie w_nie -- szczę -- ściu mo -- jem za -- po -- mo -- że?
}}

Ach nieskończony litościwy Boże!
Któż mnie w nieszczęściu mojem zapomoże?
Opatrzność Boga mojego,
Tylko się udam do niego.

Ktokolwiek w ludziach nadzieję pokłada,
Lub kto w dostatkach szczęście swe zakłada,
Jak jedno, drugie zawiedzie,
Pozna w nieszczęściu lub biedzie.

Ale kto ufa Boskiej opatrzności,
Bóg wszystkiem władny dla swej łaskawości,
Prędko pocieszy w kłopocie,
I poda rękę sierocie.

Każdy i zawsze w Bogu ufność miewaj,
Litości jego na swą pomoc wzywaj:
Choćby w największym frasunku,
Doda ci swego ratunku.

Mam tę nadzieję w miłosierdziu Boga,
Że choć nastąpi na mnie jaka trwoga,
Opatrzność Boska to sprawi,
Że mnie z nieszczęścia wybawi.

Tobie się tedy polecam o Boże,
Twoja mnie łaska zawsze wspomódz może:
Nie wypuszczaj mnie na wieki,
Z twojej najświętszej opieki.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).